x
Učitavanje

8.6 Talesov poučak

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je svjetionik.

Dvojica su ribara pri povratku iz večernjeg ribolova ostala bez goriva. Kako njihov čamac nije imao mjerne instrumente, trebalo je nekako odrediti koliko su udaljeni od obale. S obzirom na to da su bili u dometu svjetla sa svjetionika, uz malo računanja to im nije bilo osobito teško. Znali su da je vrh svjetionika na nadmorskoj visini od oko 75 metara, a u trenutku kada se ribar visine 1.8 m uspravio, procijenili su da je njegova sjena duljine 30 metara. Kako su odredili udaljenost čamca od obale i koliko ona iznosi?

Pogledajmo sljedeću skicu.

Na slici je skica rješenja zadatka sa svjetionikom.

Treba odrediti u kojoj su vezi poznate duljine  V A , A B , C D i nepoznata duljina  A C ?

Prvo ćemo općenito istražiti vezu između dužina koje odsijecaju paralelni pravci na krakovima nekog kuta, a onda ćemo izračunati duljinu dužine  A C .

Neka su p i q paralelni pravci koji sijeku krakove kuta a V b . Točke ​ A , B redom su presjeci tih pravaca s krakom ​ b , a  točke ​ A 1 , B 1 redom njihovi presjeci s krakom ​ a .

U sljedećoj interakciji pomičite točke na krakovima kuta a V b i promatrajte označene omjere.

Povećaj ili smanji interakciju

Što ste uočili?

 1. Odaberite sljedeće elemente tako da dobijete istinitu jednakost.


  V A V B =

  null
  null
 2. A B V A =  

  null
  null
 3. A A 1 B B 1 = V A V B =

  null
  null

Ako krakove nekog kuta presiječemo s dva paralelna pravca, onda su dužine koje ti pravci odsijecaju na jednom kraku proporcionalne dužinama koje ti pravci odsijecaju na drugom kraku. Ovu tvrdnju nazivamo Talesov poučak.

Pišemo V A V B = V A 1 V B 1 i A B V A = A 1 B 1 V A 1

Zanimljivost

Na slici je karikatura Talesa.
Tales

Tales (625. - 548. pr. Kr.) bio je grčki znanstvenik, matematičar i državnik iz Mileta u maloj Aziji. Smatrali su ga jednim od sedam grčkih mudraca.

Tales je prvi predvidio pomrčinu Sunca 585. g. pr. Kr.

Izmjerio je visinu Keopsove piramide koristeći sunčeve zrake i proporcionalnost dužina. Izabrao je sunčani dan i trenutak kada je sjena štapa koji je zabio u pijesak pokraj piramide jednaka visini samog štapa. To je onda primijenio i na piramidu i izmjerivši njezinu sjenu zapravo izmjerio i njezinu visinu.

U matematici je dao nekoliko važnih poučaka kao što je ovaj, ali je još važnije što je Tales  bio prvi koji je naglasio da nije dovoljno samo opažati pojave nego ih treba i dokazati.

Kutak za znatiželjne

Koristeći se Talesovim poučkom, dokažite sljedeće razmjere kao posljedicu Talesova poučka:

Odsječci paralelnih pravaca između krakova kuta proporcionalni su odsječcima na jednom kraku.

Pišemo A A 1 B B 1 = V A V B = V A 1 V B 1

Zadatak 1.

Primijenite Talesov poučak na uvodni primjer.

Kako su pravci A B i C D paralelni, prema Talesovu poučku vrijedi da je 1.8 75 = 30 A C + 30 .
Tada je A C = 1 220 metara.


Zadatak 2.

Na slici je trokut u kojem je povučena paralela s jednom stranicom. Koji su od sljedećih razmjera točni?

Na slici je trokut s proporcionalnim dužinama.

null
null
Nepoznati članovi razmjera jesu x = , y =    
null
null

Zadatak 3.

Ako su pravci  p i q paralelni, odredite nepoznate duljine označene na sljedećim slikama.

Na slici su proporcionalne dužine.
a =   , b = .
null
null
Na slici je kut presječen usporednim pravcima.
a = .
null
null
Na slici je kut presječen usporednim pravcima.
D E ¯ B C ¯
a = b =   .

Pomoć:

b - 10 2 b - 10 = 6 27 , a - 5 2 a - 5 = 6 27 .

null

Zadatak 4.

Na slici je New York.

U New Yorku je veći dio grada ispresijecan paralelenim ulicama.

Mia je krenula Petom avenijom prema Muzeju matematike ( B ) i Empire State Buildingu ( E S B ). Brojila je korake. Od početne točke ( A ) do Muzeja ima 280 koraka. Od Muzeja do 29. ulice oko 460 koraka, a odatle do 33. ulice ( D ) u kojoj je E S B 620 koraka. Zanimalo ju je koliko bi koraka napravila na istim dionicama puta da je išla Šestom avenijom. Kako je njezin hotel u 29. ulici, zna da je duljina te ulice, između Pete i Šeste avenije, oko 320 koraka.

