x
Učitavanje

6.5 Modeliranje linearnom funkcijom

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Jedan je od važnijih matematičkih procesa rješavanje problema i matematičko modeliranje svakodnevnih situacija iz realnog svijeta. U matematičkom modeliranju nastojimo povezati situaciju koja nije matematičke prirode s matematičkim objektima, strukturirati je i usustaviti u matematički problem koji ćemo zatim riješiti i interpretirati u realnoj situaciji.

Kada i kako modelirati s pomoću linearne funkcije?

Evo jednoga jednostavnog primjera.

Na slici su putokazi.

Primjer 1.

Marina je cijelo ljeto naporno radila i godinu je dana štedjela od džeparca kako bi nakon položene mature mogla putovati po Europi. Imala je na raspolaganju svotu od 7 250 kuna. Kartu je za putovanje vlakom dobila kao poklon za uspješno položenu maturu. Računala je da joj treba u prosjeku 500 kuna dnevno za skroman smještaj, hranu, lokalni prijevoz i izlaske.

 1. Koliko će najviše dana Marina provesti u Europi ako dnevno bude trošila prema predviđenom planu? ​
 2. U slučaju da nakon 7 dana putovanja smanji dnevnu potrošnju na 400 kuna, za koliko će produžiti svoj boravak u Europi?

Primijenimo pročitaj, poveži, riješi, provjeri (PPRP) metodu.

Pročitaj

Prvo ćemo pažljivo pročitati tekst i odrediti koje su veličine promjenjive, a koje konstantne, koje su veličine nezavisne, a koje zavisne.

Promjenjive su veličine ili varijable:

x =  broj dana provedenih na putu (nezavisna varijabla)

S = svota novca u kunama koju Marina posjeduje, a ovisi o broju ( x ) dana provedenih na putu (zavisna varijabla).

Kažemo da je svota novca funkcija od broja dana, odnosno S = S ( x ) .

Konstantna je veličina početna svota ( 7 250 kn ) i brzina kojom se mijenja početna svota ( 500 kuna na dan).

Poveži

Ako Marina početnu svotu troši brzinom od 500 kn na dan, svakim se povećanjem varijable x za 1 vrijednost varijable S smanji za 500 . To znači da je brzina promjene vrijednosti funkcije S konstantna pa S linearna funkcija ima oblik S ( x ) = a x + b .

Brzina potrošnje je upravo koeficijent smjera ili a = - 500 kn/dan .

Vrijednost funkcije S  za x = 0 je početna vrijednost funkcije S i vrijedi b = S ( 0 ) = 7 250 kn .

Povežimo sve prikupljene informacije u formuli:

S ( x ) = 7 250 - 500 x = - 500 x + 7 250 .

Time smo zadanom problemu pridružili linearni model. Kažemo da smo modelirali linearnom funkcijom. Pridruženi je model padajuća linearna funkcija jer je koeficijent smjera negativan.

Sljedeći je korak rješavanje problema unutar matematičkog modela. Kako u matematičkom modelu tumačimo pitanje: Kada će Marini ostati 0 kuna na računu?

Riješi

Kako bismo otkrili koliko Marina može najdulje ostati na putu, odnosno kada će imati 0 kuna na računu, odredit ćemo nul-točku linearne funkcije S .

7 250 - 500 x = 0 x = 7 250 500 = 14.5

Ovo je matematičko rješenje problema. Kako ćemo ga interpretirati u stvarnoj situaciji?

Provjeri

U ovom ćemo dijelu raspraviti o domeni i slici funkcije, vidjeti odgovara li naš model stvarnoj situaciji i interpretirati rješenje.

Domena linearne funkcije je skup svih realnih brojeva, ali to je u stvarnoj situacijito vrlo rijetko. U ovom slučaju argument x ne može imati negativnu vrijednost. Isto tako pretpostavljamo da se Marina neće zaduživati kako bi ostala dulje na putu.

