Organski spojevi i živi svijet

Moći ću:
 • objasniti pojam funkcijske skupine kao dijela organske molekule
 • prosuditi o posljedicama uživanja alkohola
 • primijeniti nomenklaturu jednostavnih alkohola, karboksilnih kiselina i estera
 • identificirati prirodne izvore masti i ulja
 • prepoznati da su masti, ulja i voskovi po kemijskom sastavu esteri
 • prepoznati bjelančevine kao prirodne polimere aminokiselina
 • shematski prikazati molekule sapuna i deterdženta
 • utvrditi načela pisanja molekulskih, strukturnih i sažetih strukturnih formula alkohola, karboksilnih kiselina i estera
 • identificirati funkcijske skupine alkohola, karboksilnih kiselina i estera na primjerima struktura molekula
 • suradnički učiti s drugim učenicima
 • demonstrirati motoričke sposobnosti
 • navesti monosaharide kao najmanje strukturne jedinke ugljikohidrata
 • napisati jednadžbu kemijske reakcije fotosinteze i staničnog disanja
 • navesti testne reagense za dokazivanje glukoze, škroba i bjelančevina
 • prepoznati bjelančevine kao prirodne polimere aminokiselina
 • prepoznati peptidnu skupinu u lančanoj strukturi bjelančevine
 • objasniti pojam esencijalne aminokiseline
 • objasniti pojmove: biokatalizator, aktivno mjesto, supstrat
 • raspraviti o ulozi enzima u organizmu i procesima vrenja
 • preuzeti odgovornost prema okolišu
 • promatrati, opažati, objektivno mjeriti i samostalno zaključivati
 • razviti sposobnosti kvalitetnog usmenog i pisanog izražavanja te urednost i preciznost u radu
 • razviti ekološku svijest.
Alkoholi
4.1

Alkoholi

Građu alkohola upoznajte uz pomoć modela molekula nekih alkohola. Uočite funkcijsku skupinu alkohola koja određuje svojstva te skupine spojeva. Na temelju pokusa upoznajte svojstva i primjenu alkohola. Oblikujte vlastita stajališta o štetnosti alkohola i saznajte kako radi kemijski alkotest.

Karboksilne kiseline
4.2

Karboksilne kiseline

Predznanje o anorganskim kiselinama neka vam bude polazište za ispitivanje pokusima svojstava i primjene karboksilnih kiselina. Kad ispitate kiselost nekih tvari indikatorima, na primjerima iz svakodnevnoga života upoznajte se s prirodnim izvorima i primjenom nekih karboksilnih kiselina (npr. mravlje, octene i limunske kiseline).

Esteri
4.3

Esteri

Uz pomoć pokusa upoznajte reakciju esterifikacije i važnost ove skupine spojeva u svakodnevnom životu.

Masti, ulja i voskovi
4.4

Masti, ulja i voskovi

Na temelju znanja iz biologije prisjetite se važnosti masti i ulja, tj. njihove uloge u ljudskom tijelu. Uz pomoć jednostavnih testnih reakcija za dokazivanje nezasićenosti organskoga spoja razlikujte zasićene i nezasićene masne kiseline.

Sapuni i deterdženti
4.5

Sapuni i deterdženti

DOS jedinica donosi raznovrsne aktivnosti koje vam omogućuju otkrivanje svih tajni koje kriju sapuni i deterdženti na zanimljiv i edukativan način. Primjenom niza IKT alata i predloženih multimedijalnih digitalnih obrazovnih sadržaja prikazat će vam se povijesni razvoj proizvodnje sapuna i deterdženata, objašnjenje procesa pranja te primjene sapuna u svakodnevnom životu.

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o organskim spojevima s kisikom
4.6

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o organskim spojevima s kisikom

Rješavajući zadatke različitih razina interakcije, primijenite stečena znanja o alkoholima, karboksilnim kiselinama, esterima te sapunima i deterdžentima. Pri tome razvijte svijest o potrebi za očuvanjem vlastitog zdravlja i životne sredine.

Monosaharidi
4.7

Monosaharidi

Ponovite i proširite svoja znanja o reakciji fotosinteze i njezinoj važnosti za živi svijet na Zemlji. Podjelu ugljikohidrata i značenje nekih ugljikohidrata za ljudsko tijelo (glukoza, fruktoza, saharoza, laktoza, škrob) upoznajte uz primjere poznate iz svakodnevnoga životnog okruženja. S ciljem prepoznavanja simptoma šećerne bolesti ili dijabetesa te osnovnih oblika pružanja prve pomoći drugom učeniku koji boluje od te bolesti, upućujemo vas na proučavanje relevantnih izvora na mrežnim stranicama.

Disaharidi
4.8

Disaharidi

Suvremeni pristup koji uključuje IKT alate i predloženi multimedijalni digitalni obrazovni sadržaji omogućuje vam da upoznate važnost saharoze, laktoze i maltoze na primjerima poznatima iz svakodnevnoga životnog okruženja. Samostalno izvodite pokuse i na temelju rezultata pokusa riješite problemske zadatke.

Prirodni polimeri
4.9

Prirodni polimeri

Povezujući znanja iz kemije sa znanjima iz biologije, osvijestite važnost glukoze, temeljne monomerne jedinice škroba, glikogena i celuloze. Izradite infografiku u nekom od digitalnih alata i prikažite integriranje nastavnih sadržaja iz kemije i biologije na konkretnim primjerima.

Bjelančevine
4.10

Bjelančevine

Aminokiseline i bjelančevine proučite na temelju istraživačke nastave – otkrivanjem i rješavanjem problema. Rješavajući zadatke različitih razina interakcije, primijenite i sadržaje ranije svladane u nastavi biologije.

Enzimi
4.11

Enzimi

DOS jedinica ujedinjuje znanja iz kemije i biologije te međupredmetnih tema s ciljem bolje edukacije i jačanja svijesti svakog učenika o važnosti enzima u svakodnevnom životu.
Suvremeni pristup koji uključuje IKT alate i predložene multimedijalne digitalne obrazovne sadržaje u različitim aktivnostima omogućit će vam razumijevanje ovih nastavnih sadržaja, primjerice, usvajanje znanja o građi, kemijskom sastavu i djelovanju enzima, primjeni enzima u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, proizvodnji bioloških deterdženata i dr.

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o biološki važnim spojevima
4.12

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o biološki važnim spojevima

Zadatcima različitih razina interakcije primijenite stečena znanja o biološkim važim spojevima. Pri tome razvijte svijest o potrebi za očuvanjem vlastitog zdravlja i životne sredine.