x
Učitavanje

6.1 Pojam funkcije

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici troje učenika objašnjava kojim prijevozom dolaze u školu; biciklom, tramvajem ili autobusom.

Smjestimo podatke u tablicu.

Ime učenika / prijevoz do škole autobus tramvaj bicikl
Ela
+
Filip
+ +
Ivan +
+

Relacije

Svakog smo učenika povezali s njegovim prijevozom do škole. Prikažimo tu vezu dijagramom.

Nacrtana su dva skupa i povezani elementi.

Možemo reći da smo svakom učeniku pridružili prijevozno sredstvo. To možemo zapisati i s pomoću uređenih parova E l a , t r a m v a j , F i l i p , t r a m v a j , F i l i p , b i c i k l , I v a n , b i c i k l , I v a n , a u t o b u s .

Na taj smo način definirali relaciju između skupa A = Ela , Filip , Ivan i skupa B = tramvaj, bicikl, autobus .

Neka su​ A  i B dva skupa. Relacija je svaki podskup Kartezijeva umnoška A × B .

Zadatak 1.

Na slici je dijagram koji prikazuje relaciju.

Relacija je zadana sljedećim dijagramom.

 1. Zapišite na papiru skupove A i B kojima je relacija definirana.
 2. Zapišite na papiru relaciju s pomoću uređenih parova.
 1. A = a , b , c , d  i B = 1 , 2 , 3 .
 2. a , 1 , b , 1 , c , 2 , c , 3 , d , 3 .

Uočimo da smo u oba slučaja elementima iz prvog skupa pridružili jedan ili više elemenata drugog skupa.

Pogledajmo sljedeći primjer.

Primjer 1.

Dijagram prikazuje funkciju najdraže voće.

Ela i Filip od voća najviše vole jagode, a Ivan banane. Prikažimo to dijagramom.

Zapišimo odgovarajuće uređene parove:

E l a , j a g o d e , F i l i p , j a g o d e , I v a n , b a n a n e .

Po čemu se to pridruživanje razlikuje od prethodnih? Može li neka osoba najviše voljeti dvije vrste voća ili više vrsta voća?

Najviše se voli samo jedna vrsta voća.

Dakle, svakom smo elementu prvoga skupa pridružili samo jedan element drugoga skupa.

Tako smo došli do jedne posebne vrste relacije.

Funkcija

Neka su​ D i K dva neprazna skupa.

Relaciju f D × K nazivamo funkcijom i označavamo f : D K ako za svaki element x  iz skupa D postoji jedan i samo jedan element y  iz skupa K takav da je x , y f i označavamo f x = y .

Funkcija je zadana skupom​ D   koji nazivamo domena funkcije, skupom K koji nazivamo kodomena funkcije i pravilom pridruživanja f .

Zanimljivost

Na slici je matematičar Leonard Euler.

Oznaku f x   za realne funkcije 1734. godine uveo je poznati švicarski matematičar, fizičar i astronom Leonard Euler.

Za prethodni primjer funkcije pišemo:

domena​ D = E l a , F i l i p , I v a n , kodomena K = j a g o d e , b a n a n e , a pravilom f učeniku pridružujemo najdraže voće. To još zapisujemo:

f E l a = j a g o d e , f F i l i p = j a g o d e , f I v a n = b a n a n e .

Funkciju možemo zamisliti kao stroj koji ima jedan ulaz i jedan izlaz. Stroj uzima neki objekt koji je u domeni i pretvara ga po zadanom pravilu u neki drugi objekt te izbacuje van.

Slika prikazuje funkcijski stroj.

Zadatak 2.

Dijagram prikazuje funkciju glavni grad.

Za funkciju zadanu sljedećim dijagramom odredite domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja f . Čemu je jednako f Francuska ? Koristeći u  dijagramu zadane podatke odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papir).

Domena je D = Austrija , Francuska , Hrvatska , Španjolska , kodomena K = Beč , Madrid , Pariz , Zagreb , a pravilom f državi pridružujemo glavni grad.

f ( Francuska ) = Pariz  


U domeni se nalaze elementi kojima nešto pridružujemo; nazivamo ih argumenti funkcije ili nezavisne varijable, a skup se još zove područje definicije funkcije.

U kodomeni se nalaze elementi koje nečemu pridružujemo; nazivamo ih vrijednosti funkcije ili zavisne varijable, a skup se zove i područje vrijednosti funkcije.

Zadatak 3.

