x
Učitavanje

3.1 Algebarski izrazi

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je draguljar koji prodaje dragulje.

„O čemu je riječ?” upita Beremiz.

„Ovaj čovjek”, reče stari Salim, pokazavši na draguljara, „došao je iz Sirije u Bagdad prodavati dragulje. Obećao je da će mi platiti 20 dinara za smještaj ako proda dragulje za 100 dinara, a 35 ako ih proda za 200 dinara. Nakon nekoliko dana uspio ih je prodati za 140 dinara. Koliko mi onda duguje u skladu s našom pogodbom?”

Koja je od sljedećih računica točna?

 1. Računica koju je predložio draguljar:

  200 : 35 = 140 : x

  x = ( 35 · 40 ) : 200 = 24.5.

 2. Računica koju je predložio stari Salim:

  100 : 20 = 140 : x

  x = ( 20 · 140 ) : 100 = 28.

 3. Računica koju je predložio Beremiz:

  prodajna cijena smještajna cijena 200 35 - 100 _ - 20 _ 100 15

  100 : 15 = 40 : x

  x = 15 · 40 : 100 = 6

  Smještaj ukupno: 20 + 6 = 26 dinara.

Iz knjige Malbe Tahana: Čovjek koji je brojio. Izvori. Zagreb. 2003.

Ovako je Beremiz objasnio zašto je njegova računica točna:

„...ako povećanje prodajne cijene za 100 dinara podrazumijeva povećanje smještajne cijene za 15 dinara, onda te pitam sljedeće. Koliko bi porasla smještajna cijena da je prodajna cijena porasla samo za 40 dinara? Da je prodajna cijena porasla samo za 20 , što iznosi jednu petinu od 100 , smještajna cijena povećala bi se za 3 dinara jer je 3 također jedna petina od 15 . Kako je razlika u prodajnoj cijeni iznosila 40 , što je dvostruko više od 20 , razlika u smještajnoj cijeni treba iznositi 6 , što je dvostruko više od 3 . Dakle, prodavši dragulje za 140 dinara, duguješ krčmaru za smještaj 26 dinara.”

Veza između prodajne cijene i smještajne cijene može se odrediti i argumentirati na način kako je to učinio Beremiz – riječima. Katkad je jednostavnije ili kraće vezu između nekih veličina zapisati i obrazložiti algebarski. Primjerice, Beremizovo se obrazloženje može zapisati ovako:

200 - 100 35 - 20 = 140 - 100 x - 20 1 3 = 2 x - 20 x - 20 = 6 x = 26 .


Zanimljivost

Na slici je poštanska marka s likom Al Khwarizme.

Naziv algebra nastao je od izraza al-gabr, koji se javlja u arapskom naslovu al-Hvarizmijeva djela Kitāb al-ǧabr wa-al-muqābala (Knjiga o uspostavljanju i suprotstavljanju, izdana 825. g.), koja govori o praktičnim problemima, uređivanju lijeve i desne strane u jednadžbama.

Brojevi i slova

Uvodni primjer zorno pokazuje povijesni način zadavanja i rješavanja problema riječima koristeći se samo poznatim brojčanim iznosima, ali i algebarski način (u ponuđenim rješenjima) koristeći se jednadžbama.

Algebra nam je važan alat pri postavljanju, rješavanju ili pojednostavnjivanju problema iz različitih područja.

U algebri upotrebljavamo slova za nepoznate veličine, takozvane opće brojeve ili varijable. Realne brojeve koji predstavljaju poznate veličine nazivamo konstante.

Karikatura s tekstom o nepoznanici x.
Kažete, ljudi se već nekoliko stotina godina muče s algebrom, a x je još nepoznat?

Poznate i nepoznate veličine povezujemo matematičkim simbolima kao što su znakovi računskih radnji, zagrade i slično.

Upotrebljavajući varijable, simbole i konstante stvaramo algebarske izraze. Primjeri algebarskih izraza:

3 n , 2 x , 2 n + 1 , x 3 + y 3 , 3 x y 4 z 6 - 2 x y , π 2 x 2 + x , 8 x 2 - x , 2 x x + 2 , x 2 - 4 x + 5.. .

Algebarske smo izraze upotrebljavali i prije, i u matematici (Podsjetnik: Matematika 8, Modul 1 ili Matematika 1, Modul 2, Potencije) i u raznim drugim područjima.

Kroz povijest je matematika kao znanost doživjela velike promjene kada se prelazilo iz aritmetike ili računanja s brojevima prema algebri u kojoj se računa s varijablama koje označavamo slovima.

