Ugljikovodici i umjetni polimeri

Moći ću:
 • navesti primjere ugljikovodika
 • opisati karakteristična svojstva umjetnih polimera
 • napisati primjer jednadžbe kemijske reakcije adicije halogenih elemenata na molekule alkena i alkina
 • prikazati građu molekula ugljikovodika s molekulskim formulama, strukturnim formulama i sažetim strukturnim formulama
 • navesti testne reagense za dokazivanje nezasićenih ugljikovodika i opisati njihovu reakciju s nezasićenim ugljikovodicima
 • usporediti svojstva organskih spojeva s anorganskim spojevima
 • prepoznati benzensku jezgru u strukturi organskih spojeva
 • pravilno imenovati jednostavne ugljikovodike
 • samostalno zaključivati na temelju rezultata pokusa
 • demonstrirati motoričke sposobnosti
 • razvijati sposobnost suradničkog učenja
 • složiti modele molekula jednostavnih ugljikovodika
 • razviti sposobnosti kvalitetnog usmenog i pisanog izražavanja te urednost i preciznost u radu.
Organski spojevi
3.1

Organski spojevi

Nizom pokusa dokazat ćete kemijske elemente koji grade organske spojeve te usporediti fizikalna i kemijska svojstva anorganskih i organskih spojeva. Zadatcima različitih razina interakcije ponovite i primijenite nastavne sadržaje usvojene u sedmome razredu.

Zasićeni ugljikovodici – alkani
3.2

Zasićeni ugljikovodici – alkani

Načelo zornosti i primjene modela u proučavanju svojstva alkana naglašavat će se simulacijama koje će imati temeljnu ulogu za razumijevanje važnosti jedinstvena nazivlja organskih spojeva (IUPAC) te upoznavanje homolognog niza alkana. Upućivanjem na samostalno izvođenje pokusa, uočavanje promjena, usmeno i pisano iskazivanje opažanja, dokažite kemijsku stabilnost zasićenih ugljikovodika i reakcije gorenja jednostavnih ugljikovodika.

Nezasićeni ugljikovodici – alkeni
3.3

Nezasićeni ugljikovodici – alkeni

Samostalnim izvođenjem pokusa, uočavanjem promjena, usmenim i pisanim iskazivanjenjem opažanja dokažite kemijsku reaktivnost nezasićenih ugljikovodika i reakcije adicije na dvostruku vezu.

Nezasićeni ugljikovodici – alkini
3.4

Nezasićeni ugljikovodici – alkini

Načelo zornosti i primjene modela u proučavanju svojstva alkina naglasit će se simulacijama koje će imati temeljnu ulogu za razumijevanje važnosti jedinstvena nazivlja organskih spojeva (IUPAC) te upoznavanje homolognog niza alkina. Upućivanjem na samostalno izvođenje pokusa, uočavanje promjena, usmeno i pisano iskazivanje opažanja dokažite kemijsku reaktivnost nezasićenih ugljikovodika i reakcije adicije na trostruku vezu.

Umjetni polimeri
3.5

Umjetni polimeri

Suvremeni pristup koji uključuje IKT alate i predložene multimedijalne digitalne obrazovne sadržaje ukazat će vam na važnost umjetnih polimera za današnje doba i blisku budućnost u svim područjima čovjekova djelovanja. Jednostavnim simulacijama usvojite pojmove: monomer, polimer, polimerizacija. Ukažite na opasnost od otpada umjetnih polimera, ali i postojanje biorazgradivih polimera.

Aromatski ugljikovodici
3.6

Aromatski ugljikovodici

Razumijevanje strukture benzena, najjednostavnijeg aromatskoga ugljikovodika, približit će vam samostalan rad u IKT alatu za izradu modela molekula. Poticanjem na raspravu o pravilnom rukovanju i odlaganju kancerogenih tvari spoznajte negativno biološko djelovanje nekih aromatskih spojeva, primjerice, dioksina.

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o ugljikovodicima
3.7

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o ugljikovodicima

Zadatcima različitih razina interakcije primijenite stečena znanja, konceptualno povežite te strateški i znanstveno razmišljajte. Neke od složenijih koncepata provjerite uporabom multimedije i/ili rješavanjem problemskih zadataka.