x
Učitavanje

6.3 Graf linearne funkcije

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Fotografija s planinarima koji hodaju po pravcu.

Točka po točka

Primjer 1.

Linearna funkcija zadana je pravilom pridruživanja f ( x ) = - 1 8 x - 7 8 ​. Njezin je vodeći koeficijent a = - 1 8 , a slobodni koeficijent b = - 7 8 .

Što to znači u geometrijskom smislu?

Kako izgleda graf te funkcije u koordinatnom sustavu?

Rekli smo da je graf funkcije skup točaka T x , y , gdje se vrijednost ordinate y računa prema zadanom pravilu pridruživanja za sve vrijednosti argumenta x iz domene funkcije f .

Kako ćemo odrediti i nacrtati taj skup točaka ako je domena zadane funkcije cijeli skup realnih brojeva, odnosno beskonačan skup?

U sljedećoj aktivnosti popunite tablicu vrijednosti za odabrane argumente x te nacrtajte (postavite) dobivene točke u koordinatnom sustavu.

Pritisnite tipku Provjerite.

Povećaj ili smanji interakciju

Nije teško zaključiti da sve nacrtane točke pripadaju jednom pravcu. Koordinate svih spomenutih točaka povezane su formulom ​ y = - 1 8 x - 7 8 .

Ali što je sa svim ostalim točkama koje nismo provjerili?

Možemo li zaključiti da je graf funkcije f ( x ) = - 1 8 x - 7 8 skup svih točaka koje leže na jednom pravcu?

Zapišimo prvo opću tvrdnju.

Graf linearne funkcije zadane pravilom pridruživanja
f ( x ) = a x + b , a , b R, a 0 je pravac.

Ponekad za pravac, koji je graf linearne funkcije, zadane pravilom pridruživanja ​ f ( x ) = a x + b , a , b R, a 0 , kažemo i da ima jednadžbu y = a x + b . Razlog tomu je što su ordinata y  i apscisa x svake njegove točke povezane pravilom y = f ( x ) = a x + b .

Zadatak 1.

Dokažite da je graf linearne funkcije pravac.

Prisjetite se. Tri kolinearne točke, odnosno točke koje leže na jednom pravcu, zatvaraju trokut površine nula.

Stoga neka su točke ​ A ( x 1 , y 1 ) , B x 2 , y 2 , C ( x 3 , y 3 ) proizvoljne točke grafa linearne funkcije zadane s f ( x ) = a x + b , a , b R, a 0 . Tada vrijedi

y 1 = f ( x 1 ) = a x 1 + b

y 2 = f ( x 2 ) = a x 2 + b

y 3 = f ( x 3 ) = a x 3 + b .

Zamijenite y 1 , y 2 , y 3   redom s a x 1 + b , a x 2 + b , a x 3 + b u formuli

p A B C = 1 2 x 1 y 2 - y 3 + x 2 y 3 - y 1 + x 3 y 1 - y 2 .

Nakon sređivanja izraza trebali biste dobiti vrijednost nula, što znači da točke ​ A , B , C leže na jednom pravcu. Kako su to proizvoljne točke, tvrdnja vrijedi za sve točke na grafu pa je graf linearne funkcije pravac.


Zadatak 2.

Napišite bilo koje dvije točke koje pripadaju grafu linearne funkcije f , g ili h .

Nacrtajte na papiru grafove funkcija f , g i h ako su njihova pravila pridruživanja:

 1. f ( x ) = 2 x - 3
 2. g ( x ) = 1 2 x - 1
 3. h ( x ) = - 3 x + 2 .
Na slici je koordinatni sustav u kojem su nacrtani pravci koji se sijeku.

Graf linearne funkcije f možemo nacrtati ako imamo barem dva para pridruženih vrijednosti ( x , f ( x ) ) . Time smo odredili dvije točke s koordinatama x , y , koje su nam potrebne da nacrtamo pravac.

Zadatak 3.

Grafovi linearne funkcije označeni su slovima c , p , z prema boji kojom su nacrtani. Uparite grafove, odnosno njihove oznake s pridruženim vrijednostima koje ih određuju.

Na slici je koordinatni sustav u kojemu su nacrtani grafovi funkcija c, p i z.

f - 1 = 3 , f ( 2 ) = - 3
f ( 0 ) = - 2 , f ( 3 ) = 0
f ( - 3 ) = - 4 , f ( 3 ) = 4
null
null

Zadatak 4.