Taj je prijelaz s brojeva na slova i simbole oduvijek bio težak za ljudski um. Zato ćemo početi s jednostavnim primjerima i pojmovima.

Primjer 1.

Kako zapisati s pomoću simbola, odnosno brojeva i varijabli izraze zadane riječima?

Primjerice:

 • Zbroj nekog broja a i broja 3 zapisujemo s a + 3 .
 • Umnožak broja 7 i kvadrata varijable x zapisujemo s 7 · x 2 ili 7 x 2 .
 • Omjer brojeva a i b umanjen za dvostruki broj a zapisujemo s a b - 2 a .

Zadatak 1.

Zapišite s pomoću zadanog broja, simbola i varijable n .​

Svakoj rečenici povlačenjem pridružite njegov zapis.

Broj n je umanjen za 5 .
n - 5  
Broj n je umanjen 5 puta.
5 n   ​
Broj n je uvećan 5 puta.
n 5   ​
Broj n je uvećan za 5 .
n + 5   ​

 

null

Zadatak 2.

Koji od ponuđenih algebarskih izraza određuje izraz zadan riječima?

 1. Aritmetička sredina brojeva 5 i x je:

  null
  null
 2. Kvadrat zbroja brojeva a i b je:  ​

  null
  null
 3. Zbroj broja​ x i njegove recipročne vrijednosti je:

   

  null
 4. Šestina zbroja kvadrata broja​ a i broja 1 je:

  null

Zadatak 3.

U sljedećim zadatcima odaberite jedan točan odgovor od ponuđenih ili upišite točan odgovor na predviđeno mjesto tako da dobijete istinitu tvrdnju.

 1. Ako je y paran broj, onda je sljedeći po redu paran broj .

  null
  null
 2. 2 n - 1 i 2 n + 1   su dva uzastopna broja.

  null

   

 3. Proizvoljni višekratnik broja 3 , zapisan s pomoću varijable ​ n , oblika je .

   

   

 4. Brojevi oblika 3 n - 2 , 3 n + 1 su brojevi koji .

 5. Broj 6 n + 5 je opći broj koji pri dijeljenju brojem​ daje ostatak .
  null
  null

Zadatak 4.

Postavite algebarske izraze uz odgovarajući zapis riječima.
Razlika kvadrata brojeva x i y

 
. Kvadrat razlike brojeva x i y
 
.
Zbroj recipročnih vrijednosti brojeva x i y
 
. Recipročna vrijednost zbroja brojeva x i y
 
.
Kub zbroja brojeva x i y
 
. Zbroj kubova brojeva x i y
 
.
Razlomku s brojnikom x i nazivnikom y dodaje se četiri petine
 
.
U razlomku se brojniku x dodaje broj 4, a nazivniku y broj 5
 
.
Zbroj dvostrukog broja x i broja y  
 
.
Dvostruki zbroj brojeva x i y
 
.

2 x + y
x y + 4 5
2 x + y
1 x + 1 y
x 2 - y 2
1 x + y
x + y 3
x - y 2
x 3 + y 3
x + 4 y + 5

 

null

Geometrijski prikaz

Primjer 2.

Na slici je pravokutnik sa stranicama duljine x i 2x.

Koji algebarski izrazi određuju opseg i površinu sljedećeg lika?

o p s e g = x + 2 x + x + 2 x = 6 x   ​

p o v r š i n a = x · 2 x = 2 x 2


Zadatak 5.

Algebarski izraz 12 a određuje opseg geometrijskog lika. Nacrtajte na papiru barem tri takva lika.

Na slici su tri lika opsega 12a.

Zadatak 6.

Za svaki od nacrtanih likova u zadatku 5. napišite algebarski izraz koji određuje njegovu površinu.

Površina 1: P 1 = 9 a 2

Površina 2: P 2 = 5 a 2

Površina 3: P 3 = 5 a 2


Zadatak 7.

Koji od ponuđenih algebarskih izraza određuje dani geometrijski prikaz?

 1. Površina lika je:

  Na slici je pravokutnik iz kojega je izrezan manji pravokutnik.

  null
  null
 2. Opseg trokuta je:

  Na slici je trokut sa stranicama duljina x-2, x-1, x+1

  null
  null
 3. Obujam kvadra je:

  Na slici je kvadar sa stranicama duljina x, 2x i 5x.

  null
  null
 4. Površina trokuta je:

  Na slici je trokut s osnovicom duljine x+1 i visinom x.

  null
  null

Kutak za znatiželjne

Raspravite o algebarskim izrazima iz 3. zadatka u ovisnosti o realnom broju​ x . Postoje li neki uvjeti koje broj x mora zadovoljavati kako bi dani algebarski izraz bio dobra interpretacija geometrijskog prikaza? Jesu li svi geometrijski prikazi danih dimenzija uvijek mogući?