Prema tome vrijedi da je 0 x 14.5 , a kako se smještaj obično naplaćuje samo za cijeli broj dana, razumno je uzeti da je x  cijeli broj za koji vrijedi 0 x 14 .

Ako za gornju granicu uzmemo broj 15 , Marina bi morala imati kreditnu karticu i zadužiti se za posljednji dan.

Što će biti slika funkcije S ?

Domena utječe na sliku funkcije, a kako je funkcija padajuća, vrijedi

S ( 14 ) S ( x ) S( 0 ) 250 S ( x ) 7 250 .

Dobiveni se linearni model, uz neke male promjene, upotrebljava i za rješavanje zadatka b) iz uvoda. Riješite taj zadatak.

s ( 7 ) = 7 250 - 500 · 7 = 3 750

3 750 - 400 x = 0 x = 9.375

Putovanje bi trajalo dva dana duže, odnosno ukupno 16 dana.


Cijena

Primjer 2.

U cijenu usluge prijevoza taksijem ulazi određeni iznos u kunama za početak vožnje (start) i određeni iznos u kunama za svaki prijeđeni kilometar.

Ana je za 7 kilometara vožnje taksijem platila ukupno 52 kune, a Dora za 9.5 kilometara vožnje 67 kuna. Odredite cjenik usluge taksija prijevoznika A , kojim su se vozile i Ana i Dora?

Koliko iznosi cijena vožnje taksijem prijevoznika A duljine 5.5 kilometara? Procijenite, a zatim izračunajte je li povoljnija vožnja taksijem prijevoznika B , koji nudi besplatna prva dva kilometra, a svaki sljedeći kilometar naplaćuje 6 kuna, uz cijenu za početak vožnje (start) od 15 kuna?

 1. Ako je nezavisna varijabla x i označuje duljinu vožnje u kilometrima, a A ( x ) je cijena za prijeđenu udaljenost, tada je A ( ) = 52 , a A ( 9.5 ) = .
  Cijena po kilometru je A x = kuna. Cijena za početak vožnje (start) iznosi kuna.
  null
  null
 2. Cijena usluga taksija prijevoznika B ( x 2 ) dana je s​

  null
  null
 3. Cijena usluga taksija prijevoznika A dana je s

  null
 4. Poredajte prijevoznike A i B prema tome tko ima povoljniju cijenu za vožnju od 5.5 km .

  • A
  • B
  null

  Postupak:

  A ( 5.5 ) = 6 · 5.5 + 10 = 43 kn , B ( 5.5 ) = 15 + 6 ( 5.5 - 2 ) = 36 kn.   ​

Zadatak 1.

Na slici su poslovne osobe koje se rukuju.

Marku su pri zapošljavanju za radno mjesto prodavača elektroničkih uređaja u  međunarodnoj tvrtki nudili dvije opcije obračunavanja godišnje plaće uz ograničenje od 30 000 .

Opcija A : Osnovna plaća od 14 000 godišnje plus 10 % provizije na iznos od prodaje uređaja.

Opcija B : Osnovna plaća od 18 500 godišnje plus 4 % provizije na iznos od prodaje uređaja.

 1. Ako je x ​ iznos u eurima dobiven od prodaje elektroničkih uređaja, opišite funkcijom A = A x Markovu plaću za opciju A te funkcijom B = B x za opciju B .

  A x =
   
  , B ( x ) =
   
   

  0.04 x + 18 500
  0.1 x + 14 000

  null
  null
 2. Ako je Marko procijenio da će prve godine prosječno prodati elektroničke uređaje u vrijednosti od 45 000 , povoljnija mu je opcija .
  null
  null
 3. Marko bi godišnje trebao prodati elektroničke uređaje najmanje u vrijednosti od   tako da mu godišnja plaća ne bude manja od 25 000 ? Koja je to opcija?
  null
  null
 4. Vrijednost prodanih uređaja koja će Marku omogućiti da dosegne godišnju granicu plaće ako odabere opciju A , iznosi , a ako odabere opciju B , iznosi   .
  null
 5. Domena funkcije A je skup

   
  .
  Slika funkcije ​ A je skup
   
  .
  Domena funkcije B je skup
   
  .
  Slika funkcije B je skup
   
  .

