x
Učitavanje

5.4 Površina trokuta - dodatni sadržaj

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Koristeći se poveznicom možemo pretvoriti zadane GPS-ove koordinate u Kartezijeve koordinate. Pomaže li nam to izračunati površinu bermudskog trokuta?

Međutim, kako bismo izračunali površinu nekog trokuta koristeći se njegovim Kartezijevim koordinatama?

Izvedimo opću formulu koja će računati površinu trokuta koristeći se samo njegovim Kartezijevim koordinatama.

Formula za površinu trokuta u koordinatnom sustavu

Na slici je šareni trokut.

Trokut kojemu su vrhovi točke A x 1 , y 1 , B x 2 , y 2 , C x 3 , y 3 smjestit ćemo radi jednostavnosti u prvi kvadrant. ​

Smjestite zadane trapeze na sliku tako da njihove površine računskim radnjama zbrajanja i/ili oduzimanja određuju površinu trokuta sa slike. Tu ćete sliku upotrebljavati i u sljedećih nekoliko zadataka.

Povećaj ili smanji interakciju

Jeste li uočili vezu između površine zadanog trokuta ​ p i površine triju zadanih trapeza p 1 , p 2 , p 3 ?

Koja je od sljedećih tvrdnji točna?

null
null

Izrazite osnovice i visinu svakog od triju trapeza s pomoću koordinata vrhova zadanog trokuta. Tražene dimenzije postavite na sredinu crte.

 1. Odredite dimenzije trapeza površine p 1 .

  Na slici je trapez površine P1.

  y 1

  y 3

  x 3 - x 1

  null
  null
 2. Odredite dimenzije trapeza površine p 3

  Na slici je trapez površine P3.

  x 2 - x 3

  y 2

  y 3

  null
  null
 3. Odredite dimenzije trapeza površine p 2 .  

  Na slici je trapez površine P2.

  x 2 - x 1

  y 1  

  y 2

  null
  null

Zadatak 1.

Za svaki od prethodnih trapeza odredite algebarski izraz koji računa njegovu površinu.

Podsjetnik:

p ( t r a p e z a ) = 1 2 a + c · v   gdje su paralelne stranice a i c osnovice, a​ v je visina trapeza.

p 3 =  
1 2 y 1 + y 3 x 3 - x 1
p 3 =  
1 2 y 1 + y 2 x 2 - x 1
p 1 =
1 2 y 2 + y 3 x 2 - x 3   
null
null

Zadatak 2.

Izračunajte svaki od prethodnih algebarskih izraza.

Razvrstajte izračunane algebarske izraze prema površini koju računaju.

1 2 x 3 y 1 - x 1 y 1 + x 3 y 3 - x 1 y 3

p 1

p 2

p 3

null
null

Zadatak 3.

Pokušajte složiti korake koji slijede u izvodu formule za površinu trokuta s vrhovima A x 1 , y 1 , B x 2 , y 2 , C x 3 , y 3 .

Posložite redne brojeve onim redoslijedom kojim se pojavljuju sljedeći koraci u izvodu.

a. p = 1 2 x 1 y 2 - x 1 y 3 + x 2 y 3 - x 2 y 1 + x 3 y 1 - x 3 y 2

b. p = 1 2 x 3 y 1 + x 3 y 3 - x 1 y 1 - x 1 y 3 + 1 2 x 2 y 2 + x 2 y 3 - x 3 y 2 - x 3 y 3 -

- 1 2 x 2 y 1 + x 2 y 2 - x 1 y 1 - x 1 y 2

c. ​ p = 1 2 x 1 y 2 - y 3 + x 2 y 3 - y 1 + x 3 y 1 - y 2

d. p = p 1 + p 3 - p 2

 • c.
 • a.
 • b.
 • d.
null
null

Očito površinu zadanog​ A B C možemo računati primjenjujući formulu

p ( A B C ) = 1 2 x 1 y 2 - y 3 + x 2 y 3 - y 1 + x 3 y 1 - y 2

Što ako promijenimo redoslijed označivanja vrhova ili ako nije cijeli trokut u prvom kvadrantu? Što će se dogoditi s vrijednošću površine?

Zadatak 4.

U sljedećem interaktivnom zadatku, primjenjujući gornju formulu, izračunajte površinu trokuta s točnošću na jednu decimalu i usporedite svoje rješenje s vrijednošću površine koju će dati računalo.

