Međupredmetna tema
Osobni i socijalni razvoj
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

"Ako budem imao sreće da ostvarim samo neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovječanstvo." Nikola Tesla

Međupredmetna tema
Osobni i socijalni razvoj

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • POV: Sokrat, Atena, Platon
 • ENG: nastava u bolnici, video poduka
 • MAT: eksponencijalne jednadžbe, logaritamske jednadžbe
 • INF: algoritam, dijagram tijeka, program
 • IZVAN: znanstvenik, patent, volontiranje
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Ja, Sokrat...

Učenike podijelite u nekoliko timova od 6 do 8 učenika. Ne treba biti previše timova, najbolje je da budu tri. Postavite u svakom timu voditelja i uloge snimatelja, scenarista, glumaca, kostimografa i sl. Zadatak učenika je da naprave videorekonstrukciju dijela suđenja Sokratu u Ateni. Kao predložak ponudite učenicima Platonov tekst “Obrana Sokratova” (prikladna su sva hrvatska izdanja teksta). Zadajte primjeren rok učenicima, no ne duži od 3 tjedna. Učenicima zadajte da snime video, trajanja do 10 minuta, inspiriran tekstom. Video neka snimaju svojim uređajem, a za obradu snimki mogu koristiti alat AdobeSpark.

Nakon što pročitaju tekst, učenici trebaju osmisliti scenarij videa. Za uputu o tome kako napisati scenarij, možete im predložiti kratki edukativni film namijenjen srednjoškolcima.

Uputite ih u temu aktivnosti: Društvena odgovornost. No, nemojte stavljati prevelika ograničenja teme scenarija videa. To može biti prikaz jednog od Sokratovih govora na suđenju, kratka rekonstrukcija argumenata optužbe i obrane, izmišljeni razgovor Sokrata s nekim prijateljem ili članom obitelji tijekom suđenja ili nešto drugo što će učenicima biti zanimljivo. Potaknite učenike da prilikom snimanja videa članovi drugih timova također sudjeluju u videu kao glumci (Platonov tekst to dopušta jer osim Sokrata i tužitelja na suđenju je i više stotina sudaca porotnika). Važno je da učenici kroz slučaj Sokrata promisle o temi moralne odgovornosti društva prema pojedincu i pojedinca prema društvu. Neka učenici u videu pokušaju, u skladu s mogućnostima, rekonstruirati elemente svakodnevnog života Grka, primjerice sličnom odjećom, obućom i scenografijom.

Snimljene materijale prikažite na satu. Nakon što ih prikažete, komentirajte snimke s učenicima. Što iz slučaja Sokrata možemo naučiti o društvenoj odgovornosti? Jeste li ga doživjeli kao inspiraciju ili ne, i zašto? Potiče li Sokrat svojim primjerom ljude na život okrenut stjecanju materijalnih dobara i vlastitim interesima ili, suprotno, na život okrenut općem dobru? Najbolji video se može prikazati i na školskoj priredbi.

Napomena: Ova aktivnost se može izvoditi samostalno ili kao uvod drugim aktivnostima u scenariju, a koje povezane u slijed čine cjelovitu volontersku akciju.

Postupci potpore

Svi učenici s teškoćama mogu uspješno sudjelovati u ovoj aktivnosti. Stoga je važno razvijati inkluzivnu klimu u razredu i osigurati vršnjake pomagače bilo u učenju, druženju ili u motoričkim aktivnostima. Ako se radi o slijepom ili gluhom učeniku, oni će koristiti druge senzorne puteve. Velike su individualne razlike među nagluhim učenicima i one utječu na izbor načina komuniciranja. Slično je kod slabovidnih učenika, gdje je potrebno znati u kojoj je mjeri vid funkcionalan, kao i druge osobine učenika da bi se odabrale metode prilagodbe. Više o metodama općih prilagodbi za učenike s teškoćama, naći ćete u: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, str.7-11.