  14 000,30 000
  18 500,30 000
  0,287 500
  0,160 000

   

  null
 6. U kojem će slučaju Marku biti povoljnija opcija A ?

  null
Slika tunela.

Zadatak 2.

Za izgradnju tunela poduzeće Ceste traži 5 milijardi kuna za pripremu gradnje te za svaki izgrađeni kilometar još 1.2 milijarde kuna, a poduzeće Beton računa cijenu gradnje po formuli B ( x ) = 1.6 x + 3 u milijardama kuna.

 1. Napišite formulu koja računa cijenu gradnje tunela C ( x ) za x izgrađenih kilometara u poduzeću Ceste. Što je domena funkcije C ?
 2. Koliko je kilometara dugačak tunel čija je gradnja u poduzeću Ceste plaćena 17 milijardi kn ?
 3. Kolika je cijena po kilometru u poduzeću Beton? Kolika je cijena pripreme gradnje u poduzeću B ?
 4. Kako ćete odrediti koje poduzeće ima povoljniju cijenu?
Na slici su grafovi funkcija C i B.
 1. C ( x ) = 1.2 x + 5 . Domena te funkcije su svi pozitivni realni brojevi.
 2. Duljina je tunela 10 km .
 3. Cijena je po kilometru 1.6 kune, a priprema košta 3 milijarde kuna.
 4. Odgovor ovisi o broju izgrađenih kilometara. Ako je taj broj manji od 5 , povoljnija je cijena poduzeća Beton, a ako je veći od 5 , povoljnija je cijena poduzeća Ceste.

  Do odgovora možemo doći promatrajući grafove funkcija B i C ili rješavanjem nejednadžbe B ( x ) > C ( x ) ili C ( x ) > B ( x ) .


Zadatak 3.

Jedna tvrtka iznos mjesečnog računa za fiksni telefon računa po formuli ​ R ( t ) = 0.39 t + 75 , gdje je t  broj započetih minuta razgovora, a R ( t )   iznos računa u kunama.

 1. Interpretirajte koeficijente 0.39 i 75 .
 2. Koliki je najmanji, a koliki najveći iznos mjesečnog računa?
 3. Što je domena, a što slika funkcije​ R ? Raspravite o tome.
 1. Koeficijent smjera dane linearne funkcije je broj 0.39 i predstavlja iznos u kunama po minuti razgovora jer za svaku dodatnu minutu razgovora iznos računa naraste za 0.39 kuna. Početna vrijednost funkcije R je 75 kuna ili R ( 0 ) = 75 kn , što možemo interpretirati kao mjesečnu pretplatu, odnosno fiksni trošak.
 2. Iznos računa ne može biti manji od mjesečne pretplate, što znači da je najmanji iznos računa 75 kuna. Najveći ćemo iznos računa dobiti ako razgovaramo neprekidno cijeli mjesec, odnosno za ​ t = 30 · 24 · 60 = 43 200 minuta (ili 31 · 24 · 60 = 44 640 minuta ako je mjesec od 31 dana) i račun tada iznosi 16 923 kune (ili 17   484.6 kn ).
 3. Domena slijedi iz prethodnog razmatranja: 0,1,2,...43 200 ili 0,1,2,...44 640 .

  Slika funkcije R je 75 , 16 923 ili 75 , 17 484.6 .


Temperatura

Zadatak 4.

Tina je ljetos razgovarala s prijateljicom Anom iz Toronta u Kanadi. Dok se Tina žalila na vrućine, Ana je rekla da uživa na ugodnih 62 ° F (Fahrenheita). Tina nije imala predodžbu o tome kolika je to temperatura u ° C , ali zna da je veza linearna i da je negdje vidjela tablicu:

temperatura u ° F 32
212
temperatura u ° C 0 100

Pomozite Tini otkriti kolika je temperatura u Torontu u ° C .