Što uočavate?​ Jeste li svaki put dobili istu vrijednost kao i računalo?

Povećaj ili smanji interakciju

Ako ste točno računali, dobili ste istu vrijednost površine kao i računalo ili suprotnu vrijednost koja je negativnog predznaka.

Pogledajmo što se događa ako promijenimo redoslijed označivanja vrhova.

Neka su vrhovi trokuta proizvoljne točke A ( a , b ) , B ( c , d ) , C ( e , f ) .

Ako je a , b = x 1 , y 1 , c , d = x 2 , y 2 , e , f = x 3 , y 3 , tada je

p A B C = 1 2 a d - f + c f - b + e b - d ,

a ako je c , d = x 1 , y 1 , a , b = x 2 , y 2 , e , f = x 3 , y 3 , tada je

p ( A B C ) = 1 2 c b - f + a f - d + e d - b = = 1 2 - a d - f - c f - b - e b - d = = - 1 2 a d - f + c f - b + e b - d .

Zamjenom redoslijeda vrhova A i B dobili smo suprotnu vrijednost površine.

Pokažite da se i za ostale izmjene redoslijeda označivanja vrhova dobiju iste ili suprotne vrijednosti površine.

Kako bismo osigurali da površina ima nenegativnu vrijednost, u dobivenoj ćemo formuli upotrebljavati apsolutnu vrijednost.

Tada je p ( A B C ) = 1 2 x 1 y 2 - y 3 + x 2 y 3 - y 1 + x 3 y 1 - y 2 .

Možemo li tu formulu primjenjivati bez obzira na položaj trokuta u koordinatnom sustavu?

Što se događa ako apscisi svakog vrha trokuta dodamo, primjerice, broj 2 , a ordinati svakog vrha dodamo, primjerice, - 5 ?

U interaktivnom zadatku mijenjajte brojeve koje dodajete apscisi i ordinati te promatrajte što se događa s trokutom i njegovom površinom.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 5.

Što zaključujete?

Prisjetite se translacije i koja se svojstva trokuta pri translaciji ne mijenjaju.

Očito zadani trokut i trokut dobiven na opisani način imaju istu površinu. Trokut koji nije u prvom kvadrantu uvijek možemo translacijom pomaknuti u prvi kvadrant i obratno a da se površina ne promijeni.


Kutak za znatiželjne

Provjerite i općenito, primjenjujući formulu za površinu trokuta zadanog koordinatama njegovih vrhova, da je površina trokuta s vrhovima

A ´ x 1 + a , y 1 + b , B ´ x 2 + a , y 2 + b , C ´ x 3 + a , y 3 + b , a , b R

jednaka površini trokuta s vrhovima

A x 1 , y 1 , B x 2 , y 2 , C x 3 , y 3 .

Površinu trokuta kojemu su koordinate vrhova A x 1 , y 1 , B x 2 , y 2 , C x 3 , y 3 računamo prema formuli

p A B C = 1 2 x 1 y 2 - y 3 + x 2 y 3 - y 1 + x 3 y 1 - y 2 .

Formulu ćete lako upamtiti ako uočite izmjenu indeksa u varijablama kojima smo označili koordinate vrhova. Pogledajmo u animaciji.

Zadatak 6.

Riješite zadatke.

 1. Ako su vrhovi trokuta u točkama A - 1 , 4 , B 3 , - 2 , C 1 , 6 , njegova je površina kvadratnih jedinica, a duljina visine iz vrha B iznosi m 2 , gdje je m = .

  Pomoć:

  P   =   A C · v b 2 10 = 2 2 · v b 2

  null
 2. Površina četverokuta A B C D s vrhovima A - 3 , 10 , B - 5 , - 4 , C 0 , - 2 , D 11 , 5 iznosi:

  Pomoć:

  Površinu četverokuta računamo kao zbroj površina dvaju trokuta koje dobijemo ako povučemo bilo koju dijagonalu u tom četverokutu.

 3. Tri su vrha paralelograma u točkama A - 5 , 0 , B 0 , - 1 , C 3 , 3 . Koliko iznosi njegova površina?​

  Pomoć:

  Dijagonala dijeli paralelogram na dva dijela jednakih površina.

  Paralelogram-skica.