Učenici s PSA i ADHD-om su prilikom najave aktivnosti upoznati s čitavim tijekom aktivnosti, korak po korak, u pisanoj formi. Ne treba zanemariti činjenicu da će učenicima s teškoćama učenja, poremećajem pažnje, nagluhosti ili s PSA biti potrebna podrška prilikom čitanja „Sokratove obrane“. Zbog toga je poželjno da tijekom zadanog razdoblja zajedno s vršnjakom upoznaju tekst i njegovu interpretaciju. Pri tome je poželjno da uz podršku vršnjaka istovremeno razmišljaju o pitanjima iz završnog dijela aktivnosti, što će im pomoći u fokusiranju na ključnu temu društvene i osobne odgovornosti.

Nekima od njih će više odgovarati uloga scenografa, nekima kostimografa, ali i glumca bez obzira na teškoće učenja, poremećaj pažnje, oštećenja vida, sluha ili s motoričkim poremećajima. Ako je u razredu učenik s PSA, vrijedno je u komentarima na kraju aktivnosti istaknuti Sokratovu neobičnu osobnost kao dio ukupne slike jednog od najznačajnijih filozofa zapadne civilizacije.

Za učenike koji žele znati više

Organizirajte debatu o Sokratu za zainteresirane učenike. Ako u školi postoji debatni klub, uključite ga u organizaciju debate, a ako ne, dovoljno je da uputite učenike u osnovna pravila debate, a njih prilagodite prethodnom iskustvu učenika s debatiranjem. Kao uvod u debatu, učenicima preporučite tekst koji objašnjava kontekst suđenja Sokratu.

Teza debate neka bude: “Sokrat je opravdano osuđen”. Pitanja koja učenici mogu raspraviti u debati su: Jesu li optužbe protiv Sokrata utemeljene ili ne? Ako je Sokrat kriv, koji su argumenti za takav stav i koju je kaznu u tom slučaju zaslužio? A ako nije kriv, koji argumenti to potkrepljuju? U obzir dolaze i druga relevantna pitanja.

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Ja, Sokrat...

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ POV A.1.1. Učenik analizira društvene promjene i odnose između društvenih skupina u prapovijesti i starome vijeku.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Daj ono što želiš dobiti!

Zajedno s učenicima pogledajte mrežnu stranicu BBC1 radija na kojoj su informacije o humanitarnom i volonterskom djelovanju nekih poznatih, njima važnih osoba. Učenike potaknite da tehnikom brzog čitanja skimming dođu do informacija o poznatim osobama koje su uključene u volontiranje te ih tako motivirajte za razgovor o korisnom društvenom djelovanju. Porazgovarajte s učenicima o važnosti volontiranja u svakodnevnom životu te o njihovim iskustvima na tom području. Neka navedu mjesta iz svoje društvene zajednice gdje bi njihov volonterski rad donio pozitivne promjene.

Ukažite im na činjenicu da trenutno mnoga djeca u Hrvatskoj zbog dugotrajnog liječenja ne mogu pohađati nastavu pa je za njih organizirana nastava u bolnici. Uspostavite kontakt s jednom od lokalnih bolnica te saznajte uzrast djece koja bi rado koristila videopoduku iz engleskog jezika. Predložite učenicima da volontiraju u toj bolnici tako što će snimiti videopoduku putem koje će pomoći djeci na liječenju da na zabavan način savladaju gradivo.

Učenike podijelite u grupe te svakoj grupi zadajte različito, točno određeno gradivo prilagođeno uzrastu bolničke djece, a obrađeno kroz kurikulum vaših učenika, za koje će pripremiti videopoduku snimljenu svojim mobilnim telefonima. Videopoduka može sadržavati skeč s primjerom upotrebe određene gramatičke strukture ili rječnika kao i dodatna objašnjenja. Jedna grupa npr. neka pripremi videopoduku o uporabi pomoćnih glagola s pitanjima i kratkim odgovorima, druga o frazalnim glagolima i sl. Prije nego videouradci budu poslani u bolnicu, provedite vršnjačko vrednovanje istih putem alatom Mentimeter (obrazac Scales). Videouratke mogu objaviti na Youtubeu tako da su lako dostupni djeci na liječenju, ali i ostaloj djeci koja nerijetko nemaju pristup računalima, već koriste samo svoje mobilne uređaje. Isti, također, mogu biti poslani djeci i putem WhatsApp aplikacije. Na sljedećem satu zajedno s učenicima provjerite koliko je ljudi označilo da im se objava objavljenih videouradaka na mreži svidjela. Organizirajte posjet lokalnoj bolnici kako bi se učenici i djeca upoznali i podijelili iskustva.