 1. Ako je ​ t temperatura u ° F , f ( t ) = a t + b je temperatura u ° C . Tada koeficijent a predstavlja

  null
  null
 2. Koeficijent smjera funkcije f je:​

  null
  null
 3. Veza između ° F i ° C dana je formulom:

  null
  null

Zadatak 5.

Trkač A krenuo je trčati i od početne je pozicije trčao konstantnom brzinom od 8 kilometara na sat. Trkač B krenuo je 10 minuta kasnije u istom pravcu i trčao konstantnom brzinom od 12 kilometara na sat.

t ( min ) 0 15 30 60
s ( km ) 0 2 4 8
Prikazana tablica vrijednosti opisuje gibanje
 
t ( min ) 10 15 30 60
s ( km ) 0 1 4 10
Prikazana tablica vrijednosti opisuje gibanje
 

trkača B
trkača A

null
null

Zadatak 6.

Zapišite pravila pridruživanja s ( t ) koja opisuju gibanja trkača A i trkača B iz prethodnog zadatka. Hoće li trkač B dostići trkača A ? Kako ćete to provjeriti?

Trkač A , ovisno o vremenu t (sati) nakon početne pozicije, prijeđe put s ( t ) = 8 t ​(kilometara).

Trkač B , ovisno o vremenu t (sati) nakon početne pozicije, prijeđe put s ( t ) = 12 t - 1 6 = 12 t - 2 ​(kilometara).

Trkač B će dostići trkača A u trenutku t = 0.5 h i to kada budu 4 km od početne pozicije. Iz tablica vrijednosti se vidi kako su obojica za t = 0.5 h na istoj poziciji. ​


Linearna povezanost

Zadatak 7.

Lea je u potrazi za grafičkim studijem u kojem će tiskati reklamne majice. Na mrežnim stranicama studija Leonardo pronašla je tablicu s cijenama po broju naručenih komada majici.

Broj komada Ukupna cijena (u kunama)
25
470
50 920
75 1 370
100 1 820
125 2 270
 

Kakva je veza između cijene tiskanja i broja naručenih komada? Kako će Lea znati koliko iznosi cijena majice po komadu?

Na slici su majice u različitim bojama.

 1. Razlike susjednih vrijednosti cijena u tablici su

   

  null
 2. Ako podatke iz tablice prikažemo kao skup točaka u koordinatnom sustavu, dobivene će točke

  null
 3. Ako se broj naručenih majici poveća za 25 komada, ukupna se cijena tiskanja poveća za kuna. Stoga cijenu i broj komada majica povezuje funkcija. Cijena tiskanja majice po komadu iznosi  kuna i predstavlja grafa te funkcije. Cijena pripreme za tisak iznosi kuna.
  null
 4. Cijena koju bi Lea platila da naruči tisak samo jedne majice je

   

 5. Ukupna cijena tiskanja n majica je

  Postupak:

  a = 18 , f ( 25 ) = 470 , f ( x ) = a x + b 470 = 18 · 25 + b b = 20 .   

 6. Lea treba 160 majica u bijeloj boji i 40 majica u u plavoj boji. Koliko će ukupno platiti majice ako je cijena pripreme za tisak plavih majica 2 kune veća od cijene pripreme bijelih?

U prethodnom smo zadatku tražili vezu između dviju veličina u skupu podataka zadanih tablicom. U koordinatnom smo sustavu taj skup točaka mogli povezati s pravcem koji će prolaziti kroz sve nacrtane točke. Zaključili smo da je veza između dviju veličina linearna. Da je njihova veza linearna, upućuju i konstantne razlike susjednih vrijednosti u tablici.

Otkrivanje veze između dviju veličina omogućuje računanje ili predviđanje nekih vrijednosti koje nisu navedene unutar ili izvan zadanog skupa podataka.

