x
Učitavanje

5.2 Udaljenost točaka u koordinatnom sustavu - dodatni sadržaj

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Kako glasi Pitagorin poučak za pravokutni trokut s katetama b i c i hipotenuzom a.

Ima li učenica pravo? Kako glasi Pitagorin poučak za pravokutni trokut?

A primijenjen na trokut nacrtan na ploči?

U pravokutnom je trokutu zbroj kvadrata duljina kateta jednak kvadratu duljine hipotenuze.

Za trokut na ploči: a 2 = b 2 + c 2 .


Znate li vi ispravno primijeniti Pitagorin poučak?

Zadatak 1.

 1. Označite na skici odgovarajuće stranice pravokutnog trokuta u kojem vrijedi m 2 + n 2 = k 2 .

  Na slici je pravokutni trokut kojemu treba označiti katete i hipotenuzu.

  m

  n

  k

  Pomoć:

  Označite stranice abecednim redom u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

  null
 2. Odaberite formulu za odgovarajuću skicu trokuta.

  Na slici je pravokutni trokut s katetama 3 i 5 i hipotenuzom x

  null
 3. Odaberite formulu za odgovarajuću skicu trokuta.

  Na slici je pravokutni trokut s katetama 3 i x i hipotenuzom 7

  null
 4. Odaberite formulu za odgovarajuću skicu trokuta.

  Na slici je pravokutni trokut s katetama 3 i x i hipotenuzom 5

  null

Primijenimo Pitagorin poučak u koordinatnom sustavu.

Zadatak 2.

U koordinatnom su sustavu nacrtane točke​ A , B  i C . Odredite redom A B , B C pa izračunajte A C . Rezultat zaokružite na dvije decimale.

Povećaj ili smanji interakciju

Formula za udaljenost točaka u koordinatnom sustavu

Primjer 1.

Na slici je koordinatni sustav s točkama P i Q.

Izračunajmo d ( P , Q ) , udaljenost točaka P 1 , 4 i Q 5 , 2 .

Ucrtajmo točke u koordinatni sustav.

Što dalje?

Na slici je koordinatni sustav s točkama P i Q i R.

Pronađimo pravokutni trokut. Na primjer, ako ucrtamo točku R 1 , 2 , dobit ćemo pravokutni trokut P R Q .

Sada analogno kao u prijašnjem zadatku možemo izračunati duljinu hipotenuze toga trokuta.

Kolika je udaljenost između točaka P i Q ?

Jesmo li mogli naći drugu točku osim​ R ?

d P , Q = 2 2 + 4 2 = 20 = 4.47   ​

Mogli smo odabrati točku s koordinatama​ 5 , 4 .


Kako smo računali udaljenosti točaka R   i P te R i Q ?

d R , Q =
5 - 1  
d R , P =  
4 - 2

 

null

Pogledajmo sada općenito.

 1. Zadane su točke A x 1 , y 1 i B x 2 , y 2 . Smjestite ponuđene elemente na odgovarajuća mjesta.

  Na slici je koordinatni sustav u kojem treba označiti koordinate točke C i duljine kateta.

  y 1

  x 2

  x 2 - x 1

  y 2 - y 1

  null
  null
 2. Prema Pitagorinu poučku možemo zapisati

   
  =
   
  +
   
  ili
   
  =
   
  .

  x 2 - x 1 2 + y 2 - y 1 2
  x 2 - x 1 2
  d A , B
  y 2 - y 1 2
  d 2 A , B

  null
  null

Formula za udaljenost točaka u koordinatnom sustavu

Udaljenost točaka A x 1 , y 1 i B x 2 , y 2 dana je formulom:

d A , B = x 2 - x 1 2 + y 2 - y 1 2 .

Dužina na koordinatnoj osi od ishodišta do točke s koordinatom jedan je jedinična dužina, a jedinični kvadrat je kvadrat čija je stranica jedinična dužina.

Duljina u jediničnim dužinama označuje koliku puta jedinična dužina stane u promatranu duljinu, a površina u jediničnim kvadratima označuje koliko puta jedinični kvadrat stane u neki geometrijski lik.

