A

 • Aerobni organizmi

  Organizmi kojima je kisik neophodan za život.
 • Anatomija

  Grana biologije koja proučava građu organizama.
 • Antibiotik

  Antibiotici su lijekovi koji se primjenjuju za liječenje bakterijskih zaraznih bolesti. Prema djelovanju mogu biti: a) oni koji uništavaju bakterijske stanice (baktericidni) b) oni koji zaustavljaju rast i razvoj bakterija (bakteriostatski), nakon čega organizam sam uklanja preostale bakterijske stanice. Razlikuju se i prema širini djelovanja pa tako imamo antibiotike: sa širokim spektrom djelovanja (djeluju na više vrsta bakterija) i one s užim spektrom djelovanja (djeluju na mali broj bakterijskih vrsta).
 • Autotrofni organizmi

  Organizmi koji iz anorganskih tvari sami sebi proizvode hranu, tj. organske tvari.

B

 • Binarna nomenklatura (dvoimeno nazivlje)

  Način imenovanja živih bića dvjema riječima. Prva riječ označava rod, a druga pobliže opisuje vrstu.
 • Biologija

  Prirodna znanost koja proučava život.
 • Biološka raznolikost

  Raznolikost živoga svijeta.
 • Biosfera

  Svi ekosustavi na Zemlji.
 • Botanika

  Grana biologije koja proučava biljne vrste.

C

 • Carl von Linné

  Švedski prirodoslovac, začetnik sistematike.
 • Charles Darwin

  Engleski prirodoslovac, začetnik evolucije i darvinizma. Autor djela “O postanku vrsta putem prirodnog odabira”.
 • Cijepljenje

  Metoda zaštite od virusnih bolesti. Cjepiva potiču stvaranje protutijela u organizmu u koji su ubrizgani. Na taj način štite organizam od infekcije određenim uzročnikom. Prvi put ga je primijenio engleski liječnik edward Jenner 1796. godine.

D

 • Dihotomski ključ

  Jednostavni identifikacijski ključ koji sadrži niz tekstualnih uputa (tvrdnji). Korisnik pri svakom koraku mora odabrati koja od navedenih tvrdnji bolje odgovara promatranom organizmu kako bi ga na kraju uspio identificirati.
 • Dušične baze

  Prstenaste molekule s dušikovim atomom. Nalaze se u građi nukleinskih kiselina. Dušične baze su: adenin, gvanin, timin, cizozin i uracil.
 • Dvoimeno nazivlje

  Latinski naziv svake opisane vrste koji se sastoji od dvije riječi.

E

 • Ekologija

  Grana biologije koja proučava odnose između organizama i njihova okoliša.
 • Ekološki sustav

  Jedinstvo životne zajednice i njenog neživog okoliša (biocenoza + biotop).
 • Eksponencijalni rast

  Pojam koji se najčešće koristi pri modeliranju rasta neke populacije. Predstavlja razdoblje neometanog rasta populacije (rast se odvija maksimalnom specifičnom brzinom). Izražava se eksponencijalnom funkcijom.
 • Epidemiološki lanac

  Prema ruskom znanstveniku nazvan i Vogralikov lanac. Pojašnjava način pojave i širenja zaraznih bolesti. Nekoliko je uvjeta koji trebaju biti zadovoljeni kako bi nastala infekcija:
  • izvor zaraze,
  • putevi prijenosa i širenja bolesti,
  • mjesto ulaska infekcije,
  • broj i zaraznost virusnih klica,
  • otpornost organizma.
 • Eukariotska stanica

  Evolucijski napredniji oblik stanice. Sadrži mnoštvo staničnih tjelešaca i ima oblikovanu jezgru (postoji jezgrina membrana). Izgrađuje: protoktiste, gljive, biljke i životinje.
 • Evolucija

  Grana biologije koja proučava promjenu i prilagođavanje organizama kroz vrijeme.

F

 • Fiziologija

  Grana biologije koja proučava životne procese u organizmu.
 • Fosili

  Ostatci uginulih organizama iz Zemljine prošlosti.

G

 • Ganglij

  (lat. ganglion - potkožna izraslina) nakupina živčanih stanica.
 • Globalno zatopljenje

  Povišenje prosječne temperature zraka i mora na Zemlji, posljedica povećane emisije ugljikova(IV) oksida u atmosferi.