U realnim situacijama vrlo često točke, koje prikazuju neki skup podataka, ne leže sve na  pravcu, ali su vrlo blizu nekog pravca. I takvu ćemo vezu smatrati linearnom vezom.

Pravac regresije

Primjer 3.

Na slici je usb kabel.

Promotrimo tablicu s podatcima o broju kućanstava unutar Europske unije ( 28 zemalja) koja imaju internetski pristup. Podatci obuhvaćaju posljednjih 10 godina i izraženi su u postotku u odnosu na ukupan broj kućanstava.

Godina Pristup internetu ( % )
2007.
55
2008. 60
2009. 66
2010. 70
2011. 73
2012. 76
2013. 79
2014. 81
2015. 83
2016. 85  

(Izvor: EUROSTAT, poveznica)

Prikažimo grafički dane podatke. Što primjećujemo?

Na slici su grafički prikazani podatci.

Zadatak 8.

Raspravite o oznakama, jedinicama i grafičkom prikazu u koordinatnom sustavu.

Radi jednostavnijeg smo prikaza i računanja kao nultu godinu označili 2006. godinu. Tada nezavisna varijabla ​ x predstavlja broj godina nakon 2006. Zato je graf točkasti, a  prikazuje statističke podatke u kojima nezavisna varijabla x ima cjelobrojnu vrijednost koja stalno raste.


Nacrtali smo takozvani dijagram rasipanja. Primjećujemo da broj kućanstava s internetskim pristupom raste s vremenom. Je li taj rast linearan? Postoji li pravac, odnosno graf linearne funkcije koji će povezati nacrtane podatke?

Zadatak 9.

U bilježnici povucite neki pravac za koji mislite da dobro povezuje nacrtane točke. Napišite jednadžbu tog pravca, odnosno pravilo pridruživanja linearne funkcije f koja povezuje postotak kućanstava s brojem godina.

Jeste li svi dobili isto pravilo? Izračunajte f ( 0 ) , f ( 11 ) i f ( 12 ) . Protumačite i usporedite dobivene rezultate.

 1. Pravac ​ y = 3.66 x + 52.68 približno povezuje nacrtane točke.

  null
  null
 2. Prema prethodno odabranom pravcu postotak je kućanstava povezanih s internetom 2006. godine bio približno 52.68 % .

  null
  null
 3. Prema prethodno odabranom pravcu možemo sa sigurnošću reći da će postotak kućanstava povezanih s internetom 2017. godine biti 92.94 % odnosno da će 2018. godine biti 96.6 % .

  null
  null
 4. Odabrani pravac prolazi točkom ​ x ¯ , y ¯ , gdje je​ x ¯ aritmetička sredina svih vrijednosti varijable x , a ​ y ¯ aritmetička sredina svih vrijednosti varijable y .

  null
  null

Traženi ćemo pravac vrlo precizno odrediti s pomoću tehnologije. Možemo se koristiti gotovim računalnim programima ili grafičkim džepnim računalom. Sljedeći je pravac dobiven proračunskim tablicama.

Na slici je pravac regresije.

Kažemo da smo upotrebljavali linearnu regresiju, a dobiveni pravac zovemo pravac regresije.

Pravac regresije je pravac koji najbolje povezuje (aproksimira) zadane točke grafa.

Postoje razni kriteriji po kojima se određuje koji pravac najbolje aproksimira zadane točke. Jedan od najčešćih je takozvana metoda najmanjih kvadrata. Ideja je metode da se minimizira zbroj kvadratnih odstupanja eksperimentalnih y vrijednosti (dobivenih podataka-točaka) od teoretskih y t   (pravac). Onaj pravac za koji je zbroj kvadrata udaljenosti y - y t 2 svih točaka od pravca najmanji je pravac regresije.

