4.4 Sljedeća jedinica Brzina kemijske reakcije
4.3

Kemijske reakcije i energija

Moći ću:
 • navesti različite izvore energije te usporediti njihove prednosti i nedostatke
 • objasniti zakon o očuvanju energije
 • opisati pretvorbe energije na primjerima iz svakodnevnog života
 • razlikovati pojmove temperatura i toplina te pojmove okolina i sustav
 • definirati sustav i okolinu
 • opisati načine izmjene topline između sustava i okoline
 • opisati fizikalne i kemijske promjene tijekom kojih dolazi do izmjene energije na primjerima iz svakodnevnog života ili na primjeru pokusa
 • procijeniti prednosti i nedostatke različitih izvora energije na temelju njihove energetske učinkovitosti te utjecaja na okoliš
 • tablično ili grafički prikazati energetsku učinkovitost različitih izvora energije, navesti mjere opreza kod reakcija kod kojih se oslobađa velika količina energije.

Uvod

Energija je pojam o kojemu se često govori u medijima.
Energija se koristi za kuhanje hrane. Ona pokreće automobile.
Mobiteli za svoj rad trebaju energiju.
Možemo reći da je svaka naša stanica mala tvornica koju pokreće energija.
Energija se dobiva iz hrane koju jedemo.

Uvod

Energija je pojam o kojemu se često govori u medijima. Energija se koristi za kuhanje hrane, energija pokreće automobile, mobiteli za svoj rad trebaju energiju. Svaku vašu kretnju, pa čak i misao pokreće energija. Možemo reći da je svaka naša stanica mala tvornica čiji rad pokreće energija dobivena iz hrane koju jedemo.

Svojstvo energije jest da se pretvara iz jednoga oblika u drugi.
Na primjer, kada zapalimo naftu, kemijska energija prelazi u toplinsku i svjetlosnu.
Upalimo li svjetlo, u žaruljici dolazi do pretvorbe električne energije u svjetlosnu i toplinsku energiju.

Za kućanstvo je važna potrošnja električne energije.

Svojstvo energije jest da se pretvara iz jednoga oblika u drugi. Na primjer, kada zapalimo naftu, kemijska energija prelazi u toplinsku i svjetlosnu. Upalimo li svjetlo, u žaruljici dolazi do pretvorbe električne energije u svjetlosnu i toplinsku energiju.

Proučite fotografiju i zaključite o kojoj je pretvorbi energije riječ.

Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara u mehaničku energiju vrtnje rotora, a zatim u električnu energiju u generatoru.

Više informacija o različitim oblicima energije možete pronaći u jedinici 3.1 Oblici energije i jedinici 4.7 Energija i energetika u DOS-u Fizika 7.

Iz prirode ste učili da izvori energije mogu biti neobnovljivi i obnovljivi.

Iz njih se dobivaju različiti oblici energije nužni za industrijsku proizvodnju, transport i kućanstvo.

Neobnovljivi su izvori energije fosilna goriva (ugljen, nafta i zemni plin) i nuklearna energija.

Danas se većina energije u svijetu dobiva od fosilnih goriva.

Obnovljivi su izvori energije Sunčeva energija, energija vjetra, vode, mora i oceana, geotermalna energija, energija biomase i biodizel.

Timski istražite različite izvore energije te usporedite njihove prednosti i nedostatke.

Objasnite utjecaj goriva na okoliš te istražite energetsku učinkovitost različitih energenata.

Uporabom programa Excel ili Metachart tablično ili grafički prikažite energetsku učinkovitost različitih izvora energije.

Dobivene rezultate predstavite u razrednom odjelu u obliku kratke prezentacije. Za izradu prezentacije koristite alat Prezi.

Za znatiželjne
Slika prikazuje različite vrste energije u obliku simbola. Pa je tako nacrtano sunce kao izvor energije (solarne stanice).Te ploče mogu se postaviti i na krovove kuća . Na taj način kućanstva dobiju energiju.Zatim je nacrtana termoelektrana kao izvor energije. Vjetroelektrane proizvode električnu enregiju (crtež vjetroelektrane) . Pokreće ih vjetar.More i vode imaju svoju energiju i na rijekama se grade hidroelektrane (nacrtane vode u plavoj boji).Ispred je crtež Zemlje u plavoj boji.Obnovljivi izvori energije su: geotremalna, energija biomase , biodizel, sunčeva energija. Neobnovljivi izvori energije su: ugljen, nafta, zemni plin, nuklearna energija.