Postupci potpore

Svi učenici s teškoćama mogu uspješno sudjelovati u ovoj aktivnosti. Stoga je važno razvijati inkluzivnu klimu u razredu i osigurati vršnjake pomagače bilo kod učenja, druženja ili u motoričkim aktivnostima. Ako se radi o slijepom ili gluhom učeniku, oni će koristiti druge senzorne puteve. Velike su individualne razlike među nagluhim učenicima i one utječu na izbor načina komuniciranja. Slično je kod slabovidnih učenika, gde je potrebno znati u kojoj mjeri je vid funkcionalan, kao i druge osobine učenika da bi se odabrale metode prilagodbe. Više o metodama općih prilagodbi za učenike s teškoćama, naći ćete u: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama (str.7-11. ).

I u ovoj aktivnosti pripremite za učenike s teškoćama (PSA, ADHD, oštećenja sluha) predložak sa zadatcima, njihovim vremenskim rasporedom i okvirnim trajanjem cjelokupne aktivnosti. U uvodnoj raspravi o volontiranju vrijedno je da učenici podijele svoja iskustva, bilo da su već sami volontirali ili su se susreli s volonterima u nekim svojim aktivnostima (sport, slobodne aktivnosti..).

Možda je učenik s teškoćama već primao podršku u učenju nekog studenata volontera ili starijih učenika te može reći što mu je to značilo. Učenik s teškoćama sudjeluje u grupnoj aktivnosti izrade videopoduke, ali je potrebno kod formiranja grupa voditi računa o sastavu, kako bi uradak ove grupe mogao biti jednako dobar kao i drugih grupa.

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike da poslušaju pjesmu We are the world - USA for Africa, doznaju s kojim ciljem je nastala i pripreme Cloze test na tekst pjesme. Npr. mogu izbaciti Present Participle te na sljedećem satu taj test dati ostatku razreda i učenicima u bolnici da ispune slušajući pjesmu. Ukažite učenicima na upotrebu pomoćnih glagola koje ste ranije spominjali, uz Present Participle. Nakon razgovora o humanitarnom karakteru pjesme u koji se mogu uključiti i učenici iz bolnice putem WhatsAppa, pjesmu svi skupa pjevaju.

Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Daj ono što želiš dobiti!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ (1) EJ A.2.1. Analizira jednostavan izvoran i duži prilagođen tekst pri slušanju i čitanju.
 • SŠ (1) EJ B.2.2. Primjenjuje raznolike društveno-jezične funkcije jezika i konvencije uljudnoga ponašanja u različitim kontekstima.
 • SŠ (1) EJ A.2.5. Sudjeluje u kraćemu neplaniranom i dužemu planiranom razgovoru.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Matematika + volontiranje = <3

Porazgovarajte s učenicima o volontiranju. Pitajte ih jesu li ikada volontirali u okviru neke udruge i, ako jesu, kako su se osjećali. Učenike, koji su sudjelovali u nekom obliku volontiranja, možete zamoliti da prepričaju svoja iskustva.

Kao motivaciju za aktivnost pitajte ih imaju li oni pomoć prilikom rješavanja i savladavanja gradiva matematike te imaju li se kome obratiti za pomoć ako ne razumiju gradivo. Uputite ih da razmisle i osvijeste da postoje djeca koja su napuštena i život provode u domovima za nezbrinutu djecu. Oni nemaju svoju sobu, nemaju svoje računalo, nemaju svoj radni stol. Često su nesigurni te se ne usude nikome požaliti ako nešto nisu savladali ili razumjeli.

Pitajte svoje učenike kako bi oni mogli pomoći barem u tom jednom malom dijelu kao što je savladavanje i razumijevanje gradiva matematike.