Formule kojima se računaju njegovi koeficijenti su nešto složenije, kako za izvesti tako i za korištenje. Stoga ćemo mi za određivanju pravca regresije koristiti gotove računalne programe ili grafičko džepno računalo koji prilikom računanja uglavnom upotrebljavaju metodu najmanjih kvadrata.

Zadatak 10.

Raspravite o sljedećem pitanju!

U prethodnom smo primjeru uočili da se postotak kućanstava s internetskim pristupom linearno povećavao posljednjih 10 godina. Možemo li to očekivati i u sljedećih 10 godina?

Očekivano je da taj postotak počne stagnirati. Linearna veza koju smo dobili može nam pomoći predvidjeti približan postotak za godinu ili dvije koje neposredno slijede. Za neko dugoročno razdoblje linearna regresija ne opisuje dobro te podatke jer postotak ne može neograničeno rasti. U tom se slučaju mogu primjenjivati neke druge vrste regresija.


Primjer 4.

Marin i Ante odlučili su tijekom ljeta zaraditi džeparac prodajom sladoleda i hot-dogova pokraj gradskog parka. Kao početnici u organizaciji poslovanja nisu znali kako odrediti potrebnu količinu robe, što je tijekom ljetnih vrućina vrlo važno. Zato su tijekom određenog vremena bilježili kako prodaja ovisi o dnevnoj temperaturi zraka. Dobili su sljedeće podatke za deset dana:

Temperatura zraka ( ° C ) Broj prodanih sladoleda Broj prodanih hot-dogova
20 35 86
25 55 65
27 68 64
29 80 43
30 91 36
34 121 24
33 126 27
22 50 78
26 70 70
37 146 18
Na slici je sladoled.

Grafički prikažite podatke, posebno za prodaju sladoleda, posebno za prodaju hot-dogova.

 1. Može li se veza između temperature zraka i broja prodanih sladoleda aproksimirati linearnom funkcijom?

  null
  null
 2. Može li se veza između temperature zraka i broja prodanih hot-dogova aproksimirati linearnom funkcijom?

  null
  null
 3. Za prikazani dijagram odaberite pripadajuću jednadžbu pravca regresije i naslov. ​

  Za dijagram odaberite pripadajuću jednadžbu pravca regresije i naslov. ​

  null
  null
 4. Za prikazani dijagram odaberite pripadajuću jednadžbu pravca regresije i naslov. ​

  Za dijagram odaberite pripadajuću jednadžbu pravca regresije i naslov. ​

  null
  null
 5. Ako temperatura zraka naraste za 1 ° C , koliko će sladoleda Marin više prodati?

  null
  null
 6. Ako je temperatura zraka 31 ° C , treba dopremiti za prodaju približno hot-dogova i sladoleda.
  null
  null

U prethodnom smo primjeru lako vizualno odredili da je veza ili korelacija između dvaju skupova podataka (kao što su temperature zraka i broj prodanih sladoleda) linearna te da će pravac regresije prilično precizno povezati točke na grafu.

Ako pravac regresije ima negativan nagib, kažemo da je veza ili korelacija među promatranim skupovima podataka negativna.

Ako pravac regresije ima pozitivan nagib, kažemo da je veza ili korelacija među promatranim skupovima podataka pozitivna.

Pearsonov koeficijent korelacije

Neke skupove podataka možemo bolje, a neke lošije opisati linearnom funkcijom. Koliko je dobra ili jaka povezanost, odnosno korelacija među danim podatcima?

Linearnu povezanost mjerimo Pearsonovim koeficijentom korelacije ( r ) .

Njegove su vrijednosti: - 1 r 1 . Pritom, što je vrijednost koeficijenta korelacije bliže broju 1 ili - 1 , povezanost je bolja. Ako je r = 0 , nema povezanosti. Na sljedećoj su slici zorno prikazane neke korelacije i vrijednosti koeficijenta korelacije  r .

Na slici prikazane neke korelacije i vrijednosti koeficijenta korelacije.