Pretpostavit ćemo da su Mijini koraci približno iste duljine i da su paralelne ulice okomite na Petu aveniju (pravac A B ).

Na slici je prikaz na mapi New Yorka.

 ​

Na slici je mapa s duljinama ulica.

Primijenimo prvo Pitagorin poučak na trokut A C F .

x + y = 320 2 + 280 + 460 2 806 .

Primijenimo sada Talesov poučak o proporcionalnim dužinama:

x 806 = 280 740 x 305  

y x = 460 280 y 501

z 806 = 620 740 z 675 .


Primjer 1.

Jesu li grede na krovu prikazane kuće paralelne?

Kako biste to provjerili ako imate na raspolaganju samo metar za mjerenje duljine?

Na slici je krov s paralelnim gredama.
Na slici je skica krova s dužinama.

Mogu se izmjeriti dužine koje promatrani pravci ​ B K , E H , D I , C J , B K odsijecaju na krakovima kuta ​ F A G i vidjeti jesu li proporcionalne. Ako jesu, tada su i promatrani pravci paralelni.

To možemo zaključiti jer vrijedi sljedeća tvrdnja.


Ako dva pravca odsijecaju na krakovima kuta proporcionalne dužine, onda su ti pravci paralelni. Ovu tvrdnju nazivamo Obrat Talesova poučka o proporcionalnosti.

Dokaz.

Neka pravci p i q odsijecaju na krakovima  a V b   proporcionalne dužine, odnosno vrijedi  V A V B = V A 1 V B 1 .

Točke ​ A , B redom su presjeci tih pravaca s krakom ​ b , a točke ​ A 1 , B 1 redom njihovi presjeci s krakom ​ a .

Pretpostavimo da pravci p i q nisu paralelni. Neka je pravac q ´ q takav da je q ´ paralelan s pravcem p i prolazi točkom ​ B 1 . Neka je C točka u kojoj pravac q ´ siječe krak b .

Na slici je skica obrata Talesovog poučka o proporcionalnim dužinama.

Kako su pravci q ´ i p paralelni i sijeku krakove kuta a V b , prema Talesovu poučku oni odsijecaju proporcionalne dužine na krakovima tog kuta. Stoga vrijedi V A V C = V A 1 V B 1 .

Usporedimo li ovaj razmjer s početnim uvjetom V A V B = V A 1 V B 1 , zaključujemo da je V A V B = V A V C V B = V C .

Ovo je moguće jedino ako se točke B i C podudaraju, no tada se i pravci q i q ´ podudaraju, što je suprotno našoj pretpostavci. Zaključujemo da su pravci p i q paralelni.

Zadatak 5.

U sljedeća tri zadatka provjerite jesu li pravci p i q na slici paralelni.


 1. Na slici je zadatak u kojem treba provjeriti jesu li pravci paralelni.

  null
  null
 2. Na slici je zadatak u kojem treba provjeriti jesu li pravci paralelni.

  null
  null

 3. Na slici je zadatak u kojem treba provjeriti jesu li pravci paralelni.

  null
  null

Zadatak 6.

Pridružite dužinama  A B ¯ , C E ¯ , D E ¯ trokuta A , B , C duljine tako da pravci A B i D E budu paralelni.

Na slici je trokut ABC i dužina ED unutar trokuta usporedna sa AB.

 12

 20

 25

null
null

Zadatak 7.

Duljina dužine  A D ¯ tri puta je manja od duljine dužine  B D ¯ , a razlika duljina paralelnih dužina  D E ¯   i  B C ¯ jest 4.8 cm . Kolika je duljina dužine D E ¯ ?

Na slici je skica trokuta s povučenom paralelom sa stranicom AB.

null
null

Zadatak 8.

 Koji su pravci na slici paralelni?

Na slici je kut kojeg presjecaju paralelne dužine.


null
null

Poučak o simetrali kuta u trokutu

Duljine stranica trokuta A B C jesu A B = 4 , A C = 6 , B C = 9 .

Povucite simetralu kuta pri vrhu  A i označite s  D sjecište simetrale i nasuprotne stranice. Možete li izračunati duljine dužina B D ¯ i C D ¯ ?

Je li točka D polovište stranice B C ¯ ?

U kojem omjeru točka   D dijeli stranicu B C ¯ ?

Na slici je trokut u kojem je konstruirana simetrala kuta pri vrhu A.

Izmjerite duljine dužina B D ¯ i C D ¯ , a zatim pokušajte odgovoriti.