Podijelite razred u dvije veće grupe, od kojih je jedna zadužena za eksponencijalne, a druga za logaritamske jednadžbe. Budući da su grupe velike, radi lakšeg planiranja, praćenja i realizacije aktivnosti, napravite njihove virtualne verzije na Yammer mreži pomoću koje će članovi komunicirati i surađivati, razmjenjivati ideje, dogovarati se oko realizacije i na taj način obavljati svoj dio zadatka. Prema potrebi, koordinirajte rad unutar virtualnih učionica.

Svaka grupa će svoj dio gradiva ponoviti, sistematizirati, riješiti primjere i zadatke i napraviti digitalne instrukcije za taj dio gradiva. Sve se može odraditi u GeoGebri kreirajući grupu za suradnju i uz pomoć digitalnih udžbenika.

Za neke teže primjere primjene, učenike uputite da naprave videoinstrukcije koristeći aplikaciju za snimanje sadržaja koji se nalazi na zaslonu računala. U videomaterijalu učenici pojašnjavaju korake u rješavanju zadataka te materijal dodaju u svoj udžbenik.

Kontaktirajte neki od domova za nezbrinutu djecu i ponudite izrađene materijale na korištenje. Ukoliko je moguće, organizirajte posjet domu ili videokonferenciju u kojoj će se učenici upoznati te predstaviti svoje digitalne instrukcije.

Nakon upoznavanja svaka grupa se može povezati s jednim djetetom ili više djece iz ustanove te ih pozvati u svoju virtualnu grupu u svrhu mentoriranja, pomoći i savjetovanja u svladavanju, ne samo ovog gradiva i ne samo matematike, nego kao pomoć ili podrška tijekom školovanja.

Postupci potpore

Svi učenici s teškoćama mogu uspješno sudjelovati u ovoj aktivnosti. Stoga je važno razvijati inkluzivnu klimu u razredu i osigurati vršnjake pomagače bilo kod učenja, korištenja digitalnih alata ili u motoričkim aktivnostima. Ako se radi o slijepom ili gluhom učeniku, oni će koristiti druge senzorne puteve. Velike su individualne razlike među nagluhim učenicima i one utječu na izbor načina komuniciranja. Slično je kod slabovidnih učenika, gdje je potrebno znati u kojoj mjeri je vid funkcionalan, kao i druge osobine učenika da bi se odabrale metode prilagodbe. Više o metodama općih prilagodbi za učenike s teškoćama, naći ćete u: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama (str.7-11.).

Da bi se neki od učenika s teškoćama (ADHD, PSA) mogli motivirati za određenu aktivnost, posebno, ako je dužeg trajanja, važno je da unaprijed znaju što ih očekuje. Stoga će nastavnik pripremiti kratak opis zadataka u aktivnosti, njihov redoslijed i okvirno trajanje. U uvodnom razgovoru o volontiranju važno je dati priliku i učeniku s teškoćama da podijeli svoje iskustvo podrške koju je dobivao tijekom dosadašnjeg školovanja, posebno koliko mu je pomogla vršnjačka podrška.

Isto tako je poželjno da učenici, koji su imali iskustvo pomagača ili su još uvijek aktivni, podijele s razredom što im to znači.

Učenik s teškoćama će u grupnoj izradi digitalnih instrukcija imati ulogu procjenjivača prikladnosti instrukcija ukazivanjem na dijelove koji nisu dovoljno jasni.

I učenik s teškoćama je pozvan za preuzimanje uloge mentora u virtualnoj grupi nekom od učenika iz odabrane ustanove i to iz predmeta, u kojem je on uspješan i koji sam voli.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu uratke iz obje grupe objediniti u jedan digitalni udžbenik u GeoGebri kojeg mogu podijeliti na mrežnoj stranici škole, društvenoj mreži ili poslati u druge domove.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Matematika + volontiranje = <3

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • MAT SŠ C.2.6. MAT SŠ D.2.4. Računa volumen i oplošje geometrijskih tijela
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Volontiraj, mentoriraj, programiraj

U razgovoru s učenicima komentirajte njihov stav o učenju programiranja te ocjenama iz vježbi i provjera u ovom području. Je li im teško programirati? Što komentiraju njihovi prijatelji iz susjednih razreda i škola? Trebaju li pomoć pri učenju programiranja? Kome se obraćaju za pomoć? Idu li na instrukcije i koliko često? Je li netko zatražio pomoć od njih i kako su reagirali?

