x
Učitavanje

Pojmovnik

Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje
A

Agregacijska stanja tvari

Povratak

Agregacijska stanja su stanja u kojima tvari nalazimo u prirodi. Najčešće ih nalazimo u jednom od triju stanja: čvrstom, tekućem ili plinovitom.

Atmosferski tlak

Povratak

Tlak zraka koji odgovara stupcu žive visokom 760 mm iznosi 1 013,25 hPa .

Atom

Povratak

Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar jest atom

Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.

B

Barometar

Povratak

Uređaj za mjerenje atmosferskog tlaka naziva se barometar.

D

Duljina

Povratak

Duljina je osnovna fizička veličina kojom se opisuje prostorna udaljenost između dviju točaka, pomak i prijeđeni put.

E

Elastična potencijalna energija

Povratak

Oznaka za elastičnu potencijalnu energiju je E e p , a mjerna jedinica je džul ( J ).

Elastična sila

Povratak

Elastična sila je sila koja nastoji vratiti tijelo u prvotni oblik.

Elastičnost

Povratak

Svojstvo tijela da se nakon prestanka djelovanja sile vrati u prvotni oblik naziva se elastičnost.

Elementarne čestice

Povratak

Elementarne čestice su čestice koje se, poput elektrona i kvarkova, ne sastoje od manjih čestica.

Energija

Povratak

Energija je fizička veličina. Oznaka za energiju je veliko slovo E .

Mjerna jedinica energije je džul, koji označavamo velikim slovom J , prema engleskom fizičaru Jamesu Prescottu Jouleu. On je povezao toplinu i mehanički rad, što je rezultiralo zakonom o očuvanju energije i prvim zakonom termodinamike.

F

Fizičke veličine

Povratak

Fizičke veličine su svojstva tvari ili pojava koje možemo izmjeriti i rezultat izraziti u obliku broja.

G

Gravitacijska potencijalna energija

Povratak

Oznaka za gravitacijsku potencijalnu energiju je E g p , a mjerna jedinica je džul J .​

Gravitacijska potencijalna energija tijela

Povratak

E g p = m · g · h,

pri čemu je g = 10 N kg .

Gravitacijska potencijalna energija tijela na visini

Povratak

Gravitacijska potencijalna energija tijela smanjuje se što je visina na kojoj se tijelo nalazi manja. Gravitacijska potencijalna energija tijela povećava se što je visina na kojoj se tijelo nalazi veća.

Gustoća

Povratak

Gustoća je fizička veličina karakteristična za svaku tvar i jednaka je količniku mase i volumena te tvari.

Označavamo ju grčkim malim grčkim slovom ro ρ .

ρ = m V

H

Hidrostatski tlak

Povratak

Hidrostatski tlak je tlak u tekućini. Razmjeran je gustoći tekućine, dubini na kojoj se ona nalazi i ubrzanju sile teže g .

p = ρ · g · h   ​

I

Izravno mjerenje

Povratak

Izravno ili neposredno mjerenje je mjerenje u kojem neku fizičku veličinu mjerimo mjernim instrumentom.

Izvori energije

Povratak

Fosilna su goriva (ugljen, nafta i prirodni plin) trenutačno najvažniji izvori energije na Zemlji. Te izvore energije nazivamo neobnovljivim izvorima energije. Ti se izvori energije ne obnavljaju, što znači da ne mogu trajati vječno. Fosilna goriva štetna su za okoliš, a jedan od najvećih negativnih učinaka upotrebe fosilnih goriva globalno je zatopljenje.

Obnovljivi izvori energije su energija vjetra, solarna energija, energija vode, energija biomase i geotermalna energija skrivena u tlu našeg planeta. Te energije ima u izobilju i trebalo bi je što više iskorištavati.

Energija vode energija je gibanja vode koju u hidrocentralama i elektranama na plimu i oseku pretvaramo u druge oblike energije.

K

Kalorimetrija

Povratak

Dio fizike koji proučava mjerenje topline, određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta i miješanje tvari različitih temperatura naziva se kalorimetrija.

Kilogram po metru kubnom

Povratak

Osnovna mjerna jedinica gustoće naziva se kilogram po metru kubnom kg / m 3 .

Kinetička enegrija

Povratak

Energiju koju tijelo ima zbog svoga gibanja nazivamo kinetičkom energijom.

Kinetička energija

Povratak

Kinetičku energiju označavamo s E k , a mjerimo mjernom jedinicom džul ( J ).

Komponenta

Povratak

Sile koje istodobno djeluju na tijelo nazivaju se komponente i označavaju se s F 1 , F 2 itd.

Konstanta elastičnosti opruge

Povratak

Opruge su različite prema svojim svojstvima, a ta svojstva možemo iskazati konstantom elastičnosti opruge. Označavamo ju malim slovom k  i mjerimo mjernom jedinicom njutn po metru N/m .​

Korisnost

Povratak

Korisnost je količnik korisne energije i uložene energije

η = E k o r i s n a E u l o ž e n a ,

odnosno količnik korisnog rada i uloženog rada

η = W k o r i s n o W u l o ž e n o

odnosno, kao u primjeru iznad, korisnost je količnik korisne snage i uložene snage

η = P k o r i s n o P u l o ž e n o .