Koristeći se nacrtanim grafom linearne funkcije f , odredite vrijednost funkcije f za zadani argument x .

U koordinatnom je sustavu nacrtan graf funkcije.

 ​

f ( - 5 ) =   , f 0 = , f ( 5 ) =  , f ( 10 ) = .
null
null

U prethodna ste dva zadatka određivali vrijednost linearne funkcije za argument x , a niste znali njezino pravilo pridruživanja.

Možemo li odrediti pravilo pridruživanja linearne funkcije koristeći se njezinim grafom?

Da bismo to saznali, pokušat ćemo otkriti geometrijsko značenje koeficijenata linearne funkcije.

Koeficijenti linearne funkcije

U sljedećoj aktivnosti:

 1. Mijenjajte vrijednost koeficijenta​ a i promatrajte što se događa s grafom funkcije.
 2. Mijenjajte vrijednost koeficijenta​ b i promatrajte što se događa s grafom funkcije.
 3. Koristeći se aktivnošću i onim što ste uočili mijenjanjem koeficijenata, riješite zadatke koji slijede nakon aktivnosti.
Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 5.

Promjenom vrijednosti koeficijenta a mijenja se .
Promjenom vrijednosti koeficijenta b mijenja se .

null
null

Zadatak 6.

Ako je koeficijent b = 2 , graf linearne funkcije zadane s​ f ( x ) = a x + b prolazi točkom:

null
null

Zadatak 7.

Uparite pravilo pridruživanja linearne funkcije f i točku u kojoj njezin graf siječe y -os.

f ( x ) = - 2 x + 5
0 , 2 5   
f ( x ) = 2 x - 5 2   
0 , 5
f ( x ) = 5 2 x + 2 5   
( 0 , - 2 )   
f ( x ) = 5 x - 2  
0 , - 5 2
null
null

Zadatak 8.

 1. Funkcije f , g i h zadane su pravilima pridruživanja:

  f ( x ) = 0.2 x - 8 g ( x ) = 2 x + 5 h ( x ) = 3 x + 1 .

  Najveći nagib grafa ili najstrmiji graf ima funkcija: ​

  null
  null
 2. Funkcije f , g i h zadane su pravilima pridruživanja:

  f ( x ) = - 5 x - 2 g ( x ) = - 2 x + 3 h ( x ) = - x - 1 .

  Najveći nagib grafa ili najstrmiji graf ima funkcija: ​

  null
  null

Zadatak 9.

Na slici je koordinatni sustav i grafovi linearnih funkcija s različitim koeficijentima smjera kroz ishodište.

Na slici su grafovi linearnih funkcija f , g , h , p , q , r , s . Razvrstajte linearne funkcije​ f , g , h , p , q , r , s prema predznaku vodećeg koeficijenta u dvije skupine s nazivima: a > 0 i a < 0 .

 ​Dovucite zadane elemente na pravo mjesto.

g

a > 0

a < 0

null
null

Sada nije teško zaključiti koje značenje imaju koeficijenti linearne funkcije za njezin graf. Uočili smo da vodeći koeficijent utječe na smjer, odnosno nagib grafa, a slobodni koeficijent otkriva točku u kojoj graf zadane linearne funkcije siječe ​ y -os.

Upravo je to razlog zašto koeficijente linearne funkcije nazivamo posebnim imenima.

Ako je linearna funkcija zadana pravilom pridruživanja​ f ( x ) = a x + b , a , b R, a 0 , vodeći koeficijent a naziva se koeficijent smjera ili nagib grafa funkcije f , a slobodni koeficijent ​ b naziva se odsječak na ​ y -osi .

Nagib

Možemo li pročitati nagib grafa linearne funkcije ili obratno, možemo li nacrtati nagib?

Što znamo o koeficijentu smjera? Prisjetimo se.

Ako se vrijednost argumenta x poveća za 1 , vrijednost se funkcije promijeni za vrijednost koeficijenta a .

Ako se vrijednost argumenta x uveća za x , vrijednost se funkcije f promijeni za vrijednost f = a · x . Pisali smo a = f x .

Pogledajmo kako to izgleda na grafu linearne funkcije.

Primjer 2.