   

Primjer 1.

Na slici je koordinatni sustav u kojemu određujemo vrh trokuta na osi x, ako je zadana njegova površina.

Odredimo točku A na osi​ x tako da površina trokuta A B C iznosi 15 kvadratnih jedinica. Koordinate vrhova B i C su B 1 , 3 , C - 4 , - 2 .

Promotrimo sliku.

Uočimo da postoje dvije točke na osi​ x , A i D , za koje dani trokut ima površinu 15 . Zašto je tako? ​

Riješimo zadatak računski primjenjujući formulu za površinu.

Ako je neka točka na osi ​ x , njezina je ordinata jednaka 0 .

Pišemo A ( x , 0 ) . Kako je B 1 , 3 , C - 4 , - 2 , a površina p = 15 , slijedi

15 = 1 2 x 3 + 2 + 1 - 2 - 0 - 4 0 - 3 .

Nakon sređivanja dobivamo jednadžbu s apsolutnom vrijednosti koja ima dva realna rješenja.

5 x + 10 = 30

5 x + 10 = 30 ili 5 x + 10 = - 30

x = 4 ili x = - 8

Tražene su točke ​ A ( 4 , 0 ) ili D ( - 8 , 0 ) .  


Zadatak 7.

U sljedećim zadatcima primijenite formulu za površinu trokuta u koordinatnom sustavu.

 1. Vrhovi trokuta A B C su A - 2 , 5 , B 4 , 8 , C 2 , y . Ako je njegova površina jednaka 30 , koje vrijednosti može imati y ?

  null
  null
 2. Vrhovi trokuta A B C su A ( 10 , - 30 ) , B ( 12 , - 2 ) , a vrh C  leži na osi ordinata. Ako je površina trokuta jednaka 50 , koordinate vrha C mogu biti:

  null
  null

Zadatak 8.

Površina trokuta A B C je 10 , a njegovi su vrhovi A ( - 3 , 5 ) , B ( 3 , 0 ) , C ( x , y ) .

Odredite koordinate vrha​ C tako da:

1) leži na osi​ x

2) leži na osi​ y

3) ima istu apscisu i ordinatu

4) ima apscisu suprotnu ordinati.

Razvrstajte uređene parove u skupine A), B), C), D) tako da predstavljaju koordinate vrha ​ C opisanog tim istim redom pod 1), 2), 3) i 4).

- 1 , 0

1) ​

2)

 3)

4)

null
null

Zadatak 9.

Izračunajte površinu trokuta zadanog vrhovima​ A ( 0 , 3 ) , B ( 2 , - 1 ) , C ( - 1 , 5 ) .

Možete li nacrtati trokut s površinom koju ste izračunali? 

Nacrtajte u bilježnicu točke​ A , B , C u koordinatnom sustavu.

Na slici su prikazane tri kolinearne točke u koordinatnom sustavu pa je površina trokuta nula.

Površina je danog trokuta 0 . Trokut površine 0  ne možemo nacrtati jer točke s pomoću kojih je zadan leže na istom pravcu, odnosno kolinearne su.


Za točke koje leže na istom pravcu kažemo da su kolinearne točke.

Ako su točke A , B i C kolinearne, površina trokuta​ A B C je nula. Vrijedi i obratno:

ako je ​ p ( A B C ) = 0 , točke A , B i C su kolinearne.

Zadatak 10.

Odredite nepoznate koordinate točaka​ A ( 5 , - a ) , B ( a - 3 , 2 ) , C ( a , 1 ) , a R tako da one budu kolinearne.

Ako tri točke leže na istom pravcu, površina trokuta određenog s njima iznosi 0 .

Nepoznati ćemo parametar izračunati iz uvjeta p ( A B C ) = 0 , odnosno ​ a = 1 2 A ( 5 , - 1 2 ) , B - 5 2 , 2 , C 1 2 , 1 .


Površina nepravilnog poligona u koordinatnom sustavu

Kako ćemo izračunati površinu proizvoljnog poligona, primjerice poligona sa slike?

Na slici je osjenčan nepravilni poligon.

Prva je ideja podijeliti poligon na trokute i primijeniti formulu za površinu trokuta koju smo upravo naučili. Postoji li još neki jednostavan i pregledniji način?

Krenimo redom od jednostavnijih oblika.

Zadatak 11.