H

 • Hemolimfa

  Tjelesna tekućina životinja koje imaju otvoreni krvožilni sustav. Hemolimfom se relativno sporo kroz tijelo mekušaca i člankonožaca prenose hrana, plinovi i hormoni.
 • Herpetologija

  Grana biologije koja proučava vodozemce i gmazove.
 • Heterotrofni organizmi

  Organizmi koji uzimaju gotovu organsku tvar iz prirode, koju su proizveli autotrofni organizmi, kako bi preživjeli.
 • Homeostaza

  Održavanje stalnih, stablinih uvjeta u organizmu.
 • Hominidi

  Porodica iz reda Primata u koju se ubrajaju izumrli rodovi Australopithecus i Paranthropus te rod čovjeka, Homo, koji uz današnjega čovjeka (Homo sapiens) obuhvaća i niz izumrlih vrsta s ljudskim obilježjima, kao što je npr. neandertalac.

I

 • Invazivna vrsta

  vrsta čije naseljavanje ili širenje ugrožava biološku raznolikost, zdravlje ljudi i/ili uzrokuje gospodarsku štetu.

K

 • Kontinentalni drift

  Teorija koja pojašnjava  oblikovanje današnjeg raspreda kontinenata. Pogledati i pojam Pangea.
 • Kreacionizam

  učenje prema kojem je Bog stvorio svijet i život. Prema kreacionizmu vrste su jedinstvene i nepromjenjive.
 • Kutikula

  Vanjski zaštitini sloj koji pokriva i štiti tijelo nekih beskralježnjaka. Postoji i kod biljaka kao tanka opna koja pokriva vanjske stanične membrane biljnih organa.

M

 • Mejoza

  Proces kojim nastaju spolne stanice. Iz jedne stanice nastaju 4 stanice koje sadrže različit genetički materijal, a imaju dvostruko manji broj kromosoma od stanice iz koje su nastale.
 • Mikrobiologija

  Grana biologije koja proučava mikroorganizme.
 • Mitoza

  Proces kojim nastaju tjelesne stanice. Nastaju dvije stanice sa istim brojem kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.
 • Molekula DNA

  Sadrži gene koji određuju nasljedne osobine, a odgovorna je i za sintezu proteina.
 • Mutacije

  Promjene unutar gena ili kromosoma. Mutacije nastale u spolnim stanicama prenose se na potomstvo.

N

 • Nespolno razmnožavanje

  Razmnožavanje kojim od jednog roditelja nastaje identičan organizam tome roditelju, a potomke nastale tim putem nazivamo klonovi.
 • Nukleinske kiseline

  (lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula čija je zadaća čuvanje nasljednih (genetičkih) informacija. Razlikujemo dva tipa nukleinskih kiselina: ribonukleinska kiselina (RNA) i deoksiribonukleinska kiselina (DNA).

O

 • Održivi razvoj

  Djelovanje čovječanstva u smislu da trošenje prirodnih resursa nikad ne prelazi njihovo obnavljanje.
 • Ornitologija

  Grana biologije koja proučava ptice.

P

 • Pangea

  jedinstveno kopno (superkontinent) koje je postojalo tijekom geološke prošlosti Zemlje. Pretpostavlja se da se prvo razdvojila na Gondvanu i Lauraziju koje su se dalje razdvajale i oblikovale današnje kontinente.
 • Paraziti

  Nametnici; organizmi koji žive na ili u nekom drugom organizmu i od njega uzimaju hranjive tvari. Često su odgovorni za razaranje tkiva i uzrokovanje bolesti.
 • Parazitizam

  tip simbiotskog odnosa između različitih vrsta u kojem jedna vrsta (nametnik tj. parazit) ima korist na štetu druge vrste (domaćina tj. domadara). Parazitirati znači živjeti na račun organizma domaćina.
 • Populacija

  Sve jedinke iste vrste na nekom području.
 • Potrošači

  Potrošači su životinje, gljive i neke bakterije. Potrošači uzimaju gotovu hranu iz okoliša.
 • Praljudi

  U njih ubrajamo vrstu Homo habilis ili ‘’spretan čovjek’’ s kojim počinje razvoj ljudskoga roda.
 • Primati

  Najrazvijenija skupina sisavaca kojoj pripadaju čovjekoliki majmuni i čovjek.
 • Proizvođači

  Proizvođači su biljke, alge i neke bakterije. Proizvođači proizvode hranu procesom fotosinteze.
 • Prokariotska stanica