Zapišite na papir domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja koje:

 1. duljini stranice kvadrata pridružuje njezin opseg
 2. svakomu prirodnom broju pridružuje njegov sljedbenik
 3. polumjeru kružnice pridružuje njezin promjer
 4. svakomu cijelom broju pridružuje njegov suprotni broj.
 1. D = 0 , , K = 0 , , f ( x ) = 4 x  
 2. D = N , K = N , f ( x ) = x + 1
 3. D = 0 , , K = 0 , , f ( x ) = 2 x
 4. D = Z , K = Z , f ( x ) = - x

Uočimo u definiciji funkcije istaknute riječi, svaki i jedan i samo jedan. To znači da svaki element iz domene mora biti pridružen nekome elementu iz kodomene, ali samo jednom.

Provjerimo to na sljedećim zadatcima.

Zadatak 4.

U sljedećim su zadatcima zadana dva skupa i pravilo pridruživanja. Određuju li oni funkciju? Obrazložite.

 1. Zadan je D = s i j e č a n j , v e l j a č a , o ž u j a k . . . p r o s i n a c , K = 28 , 29 , 30 , 31 i f   pravilo koje svakome mjesecu pridružuje broj dana u mjesecu.

  null
  null
 2. Zadan je​ D   skup svih stanara jedne zgrade, K skup rednih brojeva stanova u toj zgradi i f  pravilo koje svakom stanaru pridružuje redni broj stana u kojem stanuje.

  null
  null
 3. Zadan je D   skup svih učenika u jednome razredu, K skup svih datuma i f pravilo koje svakom učeniku pridružuje njegov datum rođenja.

  null
  null
 4. Zadan je​ D   skup svih rijeka u Europi, K skup svih europskih država i f  pravilo koje svakoj rijeci pridružuje državu kojom teče.

  null
  null

Zadatak 5.

 1. Prikazuje li sljedeći dijagram funkciju? Objasnite.

  Na slici je dijagram relacije: elementu a pridružen je element 1, elementu b pridužen je element 2, elementu c pridruženi su elementi 2 i 3.

  null
  null
 2. Prikazuje li sljedeći dijagram funkciju? Objasnite.

  Na slici je dijagram relacije: elementu a pridružen je element 1, elementu b pridružen je element 2, elementu c pridružen je element 3, elementu d nije pridruženo ništa.

  null
  null
 3. Prikazuje li sljedeći dijagram funkciju? Objasnite.

  Na slici je dijagram relacije: elementu a pridružen je element 1, elementu b pridružen je element 2, elementu c pridružen je element 3, preostao je elemet 4 u kodomeni.

  null
  null
 4. Prikazuje li sljedeći dijagram funkciju? Objasnite.

  Na slici je dijagram relacije: elementu a pridružen je element 1, elementu b pridružen je element 2, elementima c i d pridružen je element 3.

  null
  null

Pravilo pridruživanja možemo prikazati tablicom.

Zadatak 6.

Neka je D = 1 , 2 , 3 , 4 , 5  i K = a , b , c , d , e . Je li pridruživanje zadano tablicom funkcija f : D K ?


 1. x 1 2 3 4 5
  f ( x ) a a b c d  

  Obrazložite.

  null
  null

 2. x 1 1 2 3 4 5
  f ( x ) a b c c d d

  Obrazložite.

  null
  null

 3. x 1 2 3 4
  f ( x ) b c d e

  Obrazložite.

  null
  null

 4. x   1   2   3   4   5  
  f ( x )   a   b   c   e   e  

  Obrazložite.

  null
  null

Podsjetimo se, pravilom pridruživanja argumentima pridružujemo vrijednosti funkcije.

Koristeći zadane podatke odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papir).

Zadatak 7.

Neka je​ D = n : n = 2 k ,   k N,   k 10 i f : D N . Izračunajte f ( 2 ) , f ( 6 ) , f ( 16 ) , f ( 20 ) ako je:

 1. f ( x ) = x 2
 2. f ( x ) = 100
 3. f ( x ) = x - 1
 4. f ( x ) = x .
 1. f ( 2 ) = 1 , f ( 6 ) = 3 , f ( 16 ) = 8 , f ( 20 ) = 10
 2. f ( 2 ) = 100 , f ( 6 ) = 100 , f ( 16 ) = 100 , f ( 20 ) = 100
 3. f ( 2 ) = 1 , f ( 6 ) = 5 , f ( 16 ) = 15 , f ( 20 ) = 19
 4. f ( 2 ) = 2 , f ( 6 ) = 6 , f ( 16 ) = 16 , f ( 20 ) = 20 .

Za funkciju​ f : Z Z odredite vrijednost argumenta funkcije ako je f ( x ) = - 27 i:

 1. f x = x 3  
 2. f ( x ) = 2 x - 1
 3. f ( x ) = 1 - 7 x 2
 4. f ( x ) = - x .
 1. x = - 3  
 2. x = - 13  
 3. x = - 2 , x = 2
 4. x = - 27 , x = 27 .

