A

 • Abiogeneza

  Znanstveni model koji opisuje nastanak života na Zemlji spontano iz anorganske tvari.
 • Amfipatske molekule

  Molekule koje imaju hidrofilni i hidrofobni kraj.
 • Anabolički procesi

  Kemijski procesi u kojima se izgrađuju složeniji kemijski spojevi uz utrošak energije.

B

 • Binarna nomenklatura (dvoimeno nazivlje)

  Način imenovanja živih bića dvjema riječima. Prva riječ označava rod, a druga pobliže opisuje vrstu.
 • Biogeneza

  Nastanak živih bića iz već postojećih živih bića.
 • Biologija

  Prirodna znanost koja proučava život.

D

 • Difuzija

  Kretanje tvari iz područja njihove veće koncentracije u područje njihove manje koncentracije bez utroška energije.

E

 • Eksperimentalna skupina

  Pokusni organizmi koji su izloženi čimbeniku čiji utjecaj mjerimo.
 • Enzimi

  Proteini koji ubrzavaju i omogućuju kemijske reakcije u organizmu.
 • Eukarioti

  Organizmi čije stanice imaju jezgru i ostale organele; u eukariote ubrajamo: protoktiste, gljive, biljke i životinje.

F

 • Fotosinteza

  Proces kojim se svjetlosna energija sunca pretvara u kemijsku energiju molekula glukoze.

H

 • Hidrofilne molekule

  Molekule koje su topive u vodi.
 • Hidrofobne molekule

  Molekule koje nisu topive u vodi.

I

 • Imunodeficijencija

  Stanje organizma pri kojem je njegov imunološki sustav oslabljen ili potpuno nedostaje.

K

 • Katabolički procesi

  Kemijski procesi u kojima se veće molekule razgrađuju na manje uz oslobađanje energije.
 • Kloroplasti

  Biljni organeli koji sadrže klorofil te se u njima se događa proces fotosinteze.
 • Kontrolna skupina (kontrola)

  Pokusni organizmi koji nisu izloženi nezavisnoj varijabli.
 • Kontrolne varijable

  Čimbenici koji u pokusu trebaju biti isti za kontrolnu i eksperimentalnu skupinu.
 • Kultura stanica

  Uzgoj stanica i tkiva na hranjivim podlogama.

M

 • Mejoza

  Dioba tijekom koje nastaju spolne stanice.
 • Meristem

  Tkivo izgrađeno od stanica koje se dijele te tako omogućuju rast biljaka.
 • Mitoza

  Dioba tjelesnih stanica kojom nastaju nove tjelesne stanice.

N

 • Nezavisna varijabla

  Čimbenik čije djelovanje promatramo u pokusu.
 • Nukleotid

  Molekula od koje su građene sve nukleinske kiseline, sastoje se od tri dijela: šećera pentoze, fosfatne skupine i dušične baze.

P

 • Prokarioti

  Jednostanični organizmi čije stanice nemaju jezgru ni druge organele; u prokariote ubrajamo arheje i bakterije.

R

 • Reverzna transkriptaza

  Enzim koji prepisuje molekulu RNA u molekulu DNA.

S

 • SEM (skenirajući elektronski mikroskop)

  Uređaj u kojem se elektroni odbijaju od površine preparata te stvaraju trodimenzionalnu sliku promatrane strukture.
 • Stanično disanje

  Proces kojim aerobni organizmi dolaze do energije razgradnjom molekula glukoze.
 • Stanično frakcioniranje

  Metoda odvajanja različitih staničnih dijelova na temelju razlike u njihovoj gustoći.

T

 • TAM (transmisijski elektronski mikroskop)

  Uređaj u kojem elektroni prolaze kroz preparat te stvaraju sliku na kojoj je vidljiva unutrašnja građa promatranih struktura.
 • Tkivo

  Nakupina istovrsnih stanica koje obavljaju istu ulogu u organizmu.

Z

 • Zavisna varijabla

  Čimbenik čiju promjenu mjerimo u pokusu; taj čimbenik ovisi o nezavisnoj varijabli.