  Jednostavniji i evolucijski stariji oblik stanice. Nema oblikovanu jezgru pa se nasljedna tvar nalazi unutar citoplazme. Izgrađuje prokariotske organizme (arhebekterije i prave bakterije).
 • Provodni fosili

  Ostaci organizama koji su živjeli kratko vrijeme u geološkoj prošlosti, a bili su rasprostranjeni na širokom prostoru. Pomoću njih određujemo relativnu starost stijena.
 • Pupanje

  Nespolni način razmnožavanja pri kojem se na roditeljskom organizmu stvaraju nove jedinke u obliku pupova (izraslina). Pupovi se mogu odvojiti i tvoriti samostalne jedinke ili ostati združeni i stvarati kolonije.

R

 • Razlagači

  Nazivaju se i sprofiti. Oni se hrane uginulim organizmima i razgrađuju ih do najjednostavnijih kemijskih spojeva.

S

 • Sediment

  taložine trošnog materijala
 • Simbionti

  Dva ili više organizma različitih vrsta koji žive u bliskom odnosu. Najčešće su vezani dugoročnim, fiziološkim odnosima. Postoje tri tipa simbionata– paraziti, komenzalisti i mutualisti.
 • Singularitet

  (lat. singularitas: jedinstvo; posebnost). Pojam u fizici koji označava točku ili vrijednost parametra u kojoj promatrana veličina postaje beskonačna. Gravitacijski singularitet je točka u prostoru i vremenu u kojoj je tvar beskonačno velike gustoće, beskonačno malenoga volumena, a zakrivljenost prostora i vremena je beskonačna. Primjer gravitacijskog singulariteta je crna rupa.
 • Sistematika

  Grana biologije koja se bavi razvrstavanjem svih organizama u organizirane skupine.
 • Sistematska kategorija

  Razina organizacije skupine organizama. Postoji sedam osnovnih razina: carstvo, koljeno, razred, red, porodica, rod i vrsta.
 • Spolno razmnožavanje

  Razmnožavanje kojim nastaje potomak različit od svoja dva roditelja. Spolnim stanicama ženke (jajna stanica) i mužjaka (spermalna stanica) dolazi do oplodnje i nastaje zigota. Daljnjim dijeljenjem stanica zigote nastaje novi organizam.
 • Srodnost

  Osobina živih bića koja imaju zajednička obilježja jer su potekla od zajedničkog pretka.
 • Stanica

  Osnovna građevna i funkcionalna jedinica svih živih bića.
 • Stanična biologija

  Grana biologije koja proučava staničnu građu.
 • Stanični parazit

  organizam koji živi kao nametnik unutar stanice drugog organizma. Vidi i parazitizam.
 • Stromatoliti

  fosilizirani ostatci cijanobakterija. Jedni od najstarijih fosila na Zemlji.

T

 • Tkivo

  Skup istih stanica koje obavljaju istu ulogu.
 • Toplokrvni organizmi

  Organizmi koji svoju temperaturu tijela održavaju stalnom bez obzira na promjene u okolišu. Tim organizmima pripadaju ptice i sisavci.

U

 • Unesena vrsta

  (sinonimi - strana, egzotična i introducirana vrsta) nezavičajna vrsta koja prirodno nije obitavala u određenom ekološkom sustavu, nego je u njega dospjela namjernim ili slučajnim unošenjem.

V

 • Vanjska probava

  Razgradnja hranjvih čestica se odvija izvan stanica/ organa. Najčešće u središnjoj šupljini tijela kao kod žarnjaka.
 • Vrenje

  Kemijski proces pri kojem mikroorganizmi (kvasci, plijesni i bakterije) razgrađuju organske tvari u anaerobnim uvjetima. Pri tome oni dobivaju energiju za životne procese, a oslobođeni plinovi (najčešće ugljikov(IV) oksid uzrokuju primjerice dizanje tijesta (u slučaju pekarskog kvasca)
 • Vrsta

  Sve jedinke koje imaju mnogo zajedničkih obilježja, mogu se međusobno razmnožavati i dobiti plodne potomke.

Z

 • Zoologija

  Grana biologije koja proučava životinjske vrste.

Ž

 • Živi fosili

  organizmi koji su evolucijski vrlo stari i skoro nepromijenjeni od vremena svoje pojave do danas. Obično nemaju bliže živuće srodnike jer ih je većina izumrla prije više milijuna godina. Najpoznatiji primjeri živih fosila su Peripatus, ginko, resoperke i dvodihalice.