Kemija – prirodna znanost koja proučava sastav, svojstva i promjene tvari

Moći ću:
  • izreći definiciju kemije kao prirodne znanosti
  • objasniti upotrebu kemijskog posuđa i pribora
  • izvoditi mjerenja temperature, volumena i mase
  • primijeniti mjere sigurnosti pri rukovanju kemikalijama, posuđem i priborom
  • razlikovati piktograme opasnosti i znakove upozorenja
  • razlikovati fizikalne i kemijske promjene
  • navesti i ispitati neka fizikalna, kemijska i biološka svojstva tvari
  • definirati tijelo, tvar, elementarnu tvar, kemijski spoj, homogenu i heterogenu smjesu
  • navesti i izvesti postupke odvajanja sastojaka smjese
  • iskazati sastav smjese masenim i volumnim udjelima.
Kemija je svuda oko nas
1.1

Kemija je svuda oko nas

Upoznat ćete se s planom i programom Kemije za 7. razred. Na interaktivni način naučit ćete koji su elementi i načini rada s digitalnim obrazovnim sadržajima. Uporabom interaktivnih alata i multimedije spoznat ćete važnost kemije za dobrobit današnjega doba, primjenu kemijskih znanja u svakodnevnom životu, razlikovat ćete prirodne znanosti, definirati pokus i analizirati povijesni razvoj kemije.

Kemijski laboratorij i osnovni kemijski pribor i posuđe
1.2

Kemijski laboratorij i osnovni kemijski pribor i posuđe

Upoznat ćete osnovno kemijsko posuđe i pribor te doznati kako se njime ispravno koristiti. Također ćete se upoznati s nekoliko informacijsko-komunikacijskih alata koji omogućuju jednostavno i intuitivno crtanje laboratorijske aparature.

Osnovna pravila pri izvođenju pokusa i mjere opreza
1.3

Osnovna pravila pri izvođenju pokusa i mjere opreza

Upoznat ćete se s temeljnim načelima eksperimentalnog rada i steći vještine planiranja i izvođenja jednostavnih pokusa kako biste što bolje uočili svojstva tvari i kemijske promjene na primjerima iz svakodnevnog života. Također ćete naučiti razlikovati piktograme opasnosti od znakova upozorenja i opasnosti. Naučit ćete i potrebne mjere opreza tijekom izvođenja pokusa i u slučaju požara u laboratoriju kao i opisati trokut gorenja te predložiti mjere sigurnosti tijekom rada sa zapaljivim tvarima.

Tvar i fizikalna svojstva tvari
1.4

Tvar i fizikalna svojstva tvari

Proučavanje kemije počinje izučavanjem tvari koje nas okružuju i kojima se svakodnevno koristimo. Na temelju pokusa naučit ćete kako navesti i opisati temeljna fizikalna svojstva uzoraka tvari. Saznat ćete kako eksperimentalnim, ali i računskim putem odrediti gustoću tvari, kako čestičnim crtežom prikazati agregacijsko stanje tvari te usporediti agregacijsko stanje tvari pri različitim temperaturama.

Fizikalne i kemijske promjene tvari
1.5

Fizikalne i kemijske promjene tvari

Prethodno stečena znanja o važnosti prepoznavanja piktograma opasnosti te primjeni osnovnih mjera zaštite u radu preduvjet su da samostalno izvodite pokuse i uvidite raznovrsnost promjena i procesa u prirodi na temelju kojih ćete razlikovati fizikalne od kemijskih promjena. Nakon ove jedinice moći ćete suditi o utjecaju fizikalnih i kemijskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem na okoliš, obrazložiti promjene agregacijskih stanja vode u prirodi te usporediti promjene agregacijskih stanja različitih tvari.

Fiziološko djelovanje tvari
1.6

Fiziološko djelovanje tvari

Miniprojektom istražit ćete zašto su neke tvari važne za ljudski organizam, a kako mu neke tvari mogu štetiti. Objasnit ćete fiziološko djelovanje tvari te prosuditi važnost biokemije za svakodnevni život. U ostvarivanju projektnog zadatka pomoći će vam stručna literatura i stručne mrežne stranice.