Na slici je prikazan graf linearne funkcije zadane s f ( x ) = 2 x . Uočite osjenčani pravokutni trokut kojemu je jedna kateta (horizontalna) u smjeru osi apscise, a druga (vertikalna) u smjeru osi ordinate. Horizontalna kateta pokazuje promjenu argumenta za 1 . ​Vertikalna kateta pokazuje prirast funkcije za 2 , odnosno promjenu vrijednosti funkcije f za vrijednost koeficijenta a .
Na slici je prikaz nagiba pomoću trokuta za pravac y=2x.

Osjenčani pravokutni trokut je geometrijski prikaz nagiba ili koeficijenta smjera linearne funkcije zadane s f ( x ) = 2 x .

Kako to izgleda za proizvoljnu linearnu funkciju?

Promotrite sličan trokut u sljedećoj aktivnosti.

 1. Mijenjajte koeficijente linearne funkcije i pomičite točku A .
 2. Što prikazuju nacrtani trokuti?
 3. Ako se vrijednost apscise točke A uveća za 1 , 2 , 3 ... , za koliko se promijenila vrijednost ordinate?
Povećaj ili smanji interakciju

Primijetimo da osjenčani trokut ne ovisi o izboru početne točke, odnosno argumenta x . To znači da svi takvi trokuti dobro interpretiraju nagib ili koeficijent smjera linearne funkcije. Obično upotrebljavamo trokut kojemu je jedan vrh u sjecištu grafa s osi ordinatom.

Na slici je prikaz nagiba pravca s početkom u sjecištu s osi y.

Nagib grafa linearne funkcije možemo predočiti pravokutnim trokutom kojemu su vrhovi u točkama s koordinatama:
( 0 , b ) , ( 1 , b ) , ( 1 , a + b )

Prethodna će nam razmatranja pomoći nacrtati nagib grafa i općenito graf linearne funkcije.

Pritom ćemo vrh​ A ( 0 , b ) zvati početna točka nagiba, a vrh​ B ( 1 , a + b ) završna točka nagiba.

Primijetimo da je za a < 0 vertikalni pomak od točke​ 1 , b do završne točke B ( 1 , a + b ) prema dolje, a za a > 0 prema gore.

Zadatak 10.

U sljedećoj aktivnosti poredajte korake crtanja grafa linearne funkcije.

Postupak kojim možemo nacrtati graf linearne funkcije zadane pravilom pridruživanja f ( x ) = a x + b :

 • pomak udesno za 1 do točke ( 1 , b ) ,
 • vertikalan pomak za a do točke B ( 1 , a + b ) .
 • Nacrtamo pravac kroz točke A i B .
 • Nacrtamo točku A ( 0 , b ) ,

Pomoć:

Vertikalan pomak za a znači:

– pomičemo se za a prema gore ako je koeficijent smjera a pozitivan

– pomičemo se za a prema dolje​ ako je koeficijent smjera a negativan.

null

Primjer 3.

Na slici je prikaz nagiba s početkom u točki (3,3).

Na slici je prikazan graf linearne funkcije zadane s f ( x ) = 2 3 x + 1 . Uočimo osjenčani pravokutni trokut. Odredimo njegove katete.

Ako su točke​ A ( 3 , 3 ) , B ( 6 , 5 ) na grafu linearne funkcije f , tada je

x = x 2 - x 1 = - =   .
y = y 2 - y 1 = f = f x 2 - f x 1 =   - =    .
null
null

Što se događa na grafu linearne funkcije ako se vrijednost argumenta x uveća za neki broj x ?

Može li se novonastali pravokutni trokut povezati s pravokutnim trokutom kojim smo interpretirali nagib?

Hoće li se nagib mijenjati ovisno o argumentu i o x ?

Istražite koristeći se sljedećom aktivnošću.

Povećaj ili smanji interakciju

Zaključimo.

Neka su A ( x 1 , y 1 ) , B x 2 , y 2 proizvoljne točke na grafu linearne funkcije f .

Pravokutni trokut s katetama x = x 2 - x 1 i y = y 2 - y 1 mijenja se ovisno o izboru točaka A ( x 1 , y 1 ) , B x 2 , y 2 . Međutim, omjer je duljina kateta y x konstantan i jednak je nagibu pravca, odnosno koeficijentu smjera.