Kosina

Povratak

Obavljeni rad, odnosno promjena gravitacijske potencijalne energije pri podizanju tijela uvis, jednak je obavljenom radu, odnosno promjeni gravitacijske potencijalne energije pri pomicanju tijela duž kosine.

W 1 = W 2

F · l = G · h  

Zanemarimo silu trenja.

Kubni metar

Povratak

Osnovna mjerna jedinica za volumen je kubni metar. Oznaka je m 3 .

Kvadratni metar

Povratak

Osnovna mjerna jedinica za ploštinu je kvadratni metar

Nekad se naziva i četvorni metar.

M

Manometar

Povratak

Mjerni uređaj za mjerenje tlaka plina ili tlaka tekućina nazivamo manometar.

Masa

Povratak

Masa je mjera tromosti tijela i spada u jednu od osnovnih fizičkih veličina.

Tijela manje mase imaju i manju tromost, a tijela veće mase imaju veću tromost.

Međuprostor

Povratak

Sve tvari građene su od vrlo sitnih čestica koje su ljudskom oku nevidljive, između kojih se nalazi prazan prostor koji nazivamo međuprostor ili vakuum.

Metar

Povratak

Metar je osnovna mjerna jedinica za duljinu.

Oznaka za mjernu jedinicu metar malo je slovo m .

Molekule

Povratak

Molekule su objekti građeni od dvaju ili više čvrsto povezanih atoma.

O

Određivanje gravitacijske potencijalne energije

Povratak

Pri određivanju gravitacijske potencijalne energije potrebno je odrediti početnu razinu u odnosu na koju računamo gravitacijsku potencijalnu energiju tijela.

Oslonac

Povratak

Na poluzi se nalazi mjesto na kojemu je poluga poduprta. To je oslonac. Oslonac označavamo s O .

Ovisnost kinetičke energije

Povratak

Kinetička energija ovisi o masi tijela i o brzini kojom se tijelo giba.

Ovisnost rada

Povratak

Rad ovisi o sili koja djeluje na tijelo. Što je sila kojom djelujemo na tijelo veća, to je i rad veći. Rad je razmjeran sili.

W F  

P

Paskal

Povratak

Mjerna jedinica za tlak je paskal (znak Pa ) .

Plastičnost

Povratak

Svojstvo tijela da se nakon prestanka djelovanja sile ne vrati u prvotni oblik naziva se plastičnost.

Poluga

Povratak

Poluga je jednostavno oruđe s pomoću kojeg manjom silom svladavamo veću silu.

Posredno mjerenje

Povratak

Neizravno ili posredno mjerenje je mjerenje pri kojem iz izmjerenih vrijednosti fizičkih veličina računamo novu fizičku veličinu. Njezinu vrijednost dobivamo neizravno.

Površina

Povratak

Površina je fizička veličina koja opisuje veličinu plohe nekog tijela ili lika. Označujemo je slovom A (od engleskog area). 

Pravilo smjese ili Richmannovo pravilo

Povratak

Pravilo smjese ili Richmannovo pravilo glasi:

Q 1 = Q 2

m 1 · c 1 · Δ t 1 = m 2 · c 2 · Δ t 2 ,

odnosno

m 1 · c 1 · t 1 - τ = m 2 · c 2 · τ - t 2 .

Prijelaz topline strujanjem

Povratak

Takav način prijelaza topline naziva se prijelaz topline strujanjem ili konvekcija.

Prijelaz topline vođenjem ili kondukcija

Povratak

Takav način prijelaza topline naziva se prijelaz topline vođenjem ili kondukcija.

Prijelaz topline zračenjem

Povratak

Takav način prijelaza topline naziva se prijelaz topline zračenjem ili radijacija.

R

Rad

Povratak

Rad je jednak promjeni energije.

Ravnotežni položaj

Povratak

Položaj u kojem tijelo miruje naziva se ravnotežni položaj.

Rezultanta

Povratak

Ukupni zbroj sila na tijelo koje djeluju na istom pravcu nazivamo rezultantnom silom ili rezultantom.

S

Sila

Povratak

Sila je fizička veličina kojom opisujemo međudjelovanje tijela. Označavamo ju velikim slovom F . Mjerna jedinica za silu je N (njutn).

Sila teža

Povratak

Sila teža usmjerena je vertikalno prema središtu Zemlje. Hvatište sile teže je u tijelu, tj. u točki koja se naziva težište. Silu težu označavamo oznakom F g i kao sve druge sile iskazujemo mjernom jedinicom njutn.