Različiti izvori energije

Iz prirode ste učili da izvori energije mogu biti neobnovljivi i obnovljivi. Iz njih se dobivaju različiti oblici energije nužni za industrijsku proizvodnju, transport i kućanstvo.

Neobnovljivi su izvori energije fosilna goriva (ugljen, nafta i zemni plin) i nuklearna energija. Danas se većina energije u svijetu dobiva od fosilnih goriva.

Obnovljivi su izvori energije Sunčeva energija, energija vjetra, vode, mora i oceana, geotermalna energija, energija biomase i biodizel.

Timski istražite različite izvore energije te usporedite njihove prednosti i nedostatke. Objasnite utjecaj goriva na okoliš te istražite energetsku učinkovitost različitih energenata.

Uporabom programa Excel ili Metachart tablično ili grafički prikažite energetsku učinkovitost različitih izvora energije. Dobivene rezultate predstavite u razrednom odjelu u obliku kratke prezentacije. Za izradu prezentacije koristite alat Prezi.

Kemijske reakcije i energija

Osim pretvaranja iz jednoga oblika u drugi,
energija prelazi s jednoga tijela na drugo.
Ukupna količina energije u svemiru je stalna.
Energija se ne može stvoriti niti uništiti.
Ona samo prelazi s jednoga tijela na drugo i iz jednoga oblika u drugi.
Energija se označava oznakom E.

Mjerna jedinica za energiju jest džul (joule).
Njezina je oznaka J.

Kemijske reakcije i fizikalne promjene popraćene su promjenom energije
između sustava i okoline.
Izmjena energije između sustava i okoline  događa se u obliku topline.

Kemijske reakcije i energija

Osim pretvaranja iz jednog oblika u drugi, energija prelazi s jednoga tijela na drugo.

Energija se ne može stvoriti niti uništiti već samo prelazi s jednog tijela na drugo i iz jednog oblika u drugi. Tako se u izoliranom sustavu energija može pretvarati iz jednoga oblika u drugi, ali njezina ukupna količina ostaje stalna.

Energija se označava oznakom E; mjerna jedinica za energiju jest džul (joule), a njezina je oznaka J.

Kemijske reakcije i fizikalne promjene popraćene su izmjenom energije između sustava i okoline.

Sustav je dio prirode koji proučavamo, a okolina je sve što okružuje sustav.

Za kemičara sustav je epruveta, čaša ili tikvica u kojoj se odvija kemijska reakcija.

Okolina može biti zrak ili čaša s vodom u koju je uronjena epruveta s reaktantima.

Na crtežu je prikazana slika staklene tikvice koja predstavlja SUSTAV (mjesto gdje se odvija kemijska reakcija). OKOLINA predstavlja prostor izvan tikvice.

Za kemičara sustav je epruveta, čaša ili tikvica u kojoj se odvija kemijska reakcija.

Okolina može biti zrak ili čaša s vodom u koju je uronjena epruveta s reaktantima.
Za odvijanje nekih kemijskih reakcija potrebno je dovoditi toplinu. 

Ako tijekom neke promjene sustav prima toplinu iz okoline, kažemo da je to endotermna promjena.

Izmjena energije između sustava i okoline očituje se oslobađanjem ili vezanjem topline.

Kemijska ili fizikalna promjena pri kojoj toplina prelazi iz okoline u sustav naziva se endotermna promjena.

Endotermne su kemijske promjene primjerice:

 • piroliza
 • elektroliza
 • fotoliza
 • i fotosinteza.

Od fizikalnih endotermnih promjena poznati su vam primjeri taljenja, isparavanja i sublimacije.

 

Pri egzotermnim promjenama, osim topline,

energija se može oslobađati u obliku svijetlosti,

električne energije ili rada.