Sve se izračunane vrijednosti za duljinu i za površinu izražavaju u jediničnim dužinama, odnosno kvadratnim jediničnim dužinama.

Zadatak 3.

Izračunajte udaljenost točaka. Rezultate zaokružite na dvije decimale.

 1. A 2 , 8 i B - 2 , 5  
 2. A - 1 , - 3 i B 5 , 13
 3. P 15 , - 5  i T 0 , 1
 4. Q 2 , 0 i R - 2 2 , 3
 1. d A , B = 5
 2. d A , B = 292 = 17.09
 3. d P , T = 261 = 16.16
 4. d Q , R = 21 = 4.58

Zadatak 4.

Izračunajte udaljenost točaka prikazanih u koordinatnom sustavu. Rezultate zaokružite na dvije decimale.

 1. Na slici je koordinatni sustav s točkama A(-3,4) i B(0,-3).

  d A , B =
  null
  null
 2. Na slici je koordinatni sustav s točkama A(3,4) i B(-5,-4).

  d A , B =
  null
  null
 3. Na slici je koordinatni sustav s točkama A(5,-4) i B(-5,0).

  d A , B =
  null
  null
 4. Na slici je koordinatni sustav s točkama A(5,4) i B(1,-3).

  d A , B =
  null
  null

Zadatak 5.

Provjerite koristeći se formulom za udaljenost točaka.

 1. Udaljenost točke​ T 2 , 7 od ishodišta iznosi 9 .

  null
  null
 2. Točka​ P - 3 , 9 bliža je ishodištu nego točka Q 6 , 6 .

  null
  null
 3. Koja je od navedenih točaka bliža točki T 0 , - 2 ?​

  null
  null
 4. Koja je od navedenih točaka bliža ishodištu?

  null
  null

Primjer 2.

Odredimo točku na osi y jednako udaljenu od točaka A 1 , - 1 i B 7 , 5 .

Neka je tražena točka C x C , y C . Budući da točka C mora biti na osi y , znamo da je x C = 0 .

Izjednačimo udaljenosti d A , C = d B , C i riješimo jednadžbu.

  0 - 1 2 + y C + 1 2 = 0 - 7 2 + y C - 5 2

Tu jednadžbu možemo kvadrirati.

0 - 1 2 + y C + 1 2 = 0 - 7 2 + y C - 5 2

1 + y C 2 + 2 y C + 1 = 49 + y C 2 - 10 y C + 25

12 y C = 72

y C = 6

Točka na osi y jednako udaljena od točaka A i B je točka​ C 0 , 6 .

Zadatak 6.

Riješite zadatke.

 1. Točka na osi x jednako udaljena od točaka P 8 , 5 i Q 1 , - 2 je R ( , ) .
  null
  null
 2. Točka na osi x   jednako udaljena od točaka A - 13 , - 11 i B 3 , - 5 je  C ( , ) .
  null
  null
 3. Točka na osi y jednako udaljena od točaka P - 5 , - 3 i T 2 , - 6 je S ( , ) .
  null
  null
 4. Točka čija je ordinata jednaka dvostrukoj apscisi i koja je jednako udaljena od točaka A - 1 , 3 i B 6 , 2 je C ( , ) .
  null
  null

Primjer 3.

Odredite realni broj c tako da udaljenost između točaka  S - 2 , - 1 i T 2 , c iznosi 5 .

Pogledajmo kako ćemo riješiti taj zadatak.

Zadatak 7.

 1. Udaljenost točaka S 2 , 2 i T p , - 1 jednaka je 5   ako je p =   ili je p =    .

  null
  null
 2. Udaljenost točaka P - 7 , 4 i Q - 5 , a jednaka je 13 ako je a =   ili je a =  .

  null
  null
 3. Udaljenost točaka A - 3 , - 4 i C - 10 , y jednaka je 65   ako je y =   ili je y =    .

  null
  null
 4. Udaljenost točaka U 11 , - 6 i V x , - 1 jednaka je ​ 41 ako je x =   ili je x =   .

  null
  null

Primjena formule

Formulu za udaljenost točaka u koordinatnom sustavu možemo primjenjivati u različitim zadatcima iz geometrije.