Izračunajte površinu trokuta kojemu je jedan vrh u ishodištu.

 1. Ako je A 0 , 0 , B 4 , 2 , C 2 , 7 , površina je trokuta A B C .
 2. Ako je A - 3 , 2 , B 0 , 0 , C 2 , - 5 , površina je trokuta A B C .
null
null

Primjer 2.

Izračunajmo i općenito površinu trokuta kojemu su vrhovi​ A ( 0 , 0 ) , B ( a , b ) , C ( c , d ) .

p A B C = 1 2 0 b - d + a d - 0 + c 0 - b = 1 2 a d - b c

Uočimo pravilo unakrsnog množenja koordinata vrhova B i C .

Ako zamijenimo smjer promatranja vrhova dok računamo površinu, od​ C prema​ A ili obrnuto, površina može dobiti negativan predznak, zato i u tom slučaju moramo staviti znak apsolutne vrijednosti.

Površinu trokuta kojemu su vrhovi ​ A ( 0 , 0 ) , B ( a , b ) , C ( c , d )

p Δ A B C = 1 2 a d - b c = 1 2 · a b / c d

Primjer 3.

Možemo li primijeniti to pravilo na poligone?

Pogledajmo za četverokut.

Na slici je primjena metode vezica na primjeru četverokuta-slika.

Ako su točke A ( 0 , 0 ) , B ( 5 , 4 ) , C ( 2 , 3 ) , D ( - 3 , 5 ) vrhovi četverokuta sa slike, njegovu površinu možemo izračunati primjenjujući prethodno pravilo na dva trokuta: A B C i A C D .

p ( A B C D ) = p ( A B C ) + p A C D = 1 2 5 · 3 - 4 · 2 + 1 2 2 · 5 - 3 · - 3 = 13

Izostavili smo apsolutnu vrijednost jer su vrijednosti površina bile pozitivne.

Metoda vezica

Na fotografiji su cipele s vezicama.

Sličan postupak možemo provesti za bilo koji poligon, pravilni ili nepravilni, ako iz svakog njegova vrha izlaze točno dva brida, odnosno ako je zatvoren i nema presijecanja.

Ideja je površinu poligona računati s pomoću površine trokuta kojemu je jedan vrh u ishodištu.

Pogledajmo na još jednom primjeru poligona.

Primjer 4.

Na slici je peterokut čija se površina računa metodom vezica.

Izračunajmo površinu peterokuta sa slike.

Njegovi su vrhovi: A ( - 2 , 1 ) , B ( 3 , 2 ) , C ( 4 , 7 ) , D ( - 1 , 5 ) , E - 5 , 7 .

Počnimo s trokutima u smjeru od ishodišta prema vrhu B .

p ( A B C D E ) = p ( O B C ) + p ( O C D ) + p ( O D E ) + p ( O E A ) - p ( O B A ) =

= 1 2 ( 3 · 7 - 2 · 4 + 4 · 5 - 7 · - 1 + ( - 1 · 7 + 5 · - 5 ) - 3 · 1 - ( - 2 ) · 2 ) =  

= 1 2 · 60 = 30  

Od zbroja površina niza trokuta s jednim vrhom u ishodištu (prvi u nizu obojen je ružičastom bojom) oduzeli smo površinu žutog trokuta i dobili površinu zadanog peterokuta.

Taj niz računanja površina trokuta možemo zapisati na zanimljiv način i pregledno.

Koordinate svih vrhova ispišemo redom jedne ispod drugih, a završavamo s koordinatama početnog vrha.

Na slici je ilustracija metode vezica na primjeru peterokuta

Ako pogledamo prikaz na slici, dobit ćemo pravilo koje se lako pamti i primjenjuje jer podsjeća na vezice za cipele i način vezivanja križanjem. Zato se ta metoda naziva još i metoda vezica.

Uočite da se površine trokuta koje redom računamo u danoj tablici ili shemi nalaze dva po dva reda jedna ispod druge (prikazano uokvireno).

U sljedećoj je animaciji metoda prikazana korak po korak za poligon s vrhovima

A ( 4 , - 2 ) , B ( 6 , 7 ) , C ( 3 , 4 ) , D ( 1 , 9 ) , E ( - 2 , 6 ) , F ( - 6 , 7 ) , G ( - 1 , - 2 ) , H ( 1 , - 1 ) .