Sila trenja

Povratak

Sila trenja ovisi o sili kojom tijelo pritišće podlogu. Koliko je puta ta sila veća, toliko je puta i sila trenja veća. Sila trenja razmjerna je pritisnoj sili F p . Kada je tijelo horizontalno s podlogom, pritisna je sila jednaka težini tijela G .

F t r F p

F t r G

Snaga

Povratak

Snaga je količnik rada i vremena u kojem se taj rad obavlja.

P = W t  

Mjerna jedinica je vat, znak W .

Specifični toplinski kapacitet

Povratak

Različite tvari različito se zagrijavaju. To svojstvo tvari opisuje specifični toplinski kapacitet, a označavamo ga slovom c .

T

Temperatura

Povratak

Temperatura je mjera zagrijanosti tijela.

Temperatura smjese

Povratak

Temperaturu smjese računamo

τ = m 1 · c 1 · t 1 + m 2 · c 2 · t 2 c 1 · m 1 + c 2 · m 2 .

Ako miješamo iste tvari (tekućine)

c = c 1 = c 2 ,

tada temperaturu smjese računamo 

τ = m 1 · t 1 + m 2   · t 2 m 1 + m 2 .

Težina

Povratak

Ako nam je poznata masa tijela, onda težinu tijela možemo izračunati izrazom:

G = m · g  

Pri čemu je:

G   – težina tijela

m   – masa tijela

g     10   N kg   (približna vrijednost na planetu Zemlji).

Težišnica

Povratak

Pravac na kojem djeluje sila teža jest težišnica.

Težište

Povratak

U sjecištu težišnica nalazi se težište tijela.

Tlak

Povratak

Tlak je okomito djelovanje sile na površinu.

Tlakomjer

Povratak

Krvni tlak mjerimo uređajem koji nazivamo tlakomjer.

Toplina

Povratak

Toplina Q potrebna za zagrijavanje tijela razmjerna je masi tijela m i promjeni temperature Δ t te ovisi o vrsti tvari od koje je tijelo građeno.

Q = m · c · Δ t ,

odnosno

Q = m · c · t 2 - t 1 .

Tromost

Povratak

Tromost ili inercija je osobina tijela da kad miruju nastoje ostati u stanju mirovanja, a kad se gibaju da se nastoje nastaviti gibati.

U

Unutarnja energija tijela

Povratak

Unutarnja energija tijela zbroj je kinetičkih i potencijalnih energija svih čestica tijela.

Uvjet stabilnosti tijela

Povratak

Tijelo je stabilno sve dok pravac iz težišta pada vertikalno prema dolje unutar površine oslonca. Ako pravac iz težišnice izlazi izvan površine oslonca, tijelo će se prevrnuti.

Uzgon

Povratak

Uzgon ovisi o obujmu uronjenog dijela tijela i o gustoći tekućine u kojoj se tijelo nalazi.

F g = ϱ t e k · g · V u r . t .

Pri čemu je:

ρ t e k  – gustoća tekućine

g = 10 N kg

V u r . t .

V

Vaga

Povratak

Vaga je uređaj za mjerenje mase.

Vodiči topline

Povratak

Neki su materijali dobri vodiči topline, a neki su loši vodiči topline. Dobri vodiči topline brzo se zagriju, ali se i brzo ohlade. A loši vodiči topline dugo se zagrijavaju, ali se i dugo hlade. Drvo je loš vodič topline ili toplinski izolator. Metal je dobar vodič topline.

Volumen

Povratak

Volumen je fizička veličina koja opisuje koliki je dio prostora zauzela neka tvar, tijelo ili ga sadržava neka posuda. Čest naziv za volumen je i obujam.

Oznaka za volumen veliko je slovo V (od engleskog volume).

Vrijeme

Povratak

Vrijeme je fizička veličina. Označavamo ga slovom t . Osnovna mjerna jedinica za vrijeme je sekunda, znak s . Vrijeme mjerimo satom.

Vrste ravnoteža

Povratak

Tijela mogu biti u različitim vrstama ravnoteže (stabilna, labilna i indiferentna ravnoteža). Razlika je u položaju oslonca tijela prema njegovu težištu. Oslonac je točka oko koje se tijelo može zakretati.

Z

Zagrijavanje plinova

Povratak

Zagrijavanjem plinova povećava se njihov volumen, a hlađenjem se volumen smanjuje.

Zagrijavanje tekućina

Povratak

Zagrijavanjem tekućina povećava se njihov volumen. Hlađenjem tekućina njihov se volumen smanjuje.

Zakon očuvanja energije

Povratak

Zakon očuvanja energije: primljena toplina jednaka je predanoj toplini.

Q 1 = Q 2  

Zakon o očuvanju energije

Povratak

U svim je primjerima ukupna energija nepromijenjena, tj. sačuvana. Energija ne može nestati ili nastati ni iz čega, ona može prelaziti s tijela na tijelo, može prelaziti iz jednog oblika u drugi te se može pohraniti. To opisuje jedan od temeljnih zakona u prirodi, koji se zove zakon o očuvanju energije.