x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Ponovimo.

  Linearna funkcija je funkcija f : R R   zadana pravilom pridruživanja f ( x ) =   gdje su a , b    ​ brojevi i​ a  . Broj a   zovemo koeficijent , a broj b   koeficijent .
  null
  null

  Provjerite!

  Zadatak 1.

  Linearna funkcija​ f : R R zadana je pravilom pridruživanja f ( x ) = x + 5 .

  1. Kolika je vrijednost funkcije za vrijednost argumenta​ 2 ?

   null
   null
  2. Kolika je vrijednost argumenta za vrijednost funkcije 3 ?

   null
   null
  3. Kako se promijeni vrijednost funkcije ako se vrijednost argumenta poveća za 4 ?

   null
   null
  4. Koliko je ​ f ( 6 ) - f ( 2 ) ?

   null
   null

  Zadatak 2.

  Popunite sljedeću tablicu koja prikazuje vrijednosti funkcije zadane pravilom pridruživanja f ( x ) = - 2 x + 3 .

  Na slici je tablica s vrijednostima 0 i 3 za argument x i 1 i -5 za vrijednost funkcije f(x).

  3

  1

  4

  - 3

  null
  null

  Zadatak 3.

  Na slici je graf linearne funkcije. Graf sadrži točke: (-6,-2), (-3,0), (0,2), (3,4) i (6,6).

  Za linearnu funkciju prikazanu grafom u koordinatom sustavu izračunajte traženu vrijednost argumenta, odnosno vrijednost funkcije.

  1. f ( - 3 ) =  
   null
   null
  2. f ( ) = 2   ​
   null
   null
  3. f ( 3 ) = .
   null
   null

  Zadatak 4.

  1. Kojoj se od navedenih linearnih funkcija vrijednost poveća za 8 kada se vrijednost argumenta smanji za 2 ?

   null
   null
  2. Kojoj se od navedenih linearnih funkcija vrijednost smanji za 3 kada se vrijednost argumenta smanji za 1 ?

   null
   null
  3. Kojoj se od navedenih linearnih funkcija vrijednost poveća za 4 kada se vrijednost argumenta poveća za 3 ?

   null
   null
  4. Kojoj se od navedenih linearnih funkcija vrijednost smanji za 6 kada se vrijednost argumenta poveća za 4 ?

   null
   null

  Funkcija s apsolutnom vrijednosti

  Zadatak 5.

  Za funkciju apsolutne vrijednosti ​ f : R R  zadanu pravilom pridruživanja f ( x ) = 3 - 4 x - 3 upišite vrijednosti koje nedostaju.

  1. f ( 1 ) =  
   null
   null
  2. f ( ) = - 3
   null
   null
  3. Slika funkcije f ( D ) = , .
   null
   null
  4. f ( - 1.5 ) - f ( ) = 0   
   null
   null

  Zadatak 6.

  Uparite pravilo pridruživanja i vrijednosti funkcije apsolutne vrijednosti.

  f ( x ) = 1 + 8 - x   
  f ( - 5 ) = - 5   ​
  f ( x ) = x + 3 - 7  
  f ( - 2 ) = 1   ​
  f ( x ) = 2 x - 3  
  f ( 15 ) = 8   ​
  f ( x ) = 2 x + 1 - 7   ​
  f ( - 3 ) = 2   ​
  null
  null

  Zadatak 7.

  Diskutirajte o broju rješenja jednadžbe ​ - x - 2 - 3 + 2 = a   u ovisnosti o realnom broju a .

  Prvo ćemo nacrtati graf funkcije f ( x ) = - x - 2 - 3 + 2 .

  Pogledajmo sljedeću animaciju. Pratite koliko zajedničkih točaka imaju dva nacrtana grafa.

  Modeliranje

  Zadatak 8.

  Na fotografiji je crveni hrast.