Vrste tvari – elementarne tvari i kemijski spojevi
1.7

Vrste tvari – elementarne tvari i kemijski spojevi

Na temelju pokusa razvrstat ćete tvari na elementarne tvari i kemijske spojeve. U zadatcima različitih razina interakcije navest ćete primjere i svojstva nekih elementarnih tvari (metali i nemetali) i kemijskih spojeva (anorganskih i organskih). Naučit ćete navesti primjere dobivanja kemijskih spojeva spajanjem elementarnih tvari i primjere rastavljanja kemijskih spojeva na jednostavnije tvari, objasniti procese kemijske sinteze na primjeru fotosinteze, opisati kemijska svojstva tvari na primjerima kiselina, lužina i soli, definirati pojmove reagens i indikator te usporediti reaktivne i inertne tvari. Neke od složenijih koncepata moći ćete istražiti uporabom multimedije i rješavanjem problemskih zadataka.

Smjese tvari i postupci odvajanja sastojaka heterogenih smjesa
1.8

Smjese tvari i postupci odvajanja sastojaka heterogenih smjesa

Kroz samostalno izvođenje pokusa i razgovor o rezultatima pokusa naučit ćete razlikovati čiste tvari od smjesa tvari, definirati što su heterogena i homogena smjesa te razvrstati smjese tvari. Primijenit ćete postupke odvajanja sastojaka iz heterogenih smjesa (magnetom, filtracija, sedimentacija, dekantacija, sublimacija).

Postupci odvajanja sastojaka homogenih smjesa
1.9

Postupci odvajanja sastojaka homogenih smjesa

Upoznavanje homogenih smjesa iz svakodnevnoga života te osnovnih načela nekih metoda razdvajanja homogenih smjesa na osnovi poznavanja fizikalnih i kemijskih svojstava sastojaka smjese pokazat će vam kemijska znanja koja možete primijeniti i u svakodnevnom životu. Ponovit ćete i provjeriti svoje znanje kroz različite tipove zadataka, kvizova, shematskih prikaza, infografika i prijedloga za samostalna istraživanja.

Otopine i vrste otopina
1.10

Otopine i vrste otopina

Nadogradit ćete svoje znanje o homogenim smjesama, definirati pojmove otopina, nezasićena, zasićena i prezasićena otopina, očitati podatke iz grafičkog ili tabličnog prikaza podataka o sastavu zasićene otopine, definirati pojmove otapanje i topljivost, dijagramom topljivosti prikazati ovisnost topljivosti tvari o temperaturi, izračunati najveću masu soli koju je moguće otopiti u određenoj količini vode pri danoj temperaturi na temelju podataka, predložiti postupak pripreme otopine zadanog sastava otapanjem čvrste tvari, opisati topljivost plinova te razvrstati otopine na kisele, bazične i neutralne. Ova znanja pomoći će vam da bolje razumijete procese u živom svijetu.

Maseni i volumni udjeli sastojaka smjese
1.11

Maseni i volumni udjeli sastojaka smjese

Na primjeru pripreme otopine naučit ćete izračunati maseni udio pojedinoga sastojka u smjesi, a na temelju homogenih plinskih smjesa naučit ćete računati volumni udio. Zatim ćete iskazati kvantitativni sastav smjese tvari, izraditi odgovarajući grafički prikaz udjela sastojaka u smjesi na temelju podataka o sastavu smjese te samostalno pripraviti otopinu na temelju zadanoga masenog ili volumnog udjela sastojaka u smjesi. Također ćete ponoviti i provjeriti svoje znanje kroz različite tipove zadataka, kvizova i grafičkih prikaza.

Ponavljanje i usustavljivanje gradiva o tvarima, smjesama i otopinama
1.12

Ponavljanje i usustavljivanje gradiva o tvarima, smjesama i otopinama

U zadatcima različitih razina interakcije moći ćete primijeniti stečena znanja, konceptualno povezati te ostvariti strateško i znanstveno razmišljanje. O složenijim konceptima moći ćete učiti uporabom multimedije i rješavanjem problemskih zadataka. Dobit ćete priliku: raspravljati o utjecaju kemije na svakodnevni život čovjeka, primijeniti znanje o tvarima u rješavanju računskih i eksperimentalnih problema, razviti sposobnosti izražavanja, povezivanja i zaključivanja, ali i vještine eksperimentiranja.