2.0 Sljedeći modul Zrak i voda
1.12

Ponavljanje i usustavljivanje gradiva o tvarima, smjesama i otopinama

Moći ću:
  • raspraviti utjecaj kemije na svakodnevni život čovjeka
  • primijeniti znanje o tvarima u rješavanju računskih i eksperimentalnih problema
  • razviti sposobnosti izražavanja, povezivanja i zaključivanja te vještine eksperimentiranja.

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Povežite oblik i vrstu boce s kemikalijom koja se u njoj čuva.

metalna boca

plin pod tlakom

boca od tamna stakla

čvrsta kemikalija

boca s uskim grlom

tekućina

boca sa širokim grlom

kemikalija osjetljiva na svjetlo

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Granule načinjene od tri različite vrste plastike stavljene su u posudu s destiliranom vodom pri 4 °C i normalnom tlaku. Granula A je potonula, granula B je plutala na površini, a granula C je lebdjela u vodi. Povežite oznake granula s njihovim vrijednostima gustoće.

0,41 g/cm3

A

1,2 g/cm3

B

1,0 g/cm3

C

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su kuta, sunčane naočale i rukavice.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Razvrstaj navedene tvari na kiseline i lužine.

Limunada, ocat i solna kiselina su
.
Otopina sapuna, otopina deterdženta i sredstvo za otčepljivanje cijevi su
.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Iz sljedećeg niza izdvoji tvar koja nije indikator.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Pripremljena je smjesa od željeza, brašna, vode i soli. Od navedenih postupaka odaberite onaj koji možete prvi primijeniti za odjeljivanje željeza iz smjese.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U 100 g vode pri 20 °C može se otopiti najviše 20,7 g modre galice.
Na osnovi tog podatka zaključite koja je vrsta smjese dobivena dodatkom 60 g modre galice u 300 g vode:

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

U tri epruvete nalaze se bezbojne otopine nepoznatoga sastava. Marko treba odrediti o kojim se otopinama radi u pojedinoj epruveti – kiseloj, lužnatoj ili neutralnoj. S pomoću indikatora za kiseline i lužine odredite koja se otopina nalazi u kojoj epruveti.

Korak 1.
Marko je u sve tri epruvete kapnuo po dvije kapi otopine fenolftaleina. Boja otopine promijenila se u drugoj epruveti iz bezbojne u ljubičastu, dok u preostale dvije epruvete nije došlo do promjene.

Korak 2.
Marko je u preostale dvije epruvete kapnuo dvije kapi otopine metiloranža i do promjene boje došlo je samo u prvoj epruveti.

Korak 3.
U trećoj epruveti dodatkom obaju indikatora otopina nije promijenila boju.

Zaključak:
Dopunite tvrdnje ponuđenim riječima tako da budu točne (crvenu, kisela, lužnata, neutralna, žutu).

Marko je zaključio da je otopina u prvoj epruveti
, jer je otopina metiloranža promijenila boju iz narančaste u
.
Otopina je u drugoj epruveti
, jer je fenolftalein promijenio boju iz bezbojne u ljubičastu.
Otopina je u trećoj epruveti
, jer nije bilo promjene boje indikatora.
Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?


Grafički je prikazana topljivost šećera u vodi. Koristeći navedene podatke odgovorite na sljedeća pitanja.

Krivulja topljivost šećera u vodi
Krivulja topljivost šećera u vodi

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Kako se mijenja topljivost šećera s porastom temperature otopine?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Odredite vrstu otopine koja pri 20 °C sadrži 175 g šećera?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Koliko se šećera izluči u obliku kristala kada se prikazana zasićena otopina ohladi s 80 °C na sobnu temperaturu?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?