Razlika ordinata točaka ​ A i B s oznakom y jednaka je prirastu linearne funkcije f kada se vrijednost argumenta x promijeni za x , odnosno:

a = y x = y 2 - y 1 x 2 - x 1 = f ( x 2 ) - f ( x 1 ) x 2 - x 1 = f x .

Na slici je prikaz nagiba pomoću dvije točke.
geometrijska interpretacija nagiba grafa linearne funkcije

Kutak za znatiželjne

Pokušajte dokazati zaključke koje smo naslutili u aktivnosti.
Dokažite da je omjer kateta y x konstantan i jednak koeficijentu smjera.

Geometrijski je dokaz pomoću sličnosti vrlo jednostavan jer su duljine stranica sličnih trokuta proporcionalne, odakle i slijedi tvrdnja. (Podsjetite se pojma sličnosti – Matematika 7 ).

Algebarski:

y x = y 2 - y 1 x 2 - x 1 = f ( x 2 ) - f ( x 1 ) x 2 - x 1 = a x 2 + b - a x 1 - b x 2 - x 1 = a x 2 - a x 1 x 2 - x 1 = a x 2 - x 1 x 2 - x 1 = a .

Zadatak 11.

 1. Označite slike na kojima je točno prikazan nagib grafa linearne funkcije zadane pravilom pridruživanja​ f ( x ) = 2 x - 3 .

  Na slici je nagib: od točke A krećemo se 1 desno i dva gore.

  Na slici je nagib: krećemo se od točke A dva desno i četiri gore.

  Na slici je nagib: od točke A krećemo se jedan desno i tri gore.

  null
  null
 2. Označite slike na kojima je točno prikazan nagib grafa linearne funkcije zadane pravilom pridruživanja f ( x ) = - 2 3 x + 2 .

  Na slici je nagib: od točke A krećemo se jedan desno i dvije trećine dolje.

  Na slici je nagib: od točke A krećemo se tri desno i dva dolje.

  Na slici je nagib: od točke A krećemo se tri desno i dva dolje.

  null
  null

Crtanje s pomoću nagiba

Nagib pravca možemo interpretirati koristeći se pravokutnim trokutom s katetama 1 i a ili pravokutnim trokutom s katetama x i y .

Pokazali smo postupak crtanja grafa linearne funkcije u prvom slučaju.

Slično postupamo i u drugom slučaju.

Primjer 4.

Nacrtajmo graf linearne funkcije zadane s f ( x ) = 4 3 x - 2 .

Primjer 5.

Ako je funkcija zadana s​ f ( x ) = - 4 3 x - 2 , u kojem bismo koraku crtanja različito postupali?

Crtanje nagiba ima horizontalni i vertikalni pomak. Predznak nagiba ćemo dogovorno uzimati s brojnikom. Stoga će horizontalni pomak biti uvijek udesno, a vertikalni će pomak biti prema gore ako je nagib pozitivan, a prema dolje ako je nagib negativan.

Zadatak 12.

Opišite prikazani postupak u sljedećem zadatku.

Ako je f ( 2 ) = 3 i a = - 1 2 , tada je postupak crtanja grafa linearne funkcije f sljedeći: Nacrtamo početnu točku (  ,  )
null
null
Od početne točke slijedi pomak prema za 2 .
null
null
Od posljednje pozicije slijedi pomak prema  za do završne točke i zatim kroz početnu i završnu točku povučemo pravac.
null
null

Zadatak 13.

Nacrtajte na papiru grafove linearnih funkcija​ f , g , h   zadanih sljedećim elementima redom:

 1. a = 3 4 , b = - 1
 2. a = - 1 3 , A ( - 2 , 3 )
 3. a = 1 , f ( 0 ) = 0 .
Na slici su grafovi funkcija određeni pomoću nagiba.

Određivanje linearne funkcije

U sljedećoj aktivnosti odredite pravilo pridruživanja linearne funkcije zadane grafom.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 6.

Na slici je graf linearne funkcije i točke A i B koje pripadaju grafu.

Odredimo pravilo pridruživanja linearne funkcije zadane grafom.

Treba odrediti koeficijente​ a , b u formuli f ( x ) = a x + b .

Koje podatke možemo precizno očitati s grafa? Jesu li ti podatci dovoljni?

Točke​ A ( - 5 , 1 ) i B ( 2 , - 2 ) možemo očitati s grafa. To je dovoljno za određivanje traženog pravila jer je pravac određen s dvjema točkama.