Učenici prepoznaju vršnjačku pomoć u učenju kao najbolji način na koji oni mogu pomoći, a pri tome postižu osjećaj zadovoljstva, pripadnosti, razvijaju nova poznanstva i prijateljstva. Potaknite učenike da pokrenu razredni volonterski klub programiranja kako bi mentorirali učenike koji u području programiranja trebaju dodatnu pomoć. Kako bi se što više učenika potaknulo da iskoriste potencijale volonterskog kluba, izbjegavajte ga opisati kao pomoć za one slabijeg uspjeha, već promovirajte stav prema kojem je traženje pomoći očekivano jer je nailazak na teškoće sastavni dio svakog učenja, osobito vještine poput programiranja. Učenicima mentorima istaknite kako uz to što imaju privilegiju osjećati se zadovoljno jer su nekome pomogli, također imaju priliku razvijati komunikaciju i samopouzdanje, osjećaj pripadnosti školi te osjećaj vlastite vrijednosti.

Surađujući, učenici osmišljavaju načine vršnjačkog pomaganja u školskom okruženju. U tu svrhu kreirajte tim u Teams, a zatim kanale za različite aktivnosti rada volonterskog kluba za programiranje primjerice, kanal za objavu prezentacija, kanal za objavu poveznica na interaktivne vježbe izrađene, kao i kanal za komunikaciju o konkretnim zadatcima. Na taj način možete pratiti, usmjeravati i, prema potrebi, pomagati u aktivnostima članova volonterskog kluba.

Učenici pripremaju zadatke, algoritme, dijagrame tijeka za razne probleme koristeći Google prezentacije. Izrađuju interaktivne zadatke za vježbu i ponavljanje koristeći alate Wordwall i Learning Apps. Kreirane sadržaje koriste u vršnjačkom podučavanju programiranja.

Postupci potpore

I ova aktivnost za učenika s teškoćama počinje s upoznavanjem u pisanom obliku, o tome što ih očekuje tijekom rada kako bi bili motivirani za aktivnost u cjelini. Zamisao aktivnosti je već sama po sebi inkluzivna te iz toga proizlazi i mjesto učenika s teškoćama u razredu, kao jednog od njih kome treba podrška.

U razrednom volonterskom klubu programiranja sudjelovat će i učenik s teškoćama (ADHD, teškoće učenja) u aktivnostima kanala, gdje može dati svoj doprinos i pružiti podršku drugim učenicima. Ukoliko učenik ima i sam teškoće u programiranju, može pomoći u izradi zadataka i algoritma za razne probleme tako što daje svoju procjenu u kojoj mjeri će kreirani sadržaji biti od pomoći vršnjacima te hoće li možda trebati dorada.

Za učenike koji žele znati više

Potaknite motivirane učenike da dodatno istraže alate i platforme za vršnjačko učenje programiranja poput Tynker: Coding Made Easy, Code: Learn computer science. Change the world, Scratch ili Nacionalni portal za učenje na daljinu “Nikola Tesla”, online tečajevi programiranja.

Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Volontiraj, mentoriraj, programiraj

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ B.1.2 Učenik primjenjuje jednostavne tipove podataka te argumentira njihov odabir, primjenjuje različite vrste izraza, operacija, relacija i standardnih funkcija za modeliranje jednostavnoga problema u odabranom programskom jeziku.
 • SŠ B.1.1 Učenik analizira problem, definira ulazne i izlazne vrijednosti te uočava korake za rješavanje problema.
 • SŠ B.1.3 Učenik razvija algoritam i stvara program u odabranom programskom jeziku rješavajući problem uporabom strukture grananja i ponavljanja.
 • SŠ C.1.1 Učenik pronalazi podatke i informacije, odabire prikladne izvore informacija te uređuje, stvara i objavljuje/dijeli svoje digitalne sadržaje.
 • SŠ C.1.2 Učenik istražuje usluge interneta i mogućnosti učenja, poslovanja, budućega razvoja.
 • SŠ C.1.3 Učenik u online okruženju surađuje i radi na projektu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

Zar samo velike face mijenjaju svijet?