Zadatak 8.

U sljedećim zadatcima ucrtajte točke u koordinatni sustav i nacrtajte zadani trokut. Izračunajte duljine stranica trokuta i odaberite točan odgovor.

 1. Trokut s vrhovima u točkama A - 5 , 3 , B - 6 , - 1 i C 2 , - 3 je:

  null
  null
 2. Trokut s vrhovima u točkama​ X 9 , 4 , Y 0 , 2 i Z 2 , - 2 je:

  null
  null
 3. Trokut s vrhovima u točkama​ P 11 , 3 , Q 8 , 6 i R 1 , 3 je:

  null
  null
 4. Trokut s vrhovima u točkama​ D - 6 , 7 , E - 5 , 4 i F - 2 , 5 je:

  null
  null

Zadatak 9.

Dokažite da su točke​ A - 2 , 7 , B 2 , - 3 i C 12 , 1 jednako udaljene od točke S 5 , 4 . Izračunajte opseg i površinu kruga određenog tim točkama.

d A , S = d B , S = d C , S = 58 7.62

o = 47.85 ,

p = 182.21


Zadatak 10.

Neka su točke T 5 , - 1 i S 3 , 0  krajnje točke promjera kružnice. Izračunajte njezin polumjer.

2 r = d S , T = 5 - 3 2 + 1 = 3.42

r = 1.71  

Kutak za znatiželjne

Zamislite da ste u Zadru i nalazite se na mjestu koje pokazuje strelica. Želite doći do Svete Stošije. Kojim ćete putom najbrže doći do cilja?

Na slici je karta Zadra – poluotoka s označenim mjestom polaska i cilj – Sveta Stošija.

Nacrtajte pojednostavnjenu kartu s kvadratnom mrežom ulica. Pronađite sve putove. Koji je najkraći?

Uočit ćete da su svi najkraći putovi iste duljine. Taj način mjerenja udaljenosti nazivamo taksimetrika. Udaljenost dviju točaka A x 1 , y 1 i B x 2 , y 2 računa se kao

d A , B = x 2 - x 1 + y 2 - y 1 .

Proučite taksimetriku u članku na linku.

Zanimljivost

Na slici je Hermann Minkowski.
Hermann Minkowski

Ideja taksimetrike javila se početkom 20. stoljeća tijekom definiranja nove neeuklidske geometrije. Začetnik ideje o novoj geometriji i taksimetrici bio je njemački matematičar i fizičar Hermann Minkowski (1864. – 1909.). Međutim, Minkowski se nije služio izrazom taksimetrika. Taj je pojam uveo Karl Menger u vodiču za geometrijsku izložbu u Muzeju znanosti i industrije u Chicagu 1952. godine.

...i na kraju

Odredite udaljenost točaka Q i R ako je Q u , v i R w , z .

d Q , R = w - u 2 + z - v 2  


PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Koliko iznosi udaljenost točaka A 3 , - 2 i B 11 , - 9 ?

null
null
2
Kolika je najdulja stranica trokuta A B C   prikazanoga u koordinatnom sustavu?
Na slici je koordinatni sustav s trokutom ABC; A(-1,5), B(4,3), C(-2,4).

null
null
3

Za koji​ c je udaljenost točaka S c , 3 i T - 1 , 6 jednaka 3 2 ?

null
null
4
Točka čija je apscisa za 2 veća od ordinate i jednako je udaljena od točaka A 11 , 2 i B 3 , - 2 je C ( , )
null
null
5

Trokut s vrhovima u točkama​ P 4 , 10 , Q 8 , 7 i R 2 , - 1 je pravokutan.

null
null
6
Udaljenost točaka A - 10 , 3 i B 2 , 8   je puta veća od udaljenosti točaka C 8 , 6 i D 4 , 3 .
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

5.3 Polovište dužine - dodatni sadržaj