Koeficijent ​ b ne možemo precizno očitati s grafa pa ćemo ga izračunati.

Horizontalni i vertikalni pomak nagiba možemo izračunati ili očitati s grafa:

x = 2 - ( - 5 ) = 7 , y = - 2 - 1 = - 3 .

Tada je ​ a = y x = - 3 7 = - 3 7 .

Ako je točka A ( - 5 , 1 ) na grafu funkcije f , tada je f ( - 5 ) = 1 . Tada pišemo:

f ( x ) = a x + b 1 = - 3 7 · - 5 + b .

Odatle slijedi

b = - 8 7 f ( x ) = - 3 7 x - 8 7


Monotonost linearne funkcije

Primjer 7.

Na slici je graf linearne funkcije​ f . Popunimo tablicu vrijednosti za funkciju f  i odgovorimo na postavljena pitanja.

Na slici je graf linearne funkcije.

 

Na slici je tablica s vrijednostima argumenta -6, -4, 0, 2, 4, 5. Treba izračunati f(x).

2

6

0

3

- 1

4

null
null

Nagib grafa funkcije​ f je:

null
null
Umetnite znak < ili > tako da nejednakost bude točna.

f ( - 2 ) f ( 3 )  
f ( - 0.3 ) f ( 1.4 )  
f ( 100 )   f ( 101 )  
f ( 200 )   f ( 100 )
null
null

Ako je​ x < 3 , tada je

null
null

Ako se vrijednost argumenta​ x povećava, vrijednost funkcije f ( x ) :

null
null

Primjer 8.

Na slici je graf linearne funkcije​ f . ​Popunimo tablicu vrijednosti za funkciju f  i odgovorimo na postavljena pitanja.

Na slici je graf linearne funkcije.

 

Na slici je tablica s vrijednostima argumenta -2, 0, 4, 6, 8, 10. Treba izračunati f(x)

- 1

4

5

1

0

2

null
null

Nagib linearne funkcije​ f je:

null
null
Umetnite znak < ili > tako da nejednakost bude točna.
f ( - 1 ) f ( 0 )
f ( 0.5 ) f ( 5 )
f ( 1 ) f ( - 10 )
f ( 100 ) f ( 101 )
null
null

Ako je​ x < 3 tada je:

null
null

Ako se vrijednost argumenta​ x povećava, vrijednost funkcije​ f ( x ) se:

null
null

Vidjeli smo da se povećanjem argumenta x  vrijednosti linearne funkcije uvijek ili povećavaju ili smanjuju, ovisno o predznaku nagiba grafa, odnosno koeficijentu smjera.

Funkcije čije se vrijednosti povećavaju kad se argument povećava zvat ćemo rastuće funkcije.

Funkcije čije se vrijednosti smanjuju kad se argument povećava zvat ćemo padajuće funkcije.

Funkcije koje su ili rastuće ili padajuće su monotone funkcije.

Kako to izgleda za linearnu funkciju?

Na slici je graf rastuće linearne funkcije.
rastuća linearna funkcija, a > 0
Na slici je graf padajuće linearne funkcije.
padajuća linearna funkcija, a < 0

Općenito vrijedi:

Za funkciju​ f , f : A R , A R kažemo da je rastuća na skupu A  ako za svaka dva elementa​ x 1 , x 2 A , za koje je x 1 x 2 , vrijedi f x 1 f x 2 .

Za funkciju​ f , f : A R , A R kažemo da je padajuća na skupu A ako za svaka dva elementa​ x 1 , x 2 A , za koje je x 1 x 2 , vrijedi f x 1 f x 2 .

Kutak za znatiželjne

Dokažite da je linearna funkcija s negativnim koeficijentom smjera padajuća, a s pozitivnim koeficijentom smjera rastuća.

Dokaz za negativan nagib grafa.

Neka je x 1 x 2 .

Množimo obje strane nejednakosti s a , a < 0 pa se znak nejednakosti okreće:

a x 1 a x 2 .

Dodamo objema stranama nejednakosti broj​ b :

a x 1 + b a x 2 + b

f x 1 f x 2 .


Zadatak 14.

