x
Učitavanje

5.5 Primjena koordinatnog sustava

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Obratite pozornost na označeni pravokutnik.

Kada smo označeni dio fotografije uvećali, slika se raspala na mnoštvo kvadratića. Tako izgleda prikaz slike na ekranu. Slika je složena od tisuća malih kvadratića koji se nazivaju pikseli. Veličina piksela je 0.2 × 0.2 mm ili manje na ekranima visoke rezolucije. Tipične dimenzije ekrana su 1 024 × 768  piksela. Ekran je definiran kao Kartezijev koordinatni sustav s ishodištem u gornjem lijevom kutu s pozitivnim koordinatnim osima. Pikseli su smješteni u cjelobrojnim koordinatama.

Zabavimo se i mi crtanjem u koordinatnom sustavu.

Zadatak 1.

Upišite koordinate točaka koje nedostaju i pojavit će se zanimljiv crtež.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 2.

Procijenite površinu koju zauzima riba iz prethodnog zadataka u koordinatnom sustavu. Znate li izračunati površinu?

Uočite da riba stane u kvadrat​ 10 × 10 . Ako uspoređujete površinu unutar i izvan ribe u kvadratu, možete zaključiti da su te dvije površine otprilike jednake pa je dobra procjena za površinu ribe 50 .

Za računanje površine možete lik dijeliti na trokute i pravokutnike kojima se površina može jednostavno izračunati. Ili primijeniti metodu vezica.

p = 52.5  


Praktična vježba

Nacrtajte sami u koordinatnom sustavu pojednostavnjeni crtež prema vlastitom izboru upotrebljavajući samo dužine. Procijenite i izračunajte površinu dobivenoga lika.

Zadatak 3.

Dvije ekipe A i B krenule su u lov na blago. Ekipa A išla je 500 metara u smjeru zapada pa 300 metara u smjeru juga te stigla do obale rijeke. Ekipa B krenula je u smjeru sjevera, nakon 300 metara skrenula desno te nakon 400 metara naišla na skriveno blago. Koliko je ekipa A udaljena od skrivenoga blaga?

d = 4 + 5 2 + 3 + 3 2 = 117 10.82

Ekipa A udaljena je od blaga 10 820 metara.


Zadatak 4.

Snalazite li se u koordinatnom sustavu?

 1. Snalazite li se u koordinatnom sustavu?
  Slika prikazuje jedan vrh i dva polovišta stranica trokuta ABC

  Koristeći skicu, odredite koordinate ostalih vrhova trokuta i polovišta treće stranice. Točka A prikazana u koordinatnom sustavu je vrh, a točke E i G polovišta su stranica A B ¯ i A C ¯ trokuta A B C .
  S pomoću skice odredite koordinate ostalih vrhova i polovišta.
  B (  , ) ,

  C ( , ) ,

  F (    , ) .
  null
  null
 2. U koordinatnom su sustavu prikazana dva susjedna vrha kvadrata.

  Koordinatni sustav s ucrtane dvije susjedne točke kvadrata

  Koje od navedenih točaka mogu biti vrhovi toga kvadrata?

  null
  null

Pristup geometriji preko koordinatizacije ravnine naziva se analitička geometrija. Probleme koji su u običnoj euklidskoj geometriji rješivi, ali je ta metoda rješavanja složena, jednostavnije ćemo riješiti analitičkom geometrijom. Relacije među elementima modelirat ćemo algebarski i rješavati dobivene jednadžbe.

Zanimljivost

Na slici je Rene Descartes.
René Descartes

Analitička geometrija bavi se proučavanjem (klasične) euklidske geometrije ravnine i prostora primjenjujući algebarske metode. Njezin tvorac, René Descartes (1596. – 1650.), lat. Renatus Cartesius, u svojemu ju je djelu napisanom 1619., a objavljenom tek 1637. godine nazvao i metodom koordinata. Osnovna ideja analitičke geometrije je da se točke ravnine i prostora opisuju koordinatama, dakle, parovima ili trojkama realnih brojeva, a ostali objekti (pravci, ravnine, krivulje, plohe itd.) jednadžbama. Prema tome, ispitivanje odnosa medu objektima svodi se na rješavanje sustava jednadžbi. Analitička geometrija je vrlo raširena metoda proučavanja euklidske geometrije i prisutna je u mnogim granama matematike. Povijesno je imala velik utjecaj i na razvoj diferencijalnog računa. Izvor:

Četverokuti u koordinatnom sustavu

Primjer 1.

