x
Učitavanje

8.5 Proporcionalnost

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici su zobene pahuljice.

100 grama zobenih pahuljica sadrži 130 miligrama magnezija. Preporučeni unos magnezija za osobe od 13 do 15 godina jest 310 miligrama na dan. Koliko grama zobenih pahuljica treba pojesti da se zadovolji dnevna potreba organizma za magnezijem?

Znamo da se povećanjem količine zobenih pahuljica povećava količina magnezija. O kakvu je povećanju ovdje riječ?

Ako pojedemo dvostruku količinu zobenih pahuljica, u organizam ćemo unijeti dvostruku količinu magnezija. Ako uzmemo trostruku količinu zobenih pahuljica, količina magnezija u obroku bit će tri puta veća.

Pogledajmo tablicu:

količina zobenih pahuljica
100 g
200 g
300 g
400 g
količina magnezija
130 mg
260 mg
390 mg
520 mg

Koliko se puta povećala količina zobenih pahuljica toliko se puta povećala i količina magnezija. 

Veličine za koje vrijedi da iz povećanja/smanjenja vrijednosti jedne veličine određeni broj puta slijedi povećanje/smanjenje vrijednosti druge veličine isti broj puta nazivamo proporcionalne veličine. Takvu ovisnost među veličinama nazivamo proporcionalnost.

Iz tablice je jasno: ako pojedemo 200 grama zobenih pahuljica, unesemo manje od preporučene dnevne količine magnezija , a ako pojedemo 300 grama zobenih pahuljica unesemo više od preporučene dnevne količine magnezija. Kako ćemo izračunati točnu potrebnu količinu?

Proučite podatke u tablici. Možete li pronaći neku veličinu koja je stalna?

Omjeri količina zobenih pahuljica : količina magnezija stalni su.

100 130 = 200 260 = 300 390 = 400 520 = . . . = 10 13 0.769


Ako su veličine a i b proporcionalne, njihov je omjer stalan i nazivamo ga koeficijent proporcionalnosti.

Koliko je puta 310 veće od 130 toliko puta mora tražena količina zobenih pahuljica biti veća od 100 . Zapišimo to.

Neka je x tražena količina zobenih pahuljica, tada je 310 130 = x 100

Iz jednakosti razlomaka znamo da možemo zapisati

310 · 100 = 130 · x , odnosno x = 31 000 130 = 238.46 .

Znači da je potrebna količina zobenih pahuljica 240   grama na dan.

Zadatak 1.

Jesu li sljedeće proporcije istinite?

 1. 2 3 = 8 12   ​

  null
  null
 2. 6 15 = 3 7  

  null
  null
 3. 8 9 = 16 17  

  null
  null
 4. 4 5 = 12 15  

  null
  null

Zadatak 2.

Izračunajte nepoznati član u proporciji.

 1. 12 18 = 16 k , k =  
  null
  null
 2. 2 1.6 = 7.5 a , a =  
  null
  null
 3. s 9.6 = 7 1.6 , s =  
  null
  null
 4. 3 7 = m 49 , m =   ​
  null
  null

Zadatak 3.

U jednoj školi omjer broja mladića naprema broju djevojaka iznosi ​ 4 : 3 . Ako su u školi 372 djevojke, koliko je mladića?

null
null

Proporcionalne dužine

Zadane su četiri različite dužine. U kojem su međusobnom odnosu? Pogledajmo u interakciji.

Povećaj ili smanji interakciju

Dužine A B ¯   i C D ¯ proporcionalne su dužinama A ' B ' ¯ i C ' D ' ¯ ako vrijedi:

A B C D = A ' B ' C ' D '

Primjer 1.

Neka su dani kvadrati  A B C D i A ' B ' C ' D ' . Dužine A B ¯ i A C ¯ proporcionalne su dužinama A ' B ' ¯  i   A ' C ' ¯ .

Dužina A B ¯ stranica je kvadrata, a dužina A C ¯  dijagonala kvadrata. Analogno vrijedi za dužine A ' B ' ¯ i A ' C ' ¯ u drugome kvadratu.

Znamo da je omjer duljine dijagonale i stranice u svakome kvadratu jednak 2 ​pa slijedi da je A C A B = A ' C ' A ' B ' = 2 , odnosno dužine su proporcionalne s koeficijentom proporcionalnosti 2 .

Zadatak 4.

Na slici su trokuti.

Pronađite sami slične proporcionalnosti u poznatim geometrijskim likovima.

Zadatak 5.

Neka su zadane dužine i njihove duljine A B = 2 , C D = 3 , E F = 28 i ​ G H = 42 . Koje su od navedenih proporcija točne?

null
null

Primjer 2.

Na slici su dvije sjene.

Ema je visoka 165 centimetara, a njezina je sjena dugačka 120 centimetara. Njezin je brat visok 180 centimetara. Koliko je u istom trenutku dugačka njegova sjena?

Omjer visine i duljine sjene treba biti isti. Označimo sa s duljinu bratove sjene. Tada je

165 120 = 180 s s = 120 · 180 165 s 130.91 .

Možemo zaključiti da je bratova sjena dugačka otprilike​ 131 cm .

Zadatak 6.

Na slici je djevojčica na biciklu.

Idealna je visina sjedala bicikla kada je sjedalo postavljeno tako da omjer visine sjedala i unutarnje duljine noge biciklista iznosi 1.08 .  ​Kako visoko treba postaviti sjedalo bicikla ako neka osoba ima unutarnju duljinu noge 80 centimetara?

null
null

Dijeljenje dužine u zadanom omjeru

Primjer 3.

Podijelimo dužinu​ A B ¯ na tri dijela jednakih duljina.

Pogledajmo animaciju.

Zadatak 7.

Podijelite dužinu A B ¯ na pet sukladnih dijelova.

Dijeljenje dužine na 5 sukladnih dijelova

Postupak je sličan kao pri dijeljenju dužine na tri dijela, jedino na dodatni pravac nanesemo dužinu A A 1 ¯ pet puta.


Projekt

Redukcijski šestar
Proporcionalni šestar

Redukcijski ili proporcionalni šestar koristio se za dijeljenje zadane dužine na jednake dijelove.

Proporcionalni šestar na slici namješten je da dijeli dužinu u omjeru 1 : 3 .

Proučite kako šestar funkcionira. Izradite sami svoj proporcionalni šestar.

Zadatak 8.

Podijelite dužinu A B ¯ u omjeru ​ 1 : 2 .

Zadanu je dužinu potrebno podijeliti na tri dijela pa uzmemo jedan dio naprema druga dva dijela.


Dužinu možemo dijeliti u raznim omjerima. Pogledajmo u interakciji.

Povećaj ili smanji interakciju

...i na kraju

Dani su skupovi brojeva koji predstavljaju duljine stranica različitih trokuta:

3 , 4 , 5 , 9 , 12 , 18 , 6 , 8 , 12 , 2 , 4 , 4.5 , 3.6 , 4.8 , 6 , 4 , 8 , 9 , 2.8 , 5.6 , 6.3 .

 1. Sparite skupove koji sadrže duljine trokuta čije su duljine stranica proporcionalne.
 2. Koji su sve mogući koeficijenti proporcionalnosti za svaki par? Koliko ih može biti za jedan par?

Idemo na sljedeću jedinicu

8.6 Talesov poučak