Kutak za znatiželjne

Zapišite u bilježnicu pravilo u metodi vezica za opći slučaj ako su vrhovi poligona redom točke A 1 ( x 1 , y 1 ) , A 2 x 2 , y 2 . . . A n x n , y n i pokušajte objasniti metodu.

p A 1 , A 2 . . . A n = 1 2 x 1 y 1 / x 2 y 2 / x 3 y 3 x n y n / x 1 y 1 =

= 1 2 x 1 y 2 + x 2 y 3 + . . . + x n y 1 - x 2 y 1 + x 3 y 2 + . . . + x 1 y n  

Površinu poligona računamo s pomoću trokuta kojima je jedan vrh u ishodištu, a preostala dva vrha uzimamo jedan za drugim krećući se u smjeru obrnutom od kazaljke sata dok se ne vratimo u početni vrh. Ako se u nekom trenutku, da bismo došli u susjedni vrh, moramo vratiti u smjer kazaljke sata (suprotno od smjera kretanja), površina se tog trokuta oduzima (jer ta površina ima negativan predznak). Ako koordinate svih vrhova redom ispišemo jedne ispod drugih, od početnog vrha do zadnjeg u dva stupca te završimo s početnim, tada nam prva dva reda daju površinu prvog trokuta (metodom križanja), drugi i treći red daju površinu drugog...


Zadatak 12.

 Izračunajte površinu poligona sa slike.

Na slici je poligon u koordinatnom sustavu.
 

p = 1 2 5 - 2 5 3 3 6 3 3 0 4 1 6 - 3 4 - 5 5 - 4 - 1 3 - 3 2 0 5 - 2 = 1 2 68 - - 46 = 57 kvadratnih jedinica


Zadatak 13.

Izračunajte površinu poligona nacrtanog ispod podnaslova: Površina nepravilnog poligona u koordinatnom sustavu

p = 145 2  kvadratnih jedinica


...i na kraju

Na slici je Bermudski trokut.

Zadatak 14.

Izračunajte površinu bermudskog trokuta u kilometrima kvadratnim primjenjujući formulu za površinu trokuta u koordinatnom sustavu.

GPS-ove koordinate vrhova preuzete su sa sljedeće poveznice.

Istom se poveznicom možete koristiti i za pretvaranje zadanih GPS-ovih koordinata u Kartezijeve koordinate.

Kartezijeve su koordinate (u km) :

 • B ( - 7 217.18088 , 3 796.03662 ) ,
 • P ( - 7 393.08494 , 2 096.53394 ) ,
 • M ( - 8 921.15500 , 2 975.59951 ) .

Površina je

p = 1 2 6 344 375.224 + 6 065 561.242 - 15 161 526.83

p 1 375 795.183 km 2 .


Projekt

Izračunajte površinu bermudskog trokuta primjenjujući metodu vezica.

Raspravite o relevantnosti upotrijebljenih podataka, pogreškama koje nastaju pri pretvaranju u Kartezijeve koordinate i preciznosti dobivenoga broja.

Zapišite u bilježnicu opće pravilo metode vezica za trokut. Usporedite ga s formulom za površinu trokuta u koordinatnom sustavu. Raspravite o tome.

Istražite povijest metode vezica i druge nazive za istu metodu.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1
Površina trokuta​ A B C sa slike je:
Na slici je trokut s vrhovima A(0,-2), B(6,3) i C(-4,1).
null
null
2
Na slici je peterokut u koordinatnom sustavu.
Površina je peterokuta sa slike   .
null
null
3
Najveća je visina u trokutu s vrhovima A 4 , 3 , B - 2 , 1 , C 7 , - 1 .

 

null
4
Točka C na osi x   jednako je udaljena od A ( 2 , 3 ) , B ( - 3 , 5 ) . Točke A ´ , B ´ simetrične su točkama A , B s obzirom na ishodište.

Koordinate točke A ´ su  , a koordinate točke B ´ su .
Koordinate točke C su .
Površina trokuta ​ C A ´ B ´ iznosi  .
null
5

Neka su A ( 2 , - 5 ) , B ( - 1 , 1 ) . Odredite koordinate točke C ( 2 a , 3 - a ) , tako da točke A , B , C budu kolinearne.

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

5.5 Primjena koordinatnog sustava