Slika funkcije

Prema definiciji funkcije slijedi da u domeni funkcije ne možemo imati slobodnih članova, odnosno takvih kojima nije pridružen ni jedan element kodomene.

Na slici je dijagram koji prikazuje funkciju.

Ovim je dijagramom prikazana funkcija.

Na slici je dijagram koji ne prikazuje funkciju.

Ovim dijagramom nije definirana funkcija.

Može li u kodomeni ostati slobodnih elemenata? Odgovor je da. Zbog toga razlikujemo kodomenu i njezin podskup u kojemu se pridruženi elementi nalaze.

Za funkciju​ f : D K skup svih vrijednosti y = f x , x D nazivamo slika funkcije f  i označavamo ga s f D .

f ( D ) = y : y = f ( x ) , x D  

Zadatak 8.

Neka je D = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 i K = - 2 , - 1 , 0 , 1 , 2 . Za funkcije sa skupa D  na skup K , čije su vrijednosti prikazane tablicama odredite sliku funkcije računajući u bilježnici (na papir).

a)

x 1 2 3 4 5
f ( x ) - 2 - 1 - 1 0   1  

b)

x   1   2   3   4   5  
f ( x )   - 2   - 1   0   1   2  

c)

x   1 2 3 4 5
f ( x ) 1 1 1 1 1

d)

x   1 2 3   4   5  
f ( x ) - 2 - 1 0   - 1 - 2  

 1. f D = - 2 , - 1 , 0 , 1  
 2. f D = - 2 , - 1 , 0 , 1 , 2  
 3. f D = 1  
 4. f D = - 2 , - 1 , 0  

Zadatak 9.

Neka je D = ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja i f : D R . Uparite sliku funkcije i pravilo pridruživanja koje svakom danu u tjednu pridružuje:

broj suglasnika
f ( D ) = 24
broj sati
f ( D ) = 2 , 3 , 4
broj samoglasnika
f ( D ) = 0 , 1 , 2   ​
broj slova e
f ( D ) = 3 , 4 , 6   ​
null

 

Graf funkcije

Funkciju smo zadavali opisno, dijagramom i tablicom vrijednosti. U svakom smo slučaju argumentu funkcije pridružili vrijednost funkcije što možemo zapisati kao uređeni par.

Primjer 2.

Neka je D = Blato, Gdinj, Jelsa, Smokvica, Vrboska , K = Korčula, Hvar i f  pravilo pridruživanja koje svakome mjestu pridružuje otok na kojem se nalazi.

Uparite argumente i vrijednosti funkcije u uređene parove.

(Blato,
(Smokvica,
(Gdinj,
(Jelsa,
(Vrboska,

null
null
Slika prikazuje graf funkcije koja mjestima pridružuje otok na kojem se nalaze.

 Uređene smo parove smještali u koordinatni sustav. Učinimo to.

Neka je zadano f : D K . Skup svih točaka x , f ( x ) D × K je graf funkcije f .

Γ f = ( x , f ( x ) ) : x D

Zadatak 10.

 1. Neka su D = Ana, Borna, Pia, Tin, Vid , K = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 i f : D K  pravilo pridruživanja koje svakom učeniku pridružuje ocjenu na ispitu iz Matematike zadani tablicom.
  Nacrtajte graf funkcije tako da početno slovo imena postavite na odgovarajuće mjesto.

  učenik Ana Borna Pia Tin Vid
  ocjena 5 4 4 3 5

  Na slici je koordinatni sustav. Na osi x su učenici Ana, Borna, Pia, Tin i Vid. Na osi y su ocjene 1, 2, 3, 4, 5.

  A

  B

  P

  T

  V

  null
  null
 2. Koji je od navedenih skupova slika funkcije​ f ?

  null
  null

Zadatak 11.

Neka je D = a , b , c , d , e  i K = a , b , c , d , e . Jesu li prikazani grafovi grafovi funkcija sa skupa D na skup K ?


 1. Slika prikazuje graf, treba odrediti je li to graf funkcije.

   

   


 2. Slika prikazuje graf, treba odrediti je li to graf funkcije.


 3. Slika prikazuje graf, treba odrediti je li to graf funkcije.

  null

 4. Slika prikazuje graf, treba odrediti je li to graf funkcije.

   

Kako za neki graf možemo zaključiti radi li se o grafu funkcije ili ne?

Pridruživanje nije funkcija ako smo jednom elementu iz domene pridružili dva različita elementa iz kodomene. Pri crtanju grafa određujemo uređene parove (argument, vrijednost funkcije). Ako bismo imali, na primjer, ovakva dva uređena para: a , 1 i a , 2 , onda to ne bi bila funkcija. Te dvije točke imaju istu apscisu pa se nalaze na jednom pravcu okomitom na os x . ​ To znači da pravac okomit na os x  siječe graf u dvije točke. Time dolazimo do sljedećeg kriterija.