Razvrstajte pravila pridruživanja.

p ( x ) = - 2 3 + x   

Rastuće linearne funkcije

 Padajuće linearne funkcije

null
null

Grafička metoda

Povezani sadržaji

Na slici je graf koji prikazuje ovisnost puta o vremenu.
kretanje biciklista

Koliko ste puta vidjeli sličan graf u fizici ili možda u novinama s prikazom nekih statističkih podataka?

Što sve možemo pročitati s toga grafa? Pogledajmo.

 1. Funkcija koja opisuje gibanje biciklista je funkcija. Brzina kojom se biciklist giba je .
  null
  null
 2. Iznos brzine kojom se giba biciklist jednak je

  null
  null
 3. Nakon 2 sata vožnje biciklist je prešao udaljenost od km .
  null
  null
 4. Koliko mu je vremena trebalo da prijeđe put od 85 kilometara?

  null
  null
 5. U kojem će intervalu biciklist biti negdje između 50 . i 60 . kilometra?

  null
  null

Primjer 9.

Prvo smo uočili da se radi o linearnoj funkciji ili o, u kontekstu fizike, jednolikom pravocrtnom gibanju. U tom slučaju biciklist svaki sat (promjena argumenta za 1 ) prijeđe isti broj kilometara pa je brzina biciklista konstantna. To znači da je njezin iznos jednak nagibu nacrtanog pravca.

Kako pročitati na grafu vrijeme potrebno da biciklist prijeđe 85 kilometara?

Pogledajmo na grafu.

Na slici je prikazano grafičko rješenje jednadžbe.

Kroz točku 0 , 85 povučemo paralelu s osi apscisom. Zatim kroz točku presjeka paralele i grafa funkcije povučemo okomicu na os apscisu. Točka presjeka okomice i osi apscise označava rješenje. Potrebno je vrijeme 4 sata.

Opisanim smo postupkom grafički rješili jednadžbu s ( t ) = 85 . Kažemo da smo se koristili grafičkom metodom.


Zadatak 15.

Riješite zadatak računski.​

Prvo treba odrediti pravilo pridruživanja kojim se računa put u ovisnosti o vremenu.

Nagib grafa je brzina gibanja a = 20 km/h . Točka 0 , 5 pripada grafu, što znači b = 5 pa je s ( t ) = 20 t + 5 .

​Tražimo rješenje linearne jednadžbe 20 t + 5 = 85 . Rješenje je t = 4 h .


Kako bi bilo da je pitanje glasilo: Koliko će vremena biciklistu trebati da prijeđe put od 82 kilometra?

Tada ne bismo u ovako označenom koordinatnom sustavu mogli precizno očitati potrebno vrijeme, već samo napraviti dobru procjenu. Ponekad su procjena i grafička metoda jedini način da dođemo do rješenja.

Ako postoji pravilo pridruživanja, a kontekst zahtijeva preciznost, koristit ćemo se algebarskom metodom.

Primjer 10.

Odredimo grafičkom metodom nulište linearne funkcije koja je zadana pravilom:

 1. f ( x ) = - 2 3 x + 4  
 2. g ( x ) = 3 x - 2 .

Podsjetimo se.

Odrediti nulište znači: odrediti argument za koji će funkcija imati vrijednost 0 , odnosno riješiti linearnu jednadžbu f ( x ) = 0 .

Gledajući graf, tražimo točku koja ima ordinatu y = f ( x ) = 0 . Točke s koordinatama ( x , 0 ) nalaze se na osi apscisi, što znači da tražimo točku u kojoj graf funkcije siječe os apscisu. Nulište je apscisa te točke.

Na slici je prikazana nultočka na grafu.

Na grafu je vidljivo da je nulište funkcije​ f broj 6 , a nulište funkcije g približno broj 0.7 .

Iako smo prilično sigurni da smo dobro pročitali da je broj 6 nulište, treba napraviti provjeru kako bismo i dokazali da je to rješenje.

Provjera:
f ( 6 ) = - 2 3 · 6 + 4 = - 4 + 4 = 0 g ( 0.7 ) = 3 · 0.7 - 2 = 0.1 .
Ta razlika od 0.1 nastala je zbog nepreciznosti u očitanju nulišta pa možda grafička metoda nije najprimjerenija u tom slučaju. No, ponekad je cilj zadatka procijeniti neku vrijednost, za što je grafička metoda vrlo pogodna.