  Za projekt iz Biologije učenici su bilježili podatke o rastu crvenoga hrasta i tise posađenih u školskom dvorištu. Ustanovili su da crveni hrast raste 50 centimetara godišnje, a tisa naraste 30 centimetara za dvije godine. Podatke o visini stabala u ovisnosti o proteklom vremenu od početka promatranja prikazali su u sljedećem koordinatnom sustavu.

  rast stabala

  1. Crveni hrast je na početku promatranja bio visok cm .
   null
   null
  2. Tisa je za 18 mjeseci narasla cm i sada je visoka cm .
   null
   null
  3. Nakon koliko će vremena tisa biti visoka 3 metra?

   null
   null
  4. Koliko se svakoga mjeseca promijeni razlika visina tih dvaju stabala?

   null
   null

  Zadatak 9.

  Na slici je graf udaljenosti u ovisnosti o vremenu.

  Nela je bila kod prijateljice Vedrane pa su se odlučile prošetati. Nakon nekog su se vremena okrenule i vratile Nelinoj kući.

  U koordinatnom je sustavu prikazan graf funkcije koji opisuje kako udaljenost od Neline kuće izražena u metrima ovisi o proteklome vremenu izraženom u minutama.

  1. Koliko iznosi udaljenost Neline i Vedranine kuće?
  2. Koliko su se vremena prijateljice šetale?
  3. Koliko su najviše bile udaljene od Neline kuće?
  4. Zapišite pravilo pridruživanja koje je prikazano grafom.
  1. 100 metara
  2. 50 minuta
  3. 300 metara
  4. f ( x ) = - 10 x - 200 + 300 , x 0

  Zadatak 10.

  Matej svaki dan pješači od kuće do škole koja je udaljena 1 kilometar. U sljedećim je interakcijama grafom prikazano njegovo kretanje do škole u tri različita dana. Napišite priču o svakome danu. Provjerite.

  Povećaj ili smanji interakciju
  Povećaj ili smanji interakciju
  Povećaj ili smanji interakciju

  Kutak za znatiželjne

  Na slici su tračnice.

  Prebrojivi skupovi

  Skup koji ima konačan broj elemenata nazivamo konačnim skupom.

  Za skup kažemo da je beskonačan ako nije konačan. Beskonačan skup može biti prebrojiv ili neprebrojiv.

  Beskonačan skup S prebrojiv je ako se njegovi elementi mogu poredati u niz: S = a 1 , a 2 , a 3 . . . . Očito je skup prirodnih brojeva N prebrojiv. Ekvivalentno tomu, skup S je prebrojiv ako postoji bijekcija f : N S .

  1. Dokažite da je skup 2 N  svih parnih prirodnih brojeva prebrojiv.
  2. Dokažite da je skup cijelih brojeva​ Z   prebrojiv.
  3. Dokažite da je skup S  svih brojeva koji pri dijeljenju s 5 daju ostatak 2 prebrojiv.
  1. Treba definirati f : N 2 N bijekciju sa skupa prirodnih brojeva u skup parnih prirodnih brojeva. Očito je​ f ( n ) = 2 n bijekcija.
  2. Definiramo bijekciju ​ f : N Z ,

   f ( n ) = 0 ako je n = 1 k akoje n = 2 k , k N - k akoje n = 2 k + 1 , k N .

  3. Definiramo bijekciju ​ f : N S , f ( n ) = 5 ( n - 1 ) + 2 .

  ...i na kraju

  Na fotografiji je Motovun.
  Motovun

  Do grada Motovuna vodi najduže istarsko stubište s više od tisuću stuba. Procjenjuje se da se petstota stuba nalazi otprilike na 200 metara nadmorske visine. Pronađite potrebne podatke kako biste zapisali ovisnost nadmorske visine o rednom broju stube. Prikažite grafički dobivenu funkciju. Na koliko se metara nadmorske visine nalazi početak stubišta? Kolika je prosječna visina jedne stube?

  Istražite još neke gradove u Istri do kojih vode dugačka stubišta i modelirajte ih linearnom funkcijom.