Na slici su rombovi.

​Dokažimo da je točkama A 3 , 2 , B 8 , 7 , C 9 , 14  i D 4 , 9  zadan romb.

Za rješavanje toga primjera treba poznavati osnovnu činjenicu o rombu, a to je da romb ima sve četiri stranice jednake duljine. To znamo izračunati.

d A , B = 8 - 3 2 + 7 - 2 2 = 5 2 + 5 2 = 50

d B , C = 9 - 8 1 + 14 - 7 2 = 1 + 49 = 50

Analogno za ostale dvije stranice dobivamo​ C D = A D = 50 , što znači da su sve stranice jednakih duljina, odnosno da zadane točke određuju romb.

Zadatak 5.

Odredite polovišta stranica romba određenog točkama A 3 , 2 , B 8 , 7 , C 9 , 14  i D 4 , 9 .

 1. Polovište stranice A B ¯ je točka E ( , ) .
  null
  null
 2. Polovište stranice B C ¯ je točka F ( , ) .
  null
  null
 3. Polovište stranice C D ¯ je točka G ( , ) .
  null
  null
 4. Polovište stranice A D ¯ je točka ​ H ( , ) ​.
  null
  null

Primjer 2.

Na slici je paralelogram.

Dokažimo da je četverokut određen polovištima stranica romba iz prethodnog primjera paralelogram. Za dokazivanje tvrdnje koristit ćemo se činjenicom da se dijagonale paralelograma raspolavljaju. Primjenjujući formulu za polovište dužine nalazimo polovište dijagonale​ E G ¯ , odnosno točku S 6 , 8 . Računanjem polovišta dijagonale F H ¯ dolazimo do iste točke S 6 , 8 . Znači da se dijagonale četverokuta sijeku u jednoj točki koja je polovište i jedne i druge dijagonale, tj. dijagonale se raspolavljaju. Time smo pokazali da je četverokut određen polovištima romba paralelogram.

Kutak za znatiželjne

Kada nacrtanom četverokutu izračunate koordinate polovišta stranica, dobit ćete upisani četverokut. Mijenjajte položaj vrhova A , B , C  i D . Istražite upisani četverokut. Uočavate li neku pravilnost?

Dokažite tvrdnju.

Povećaj ili smanji interakciju

Polovišta stranica konveksnoga četverokuta vrhovi su paralelograma.

Dokaz: Neka su A x 1 , y 1 , B x 2 , y 2 , C x 3 , y 3 i D x 4 , y 4 vrhovi četverokuta.

Polovišta njogovih stranica su točke A x 1 + x 2 2 , y 1 + y 2 2 , B x 2 + x 3 2 , y 2 + y 3 2 , C x 3 + x 4 2 , y 3 + y 4 2 i D x 1 + x 4 2 , y 1 + y 4 2 .

Kako bismo dokazali da su to vrhovi paralelograma, dovoljno je dokazati da se dijagonale raspolavljuju. Izračunajmo polovišta dijagonala.

P A C ¯ x 1 + x 2 + x 3 + x 4 4 , y 1 + y 2 + y 3 + y 4 4 i P B D ¯ x 1 + x 2 + x 3 + x 4 4 , y 1 + y 2 + y 3 + y 4 4

odnosno P A C ¯ = P B D ¯ pa je tvrdnja dokazana.


Zadatak 6.

Riješite zadatke.

 1. Koje su koordinate četvrtog vrha paralelograma​ A B C D ako su zadani vrhovi A - 2 , 3 , B - 8 , 2 i C - 4 , - 3 ?

  null
  null
 2. Koje su koordinate četvrtog vrha paralelograma A B C D ako su zadani vrhovi A 5 , 6 , B 1 , 10 i C - 4 , 4 ?

  null
  null
 3. Koje su koordinate četvrtog vrha paralelograma​ A B C D ako su zadani vrhovi A 2 , - 3 , B - 2 , 1 i C - 4 , - 4 ?

  null
  null
 4. Koje su koordinate četvrtog vrha paralelograma​ A B C D ako su zadani vrhovi A 4 , 0 , B - 3 , - 1 i C - 4 , - 3 ?  

  null
  null

Zadatak 7.