Odrediti nulište linearne funkcije znači odrediti točku u kojoj graf te funkcije siječe os apscisu. Nulište je apscisa te točke.

Kako smo s grafa koji prikazuje kretanje biciklista odredili odgovor na pitanje: U kojem je intervalu biciklist između 50 . i 60 . kilometra?

Kako grafičkom metodom riješiti sustav nejednadžbi​ 50 < s ( t ) < 60 ?

Mogli smo jednostavno birati vrijednosti za t iz ponuđenih intervala i provjeravati hoće li točka na grafu s apscisom t imati ordinatu s ( t ) između 50 . i 60 . kilometra.

No, nećemo uvijek imati ponuđene odgovore, ali slično ćemo postupati i općenito.

Pogledajmo na slici rješenje zadatka.

Na slici je prikaz grafičkog rješavanja nejednadžbe.
U sljedećoj ćemo aktivnosti prikazati kako, koristeći se grafičkom metodom, pronaći sve realne brojeve x za koje vrijedi nejednakost f ( x ) < t , t R , gdje je​ f linearna funkcija.
Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 16.

Riješite sljedeće nejednadžbe grafičkom metodom, pri čemu se možete koristiti prethodnom aktivnošću. Skup rješenja prikažite s pomoću intervala.

 1. f ( x ) < 3 , ako je f ( x ) = 2 x - 1
 2. f ( x ) > 1 , ako je f ( x ) = 4 3 x - 3
 3. f ( x ) < 0 , ako je f ( x ) = - 2 x + 4
 4. f ( x ) > 0 , ako je f ( x ) = - 2 x + 4
 5. f ( x ) < 0 , ako je f ( x ) = 2 x + 4
 6. f ( x ) > 0 , ako je f ( x ) = 2 x + 4

Provjerite rješenje tako da zadatak riješite i algebarski.

 1. - , 2
 2. 3 ,
 3. 2 ,
 4. - , 2
 5. - , - 2
 6. - 2 ,

Promotrite podzadatke c., d., e., f. iz prethodnog zadatka.

Grafički smo rješavali nejednadžbu f ( x ) > 0 a x + b > 0  ili f ( x ) < 0 a x + b < 0 .
Rješenje koje smo dobili interval je realnih brojeva na brojevnom pravcu od - do nulišta ili od nulišta prema .

Kažemo da funkcija mijenja predznak u nulištu, odnosno da njezina vrijednost prelazi iz pozitivne u negativnu ili obratno.

Stoga se često rješavanje nejednadžbe svodi na rješavanje jednadžbe, a zatim, koristeći se grafom funkcije ili svojstvom rasta (pada), određujemo koji je interval rješenje.

Kako to izgleda kod linearne funkcije? Pogledajmo prikaz.

Na slici je u koordinatnom sustavu nacrtan graf rastuće linearne funkcije i označeni su intervali na kojima poprima pozitivne i negativne vrijednosti.
Na slici je u koordinatnom sustavu nacrtan graf padajuće linearne funkcije i označeni su intervali na kojima poprima pozitivne i negativne vrijednosti.

Zadatak 17.

Popunite prazna mjesta.

Linearna je funkcija zadana pravilom pridruživanja​ f ( x ) = 4 x - 8 .
Njezino je nulište x 0 = . Funkcija f je .
Stoga na interval u od - do ima vrijednost, a na intervalu od do ima vrijednost.

null
null
Linearna je funkcija zadana pravilom pridruživanja f ( x ) = - 0.5 x + 3 .
Njezino je nulište x 0 =    .
Funkcija f je padajuća pa je za sve x < vrijednost - 0.5 x + 3 > , a za sve x >     vrijednost izraza - 0.5 x + 3 < .
null
null

Pravac

Zadatak 18.

Je li svaki pravac graf linearne funkcije?

Koji su od sljedećih pravaca grafovi linearne funkcije, a koji nisu? Razvrstajte ih u te dvije skupine.

Na slici su razni pravci koje treba razvrstati u one koji jeseu ili nisu graf linearne funkcije.


f

 Graf linearne funkcije

 Nije graf linearne funkcije

 

Postupak:

Pravac j   ​nije graf linearne funkcije jer za svaki x uvijek je ista vrijednost funkcije, pa je to graf konstantne funkcije. Pravci i , k nisu grafovi funkcija jer postoji ​ x kojemu je pridruženo više različitih vrijednosti ​ y .