Prvi je uvjet svakako da broj​ x bude takav da su sve stranice ili bridovi pozitivni, a zatim i sama površina, opseg i obujam. Za trokut se mora provjeriti i da duljine njegovih stranica zadovoljavaju nejednakost trokuta.

Tako je u izrazu za opseg trokuta uvjet da zadatak ima smisla, da bude dobra interpretacija,​ x > 4 .

U svim ostalim zadatcima broj​ x mora biti pozitivan, a kod površine prvog lika x > 1 8 . Objasnite zašto.


Članovi algebarskog izraza

Prethodni primjeri i zadatci pomogli su nam u čitanju, razumijevanju i zapisivanju algebarskih izraza.

Što još moramo znati o njima? Kako ćemo opisati ili razlikovati algebarske izraze?

Primjer 3.

Promotrimo neke od algebarskih izraza. Primjerice:

3 x y 4 z 6 1 . č l a n - 2 x y 2 . č l a n ,

2 x x + 2 1 . č l a n + 1 2 . č l a n ,

x 2 1 . č l a n - 4 x 2 . č l a n + 5 3 . č l a n

Pribrojnike u algebarskom izrazu nazivamo članovi algebarskog izraza.

Od čega se sastoji neki član algebarskog izraza?

Član algebarskog izraza:

Svaki član algebarskog izraza u svojemu zapisu može imati konstantu i varijabilni dio. Može se zapisati kao umnožak konstante i jedne ili više potencija kojima je baza neka varijabla. Konstantu obično pišemo na početku člana i nazivamo je koeficijent tog člana. Pogledajmo na primjeru.

Primjer 4.

Po čemu se razlikuju sljedeće skupine algebarskih izraza?

1. Skupina 2. Skupina 3. Skupina
2 x - 3 x + 4 3 x 2 - 4 x + 6
3 a 3 2 a b - a a + b + c
- 2 x y x 3 - 2 x 2 y 3 - 5 y 2 - y
4 y 5 y z 4 - y 3 x y - y + 2
x 4 y 2 x - y 3 x 3 + 2 x 2 + x

Znak za množenje „∙ obično ne pišemo unutar jednog člana. Ako algebarski član nema konstantu na početku, smatramo da je koeficijent tog člana broj 1 . Koeficijent 1 obično ne pišemo.

Unutar jednog člana baza potencije može biti također neki algebarski izraz, primjerice - 4 x x - 3 2 y 5 .  

Na slici je opis člana algebarskog izraza na primjeru.

 ​

U prvoj su skupini algebarski izrazi koji imaju samo jedan član, u drugoj oni koji imaju dva člana, a u trećoj su skupini oni koji imaju tri člana.


Na slici je slikoviti prikaz monoma.

Algebarski izraz koji ima samo jedan član naziva se monom.

Dvočlani algebarski izraz naziva se binom, tročlani trinom, a višečlani algebarski izraz polinom.

Ovisno o broju varijabli koje sadržava, polinome još dijelimo na polinome jedne ili polinome više varijabli.

Napomena

Može se dogoditi da će neki monomi nakon računskih radnji potenciranja, odnosno množenja postati binomi, trinomi ili polinomi, primjerice 2 x 4 x - 2 2 . Zato, ako imenujemo algebarski izraz, broj i vrstu članova određujemo prema trenutnom zapisu kojim se koristimo bez obzira na to koliko bi taj izraz imao članova nakon primjene računskih radnji.​

Zadatak 8.

Promotrite napisane algebarske izraze i dopunite rečenice.

 1. Algebarski izraz 3 x 3 y - 4 x y naziva se  jer ima  člana.
  null
  null
 2. Algebarski izraz 3 a 3 - 2 a + 3 a b naziva se  jer ima  člana.
  null
  null
 3. Algebarski izraz 9 x 3 ( y - 2 ) 4 naziva se  jer ima  član(ova).
  null
  null
 4. Algebarski izraz 2 ( a - 3 ) b + 2 a b naziva se  jer ima  člana.
  null
  null
 5. Algebarski izraz - 3 x 4 + 2 x 3 + 1.5 x 2 - 2 x + 71 naziva se  jer ima  član(ov)a.
  null
  null
 6. Algebarski izraz ​ x - 2 2 - 4 ( x - 2 ) + 4 naziva se  jer ima  člana.
  null
  null
 7. Algebarski izraz 3 x - 4 x y + 2 y - 5 naziva ​se  jer ima  člana.
  null
  null

Zadatak 9.