Točke​ A - 1 , 3 i B 8 , - 1 vrhovi su paralelograma A B C D , a S 5 , 3 sjecište dijagonala A C ¯ i B D ¯ .

 1. Odredite koordinate vrhova C i D .
 2. Dokažite da je zbroj kvadrata duljina stranica paralelograma jednak zbroju kvadrata duljina dijagonala toga paralelograma.
 1. C 11 , 3 , D 2 , 7
 2. 2 · A B 2 + B C 2 = 2 · 97 + 25 = 2 · 122 = 244

  A C 2 + B D 2 = 144 + 100 = 244


Zadatak 8.

 1. Točke​ A 1 , 1 , B 3 , 4 , C 0 , 6 i D - 2 , 3  vrhovi su kvadrata.

  null
  null
 2. Za točku​ M - 5 , 1 vrijedi da je:

  null
  null

Zadatak 9.

Odaberite točku​ M s drugim koordinatama. Provjerite tvrdnju. Možete li nešto zaključiti?

Trokut u koordinatnom sustavu

Podsjetite se.

Težišnica je trokuta dužina koja spaja  stranice s nasuprotnim . Težište dijeli težišnicu u omjeru : računajući od vrha. Težišnica dijeli trokut na dva dijela  površina.
null
null

Primjer 3.

Zadane su točke A - 3 , - 7 , B 4 , - 1 i C - 3.5 , 5 . Izračunajmo duljine težišnica trokuta A B C .

Da bismo izračunali duljinu težišnice t A B ¯ , prvo ćemo pronaći koordinate polovišta E stranice A B ¯ .

E - 3 + 4 2 , - 7 - 1 2 = E 1 2 , 4

Sada računamo udaljenost točaka​ C i E .

t A B ¯ = 0.5 + 3.5 2 + - 4 - 5 2 = 16 + 81 = 97 9.85

Na sličan način dolazimo i do duljina ostalih dviju težišnica.

t B C ¯ = 91.6525 9.57 ,

t A C ¯ = 7.25 .

Popunite prazna mjesta.

Srednjica je trokuta dužina koja spaja dviju stranica trokuta. je s trećom stranicom, a njezina je duljina jednaka  duljine te stranice.
null
null

Zadatak 10.

Za trokut A B C , gdje je A - 3 , 7 , B 4 , - 1 i C - 3.5 , 5 , izračunajte duljine srednjica.​ 

s A B ¯ = 1 2 85 4.61

s B C ¯ = 1 2 92.25 4.80  

s A C ¯ = 144.25 6.01


Zadatak 11.

 1. Zadana su dva vrha trokuta A - 3 , 5 i B 27 , - 13 i točka M 10 , 10 , polovište stranice A C ¯ . Kolika je površina trokuta A B C ?

  Pomoć:

  p A B C = 2 · p A B M

  null
 2. Kolika je duljina visine​ v b trokuta A B C ako je A 7 , 3 , B 11 , 8 i C 0 , 14 ?

   

  null

...i na kraju

Na slici je ilustracija zadatka s rombom.

Riješite ovaj geometrijski zadatak s pomoću analitičke geometrije. 

Stranice romba produžite kao na skici za duljinu stranice romba. Spojite dobivene vrhove. Koliko je puta površina dobivenog četverokuta veća od površine romba?

Za početak ćemo zadati vrhove romba A 2 , 1 , B 7 , 3 , C 9 , 8 i D 4 , 6 .

Pokušajte poopćiti zaključak.

Na slici je romb u koordinatnom sustavu.

Izračunamo površinu romba p r = 15 pa površinu paralelograma p p = 75 . U ovom slučaju zaključimo da je površina paralelograma 5  puta veća od površine romba.

Izračunajte za još neke konkretne slučajeve pa pokušajte pronaći opću formulu.

Pokušajte dokazati koristeći se geometrijom.