Svaki je pravac skup točaka T x , y u koordinatnom sustavu . Relacija, odnosno veza između koordinata x i y od točaka na pravcu može se opisati jednadžbom.​ Znamo da svaka relacija ne mora biti funkcija i da svaki graf ne mora biti funkcijski. Stoga ni svaki pravac nije graf funkcije. Možemo li svaki pravac opisati jednadžbom?

Zadatak 19.

Svakom od nacrtanih grafova f , g , h , i , j , k , p u prethodnoj aktivnosti pridružite (uparivanjem) jednadžbu koja ga opisuje.

 

f
y = 4 3 x - 4
h
y = - x
p
y = - 4
k
y = - 2 5 x + 3
i
y = 2 x
j
x = - 2
g
x = 7
null
null

Pravce f , g , h , p opisali smo jednadžbom oblika y = a x + b jer su to grafovi linearne funkcije. Pravac j skup je točaka kojima je ordinata y = - 4 , stoga je prirodno da njegova jednadžba bude y = - 4 . Analogno, sve točke na pravcima i , k imaju istu apscisu pa je prirodno da njihove jednadžbe budu x = - 2 i x = 7 .

Horizontalni pravac ili pravac paralelan s osi apscisom ima jednadžbu​ y = b , b R .

Vertikalni pravac ili pravac paralelan s osi ordinatom ima jednadžbu​ x = c , c R .

Primjer 11.

Promotrimo jednadžbu​ 3 x - 4 y - 6 = 0 . Opisuje li ta jednadžba neki pravac?

Ako danu jednadžbu zapišemo u obliku:

- 4 y = - 3 x + 6 y = 3 4 x - 3 2 ,

prepoznajemo pravilo pridruživanja linearne funkcije, a njezin je graf pravac.

U prvom slučaju kažemo da je pravac zadan implicitnom ili neizravnom jednadžbom.

U drugom slučaju kažemo da je pravac zadan eksplicitnom ili izravnom jednadžbom.

Eksplicitna i implicitna jednadžba pravca:Jednadžba pravca y = a x + b zove se eksplicitna ili izravna jednadžba pravca. Opća linearna jednadžba s dvije nepoznanice​ A x + B y + C = 0 , A , B , C R , gdje je barem jedan od brojeva A , B 0 , zove se implicitna jednadžba pravca.

Kutak za znatiželjne

Koji se pravci mogu opisati eksplicitnom jednadžbom, a koji ne mogu? Može li se svaki pravac opisati implicitnom jednadžbom? Obrazložite.

Eksplicitnom jednadžbom možemo opisati pravce koji su grafovi linearne funkcije i pravce paralelne s osi apscisom, a ne možemo pravce paralelne s osi ordinatom.

Implicitnom jednadžbom možemo opisati sve pravce, ovisno o izboru koeficijenata ​ A , B , C .

Za ​ B 0 , A 0 , y je funkcija od x , odnosno pravac je graf linearne funkcije.

 • Ako je A = 0 , B 0 y = - C B , pravac je paralelan s osi apscisom.
 • Ako je B = 0 , A 0 x = - C A , pravac je paralelan s osi ordinatom.

Zadatak 20.

Nacrtajte na papiru pravce zadane jednadžbom:

 1. - x + y + 3 = 0   ​
 2. 1 2 x + 5 = 0
 3. 3 x - y = 0
 4. 2 y - 5 = 0 .
Na slici su nacrtani grafovi implicitno zadanih pravaca.

Za crtanje pravca zadanog implicitnom jednadžbom obično se koristimo tablicom vrijednosti, u kojoj možemo birati vrijednosti za​ x , a računati y ili obratno, ovisno o zadanim koeficijentima.


...i na kraju

 1. Nacrtajte na papiru bilo koje tri točke u koordinatnom sustavu. Koliko je najviše različitih pravaca određeno tim točkama? Nacrtajte ih i napišite njihove jednadžbe.​
 2. Što ako imate četiri točke? Koliko je najviše različitih pravaca određeno tim točkama? Nacrtajte ih i napišite njihove jednadžbe.

Ovise li rezultati o položaju točaka?

Raspravite u paru o svojim zapažanjima i rezultatima.

Idemo na sljedeću jedinicu

6.4 Graf funkcije apsolutne vrijednosti