Zanima nas i općenito, kako precizno odrediti omjer u kojem simetrala kuta u trokutu dijeli njemu nasuprotnu stranicu. Mijenjajte duljine stranica trokuta i promatrajte kako se mijenja taj omjer. Koristite sljedeću GeoGebrinu interakciju.

Povećaj ili smanji interakciju

Simetrala kuta u trokutu dijeli njemu nasuprotnu stranicu u omjeru preostalih stranica. Ovu tvrdnju nazivamo Poučak o simetrali kuta u trokutu.

Dokažimo poučak o simetrali kuta u trokutu.


Zadatak 9.

U svakom od sljedećih trokuta povučena je simetrala jednog od kutova. Duljine stranica trokuta označene su s a = B C , b = A C , c = A B .

Koristeći se poučkom o simetrali kuta u trokutu, odredite nepoznate elemente.

Na slici je trokut sa stranicama 3 i 12. Simetrala kuta između njih dijeli nasuprotnu stranicu na dijelove 2 i y.

y =  

null
null
Na slici je pravokutni trokut u kojem je povučena simetrala pravog kuta.
Na slici je pravokutni trokut i simetrala pravog kuta koja dijeli nasuprotnu stranicu na dijelove 4.8 i 6.4. .
a =   b =
null
null
Na slici je trokut opsega 60 cm i simetrala kuta koja dijeli nasuprotnu stranicu na dijelove duljine 8 i 12.

a =   b =   c =  
null
null

Talesov poučak u paralelogramu, trapezu...

Zadatak 10.

Točka F dijeli stranicu  B C ¯ paralelograma  A B C D u omjeru 3 : 5 računajući od vrha  B . Pravac  D F siječe pravac  A B u točki  E . Odredite duljinu B E ako je C D = 12 .

Na slici je paralelogram i pravac koji siječe stranicu BC i AB.
Vrijedi  12 + B E B E = 8 3 B E = 36 5

Zadatak 11.

Produžeci krakova trapeza  A B C D sijeku se u točki  P . Izračunajte duljinu kraće osnovice i duljinu kraka B C ako je P B = 21 , A B = 28 , A D : D P = 3 : 4 .

Na slici je trapez s produženim krakovima u kojem treba primijeniti Talesov poučak.

Vrijedi

x 21 - x = 4 3 x = 12 ,

y 28 = 4 7 y = 16 .

Duljina kraće osnovice jest 16 , a duljina kraka

B C = 21 - x = 9 .


Zadatak 12.

U pravokutnom trokutu povučene su iz vrha pravog kuta težišnica i simetrala kuta. Težišnica siječe hipotenuzu u točki D , a simetrala u točki E . Ako je C D = 8 cm, D E = 6 cm , izračunajte duljine kateta trokuta A B C .

Na slici je pravokutni trokut u kojem je povučena težišnica i simetrala kuta.

U pravokutnom je trokutu duljina težišnice jednaka polovici duljine hipotenuze.

Stoga je A D = 8 cm , B E = 8 - 6 = 2 cm .

Prema poučku o simetrali kuta u trokutu 2 B C = 14 A C A C = 7 B C , a prema Pitagorinu poučku jest A C 2 + B C 2 = 16 2 .

Slijedi B C = 8 2 5 cm ,   A C = 56 2 5 cm .


...i na kraju

64 = 65

Kvadrat kojemu je stranica duljine 8 jediničnih dužina složen je od dva sukladna trapeza i dva sukladna pravokutna trokuta. Razrežemo li kvadrat i od istih likova složimo pravokutnik ili jednakokračan trokut kao na slikama, njihove bi površine trebale biti jednake površini početnog kvadrata.

Je li to doista tako? Obrazložite što je pogrešno?

Na slici je kvadrat 8 puta 8.

 ​

Na slici je pravokutnik 13 puta 5.

 ​

Na slici je Jednakokračni trokut visine 13, a osnovice 10.

 ​

Na slici je pravokutnik 13 puta 5 s označenim vrhovima.

Postoji više načina da se obrazloži pogreška. Mi ćemo koristiti Talesov poučak o proporcionalnosti.

Promotrimo sliku. Pretpostavimo da su točke B , F , D na jednom pravcu, odnosno kraku kuta ​ A B D . On je presječen s dva paralelna pravca E F , A D , a tada prema Talesovu poučku o proporcionalnim dužinama vrijede sljedeći razmjeri:

A B B E = B D F B 13 8 = 13 2 + 5 2 8 2 + 3 2 1.625 = 1.630 što nije istinita jednakost.

Prema tome, kriva je početna pretpostavka da su točke B , F , D na istom pravcu. Analogno se pokaže i za točke B , G , D . Stoga je višak površine nastao kod dijagonale, gdje se pojavljuje četverokut B G F D koji ima površinu 1 kvadratnu jedinicu.

Idemo na sljedeću jedinicu

8.7 Homotetija