Označite koje su tvrdnje točne, a koje netočne.

 1. - 3 x y  je monom.

  null
  null
 2. 3 x 4 - 4 x 3 + x 2 - 4 x + 6  je polinom više varijabli.

  null
  null
 3. 3 x 2 - 2 x y + 5 y 2  je polinom više varijabli.

  null
  null
 4. Zbroj koeficijenata svih članova binoma x 2 - y 2 je 0 .

  null
  null
 5. Binom je zbroj dvaju monoma.

  null
  null
 6. Zbroj koeficijenata trinoma 3 x y · 4 + 8 x - 2 y iznosi 9 .

  null
  null

Istoimeni članovi

Ako želimo usporediti algebarske izraze ili ih rabiti za računanje, poželjno ih je prije toga zapisati u najjednostavnijem obliku.

U tu svrhu prvo provedemo sve računske radnje koje možemo unutar svakoga pojedinog člana i zapišemo ih tako da se varijable ne ponavljaju, s koeficijentom na početku.

Primjer 5.

Pojednostavnimo monom:

2 a 5 b · 3 b 4 = 6 a 5 b 5 .

Iako nije nužno, varijable i potencije obično zapisujemo abecednim poretkom.

Svi članovi algebarskog izraza koji u svojemu zapisu sadržavaju iste potencije nazivaju se istoimeni ili odgovarajući članovi.

Istoimeni se članovi mogu razlikovati samo u koeficijentu.

Zbrojiti možemo samo istoimene članove i to tako da zbrojimo njihove koeficijente, a sve ostale potencije unutar tog člana prepišemo.

Zadatak 10.

Razvrstajte po skupinama sljedeće monome tako da u svakoj skupini, zajedno s monomom koji je u nazivu skupine, budu samo istoimeni članovi. Ako ste dobro razvrstali monome, zbroj se svih monoma u skupini nalazi u nazivu te skupine.

- 14 y x  

2 x y  

- 3 x 3  

6 x 2 y

13 x y 2

null
null

Zadatak 11.

Koji su od sljedećih algebarskih izraza jednaki?

Uparite algebarske izraze koje smatrate jednakima.

2 x · 3 x  
2 x 4 + 2 x 2 + 3 x - 5 - x 3 + 3 x 5 + 8 x
3 x 5 + 2 x 4 - x 3 + 2 x 2 + 11 x - 5
5 x - 2 x 2 - 3   ​
8 x 2 y 4 - 4 x 2 y 4   ​
6 x 2   ​
- 2 x 2 + 5 x - 3  
4 x 2 y 4 2  
3 x 5 - x 4 + 2 x 2 + 8 x - 5 + 3 x
4 x 2 y 4  
16 x 4 y 8
3 x 5 - x 4 + 2 x 2 + 11 x - 5
null
null

Zadatak 12.

Kako ste odlučili koji su algebarski izrazi jednaki? Što ste provjeravali?

Označite sve što treba biti ispunjeno kako bi dva algebarska izraza, koja smo prethodno pojednostavnili, bila jednaka.

 1. Da bi jednočlani algebarski izrazi ili monomi bili jednaki, moraju:

  null
  null
 2. Da bi dva algebarska izraza ili polinoma bila jednaka, moraju:​

  null
  null

...i na kraju

Na slici je geometrijski lik koji se sastoji od kvadrata i okvira tih kvadrata

Na slici je veliki kvadrat koji se sastoji od četiriju jednakih kvadrata i jednoga malog kvadrata u sredini. Svaki od četiriju kvadrata ima okvir širine 1 cm . Napišite algebarski izraz koji predstavlja površinu prekrivenu crnom bojom. Duljina stranice velikog kvadrata je x cm .

Usporedite svoj zapis s još nekoliko učenika. Jeste li dobili isti zapis? Mogu li različiti zapisi predstavljati istu površinu? Kako biste to provjerili? Objasnite.

Jedan je od mogućih zapisa:​ 1 2 x 2 - 2 .

Idemo na sljedeću jedinicu

3.2 Vrijednost algebarskog izraza