Kutak za znatiželjne

Istražite tko je bio Pearson. Kako se računa Pearsonov koeficijent korelacije, po kojoj formuli? Izračunajte koeficijent korelacije temperature zraka i broja prodanih sladoleda . Isto tako, izračunajte koeficijent korelacije temperature zraka i broja prodanih hot-dogova. Koje značenje ima r 2 , odnosno koeficijent determinacije?

Podatak o koeficijentu korelacije daje računalo pri određivanju pravca regresije.

r = 0.9757  za hot-dog, a r = 0.9816 za sladoled .


Zadatak 11.

Dani su podatci o prosječnim plaćama u građevinarstvu za razdoblje od 2000. do 2013. godine. Koristeći se interaktivnom Geogebrinom aktivnosti, nacrtajte grafički prikaz tih podataka. Zatim odredite pravac regresije i koeficijent korelacije.

Možete li odgovoriti koliko je iznosila prosječna plaća u građevinarstvu u 2014., 2015. i 2016. godini? Koliko će iznositi 2020. godine?

Ima li smisla predviđati (i koliko daleko) upotrebljavajući dobivene podatke?

Broj godina nakon 1999. 1 2 3 4 5 6 7
Prosječna neto plaća ( kn ) u građevinarstvu 5 632
6 260
6 794 6 814 7 503 8 105 8 005
Broj godina nakon 1999. 8 9 10 11 12 13 14
Prosječna neto plaća ( kn ) u građevinarstvu 8 919 9 647 9 314 9 282 9 354 9 811 9 695
Povećaj ili smanji interakciju
Dijagram prosječnih plaća u građevinarstvu.

Prosječna je plaća 2014. iznosila 10 643.25 kuna, a 2015. 10 965.86 kuna.

Primjenjujući dobivenu formulu i za 2020. godinu, dobit ćemo iznos od 12 578.91 kuna. Koliko god nam to izgleda realno u stvarnosti, dugoročnije prognoze treba uzeti s velikom rezervom jer tu je niz drugih činjenica koje utječu na rezultat: ekonomskih, migracijskih, klimatskih, političkih...


Projekt

Na slici su olimpijski krugovi.

Olimpijski rekordi

Pronađite podatke o olimpijskim rekordima (poveznica) u:

 1. Prikažite dobivene podatke grafički u ovisnosti o vremenu. Postoji li korelacija vremena i skupa podataka? Opišite korelaciju.​
 2. Koristeći se aktivnošću za računanje linearne regresije (ili grafičkim džepnim računalom), odredite jednadžbe pravaca regresije i koeficijente korelacije.
 3. Prema dobivenim jednadžbama odredite rekorde u promatranim disciplinama na olimpijadama u razdoblju od 2004. do 2016. Koliko se te vrijednosti razlikuju od stvarno postignutih zlatnih rezultata?
 4. Usporedite rezultate za žene i rezultate za muškarce. Mogu li se u nekom trenutku podudarati? Raspravite o svojim zapažanjima i napišite kratak osvrt i zaključak.

...i na kraju

Pravilnost
Likovi na slikama 1, 2 i 3 složeni su od kvadrata i trokuta.

Na slici je niz likova sastavljenih od trokuta i kvadrata.

 1. Ako nastavimo nizati likove dodavanjem jednog kvadrata i pripadnih trokuta, koliko ima točaka na slici s rednim brojem 5 ?
  null
  null
 2. Ako nastavimo nizati likove istim postupkom, koliko ima novih točaka na svakoj sljedećoj slici?
  null
  null
 3. Koliko ima točaka na slici s rednim brojem 256 ?  
  null
  null
 4. Kakva je veza između broja točaka i rednog broja slike?
  null
  null
 5. Zapišite jednadžbu koja opisuje vezu između broja točaka ​ T ( n ) i rednog broja  n .
  T ( n ) = .
  null
  null
 6. Koliko je dužina na slici s rednim brojem 50 ?

  null
  null
 7. Redni broj slike koja ima 992 dužine je .
  null
  null