Započnite s učenicima razgovor o tome što motivira znanstvenike. Treba li (po njihovom mišljenju) puno novca za provedbu istraživanja i tko sponzorira istraživanja? Ukoliko znanstvenik otkrije nešto novo, može li i treba li zaštititi svoje pronalaske? Kose li se motivi za dobročinstvom sa samom idejom patentiranja? Razgovarajući, odredite što učenici znaju o patentiranju. Na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ili na stranicama različitih ureda za patentiranje, učenike uputite da pronađu što je sve potrebno kako bi se patentirao proizvod ili ideja. Patentiranje prolazi kroz nekoliko faza pa popis pojedinih koraka možete istaknuti na online zidu u Padletu.

Porazgovarajte s učenicima o velikanima iz povijesti. Tko bi za njih bio velikan? Jesu li to ljudi koji mijenjaju tokove svijeta ili je bit u tome da pridonose cijelom čovječanstvu? Spadaju li stoga i znanstvenici u tu kategoriju?

Usmjerite raspravu s učenicima prema poznatim fizičarima. Tesla je promijenio svijet, ali i patentirao mnoge izume i njegovo će se ime sigurno pojaviti. Nakon razgovora steći ćete bolji uvid u to što učenici znaju o Tesli. Da bi još bolje upoznali ovog velikana fizike, učenike potaknite da pronađu Tesline citate i objave ih na ranije pripremljenom Padlet zidu. Razgovarajući, raspravite o razlozima zbog kojih su odabrali pojedini citat. Istaknite one iz kojih se vidi njegov pogled na svijet i njegova želja za poboljšanjem uvjeta života cijelog čovječanstva (u tu svrhu kod izrade Padlet zida uključite reakcije). Neka učenici porazgovaraju o Teslinoj motivaciji te njegovim razlozima i stvarima koje su ga poticale na nevjerojatne ideje i akcije.

Istaknite kako doprinos zajednici ne mora biti samo iznimnim (znanstvenim) postignućima. Neka učenici razmisle o tome na koji način pojedinac, „običan“ čovjek može napraviti razliku. Usmjerite razmišljanja u smjeru traganja za načinima na koje je moguće poboljšati situaciju u svojoj okolini humanitarnim radom i volontiranjem. Učenici mogu pronaći udrugu koja treba pomoć, traži volontere te se i sami uključiti u rad udruge. Također učenici mogu i u svojoj okolini ili susjedstvu pronaći osobu ili obitelj kojoj treba pomoć te sami osmisliti kako joj/im pomoći, primjerice: prikupljanjem odjeće i knjiga, davanjem besplatnih instrukcija mlađoj djeci, šetanjem kućnih ljubimaca starijim susjedima, pokretanjem akcije “Nasmiješi se svaki dan barem jednom” i sl.

Nakon određenog vremenskog razdoblja usporedite dojmove o različitim iskustvima volontiranja. Učenicima citirajte Nikolu Teslu:

“Ako budem imao sreće da ostvarim samo neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovječanstvo.”

Povedite raspravu s učenicima o kreativnim načinima privlačenja i poticanja prijatelja i kolega iz razreda na priključivanje njihovim volonterskim akcijama, čime učenici još više šire svoje pozitivno društveno djelovanje. Na temelju iznesenih ideja, možete zajedničkim snagama organizirati akciju pod nazivom “Zar samo velike face mijenjaju svijet?”.

Izvannastavna aktivnost

Zar samo velike face mijenjaju svijet?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Svrha
 • Razvoj društveno odgovornog poduzetništva.
 • Aktivno uključenje učenika u funkcioniranje zajednice i društva.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Fizika

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Brkić, M. i Kožić,V. (2017), Zbirka radionica „Pokreni promjenu”, Forum za slobodu odgoja, Zagreb (13. 8. 2020.)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.