Ako pravac okomit na os apscise siječe graf u više od jedne točke, tada to nije graf funkcije. Tu provjeru nazivamo vertikalni test.

Zadatak 12.

Jesu li sljedeće krivulje grafovi funkcija?


 1. Slika prikazuje krivulju u koordinatnom sustavu, treba odrediti je li to graf funkcije.

  null
  null

 2. Slika prikazuje krivulju u koordinatnom sustavu.

  null
  null

 3. Slika prikazuje krivulju u koordinatnom sustavu, treba odrediti je li to graf funkcije.

  null
  null

 4. Slika prikazuje krivulju u koordinatnom sustavu, treba odrediti je li to graf funkcije.

  null
  null

Svojstva funkcije

Primjer 3.

Slika prikazuje jedno injektivno pridruživanje i jedno koje to nije.

Pridružimo Miji, Nini, Dori, Petru, Tomi i Lovri njihovo omiljeno povrće.

Jesu li sljedećim dijagramima prikazana pravila pridruživanja koje su funkcije?

Jesu. Svakom elementu iz domene pridružen je jedan i samo jedan element iz kodomene.

Po čemu se ta dva pridruživanja razlikuju?

Na lijevome dijagramu jedan element iz domene ima pridružen svoj element iz kodomene. Možemo reći da je pridruživanje 1 - 1 .

Na desnome dijagramu dva različita elementa imaju istu pridruženu vrijednost, odnosno vrijedi da je f ( a ) = f ( b ) za a , b D ( f ) .


Za funkciju f : D K   kažemo da je injekcija ako različite elemente domene preslikava u različite elemente kodomene.

x 1 x 2 f x 1 f ( x 2 ) , x 1 , x 2 D ( f )  

Zadatak 13.

Neka je A = a , b , c , d i B = 1 , 2 , 3 , 4 ; kojim je od navedenih pravila pridruživanja prikazanih tablicom zadana injektivna funkcija f : A B ?


 1. x   a b
  c   d  
  f ( x )   1   2   2   4  

  Obrazložite.

  null
  null

 2. x   a   b   c   d  
  f ( x )   4   1   3   2  

  Obrazložite.

  null
  null

 3. x   a   b   c   d  
  f ( x )   3   3   3   3  

  Obrazložite.

  null
  null

 4. x  
  a   b   c   d  
  f ( x )   2   4   1   3  

  Obrazložite.

  null
  null

Kutak za znatiželjne

Podsjetimo se, funkcija f : D K   injektivna​ je ako vrijedi x 1 x 2 f ( x 1 ) f ( x 2 ) za x 1 , x 2 D . To je ekvivalentno s f ( x 1 ) = f ( x 2 ) x 1 = x 2 , odnosno ako su vrijednosti funkcije jednake, tada i odgovarajući argumenti moraju biti jednaki.

 1. Dokažite da je funkcija​ f : N N 0 koja svakomu prirodnom broju pridružuje njegov prethodnik injektivna.
 2. Je li funkcija​ f : Z Z koja svakomu cijelom broju pridružuje njegov kvadrat injektivna? Dokažite.

Osim injektivnosti, drugo je važno svojstvo funkcija surjektivnost.

Funkcija​ f : D K je surjekcija ako za svaki y iz kodomene postoji x  iz domene takav da je y = f ( x ) . To bi značilo da je K = f ( D ) . Surjektivne funkcije nazivamo još pridruživanje na.

Navedite neke funkcije koje su surjekcije.

Funkciju koja je injekcija i surjekcija nazivamo bijekcija.

Proučite nekoliko jednostavnih zadataka na poveznici.

 1. f ( n 1 ) = f ( n 2 ) n 1 - 1 = n 2 - 1 n 1 = n 2 .
 2. Ne, jer se suprotnim brojevima iz domene pridružuje isti broj iz kodomene.

  f ( x 1 ) = f ( x 2 ) x 1 2 = x 2 2 x 1 = x 2 ili x 1 = - x 2


...i na kraju

Ispitivanje injektivnosti funkcije na grafu može se provesti provjerom sličnom vertikalnom testu.

Ako funkcija nije injektivna, znači da postoje točke A ( a , f ( a ) ) i B ( b , f ( b ) ) takve da je f ( a ) = f ( b ) , odnosno da te dvije točke imaju iste ordinate.

Proučite i formulirajte test za ispitivanje injektivnosti.

Idemo na sljedeću jedinicu

6.2 Linearna funkcija