Tijekom nekih kemijskih reakcija energija se oslobađa.

Ako se tijekom neke promjene sustav zagrijava

i toplina prelazi u okolinu,

onda je ta promjena egzotermna.

Endotermne su kemijske promjene, primjerice, piroliza, elektroliza, fotoliza i fotosinteza.

Od fizikalnih endotermnih promjena poznati su vam primjeri taljenja, isparavanja i sublimacije.

Tijekom nekih kemijskih reakcija toplina se oslobađa. Ako se tijekom neke promjene sustav zagrijava i toplina prelazi u okolinu, onda je ta promjena egzotermna.

Primjeri egzotermnih kemijskih promjena jesu disanje, gorenje drva, fosilnih goriva, magnezija i dr.
Od fizikalnih endotermnih promjena poznati su vam primjeri kondenzacije, skrućivanja i kristalizacije.

Egzotermne i endotermne promjene mogu se prikazati i energijskim dijagramima.

Primjeri egzotermnih kemijskih promjena jesu disanje, gorenje drva, fosilnih goriva, magnezija i dr., a od fizikalnih endotermnih promjena poznati su vam primjeri kondenzacije, skrućivanja i kristalizacije.


Potražite na mrežnim stranicama kod kojih kemijskih promjena dolazi do velikog oslobađanja topline te kojih se mjera opreza treba pridržavati u provedbi tih promjena. Svoje rezultate predstavite u razrednom odjelu, a pripremajući izvještaj, poslužite se programom Sway.


Egzotermne i endotermne promjene mogu se prikazati i energijskim dijagramima.

Na slici je prikazana shema energijskog dijagrama koji prikazuje ENDOTERMNU i EGZOTERMNU promjenu. Kod ENDOTERMNE promjene energija je prikazana kao strelica s vrhom prema gore (toplina prelazi iz okoline u suastav). Kod EGZOTERMNE promjene energija je prikazana strelicom čiji je vrh okrenut prema dolje. Toplina prealzi iz SUSTAVA u OKOLINU. REAKTANTI u endotermnoj i egzotermnoj promjeni prelaze u PRODUKTE.

Primjer endotermne promjene jest razlaganje živina(II) oksida.

Na slici je prikazano razlaganje (piroliza ) živina(II) oksida.U epruveti se nalazi živin oksid .Epruveta je postavljena pod kosim kutem nad plamenikom i pričvršćena je za stativ.
Piroliza živina(II) oksida

Koristeći alat za crtanje kemijskog posuđa Chemix, nacrtajte aparaturu za razlaganje živina(II) oksida te na crtežu označite što je u zadanom primjeru sustav, a što okolina.


 

Ovu endotermnu promjenu prikazujemo i energijskim dijagramom.

Primjer egzotermne promjene jest gorenje magnezija.

Na slici s plaavom podlogm je prikazano gorenje magnezijeve vrpce koja izgleda kao svijetla nit iz koje ide dim.Vrpca se drži između metalnih hvataljki poput kliješta .
Gorenje magnezijeve vrpce

Ovu egzotermnu promjenu prikazujemo i energijskim dijagramom.


Sljedeće pokuse izvedete, samostalno ili u skupini, i na temelju svojih opažanja zaključke koje su promjene egzoterme, a koje endotermne.

Pokus

Otapanje kalijeva nitrata u vodi

Više
Pokus

Reakcija sode bikarbone s limunskom kiselinom

Više
Pokus

Reakcija klorovodične kiseline i cinka

Više

Na kraju…

Ponovite osnovne pojmove ove jedinice DOS-a i odgovorite na sljedeća pitanja!

 

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Označite slovo ispred jednoga točnoga odgovora.
Oznaka za mjernu jedinicu energije jest:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Označite slova ispred onih kemijskih i fizikalnih promjena pri kojima je potrebno dovesti energiju (endotermna promjena).

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Zaokružite slova ispred onih kemijskih i fizikalnih promjena pri kojima se oslobađa energija (egzotermna promjena).

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Označite slovo ispred točne tvrdnje.

Kako bismo odredili je li promjena egzotermna ili endotermna,
temperaturu sustava mjerimo na početku i na kraju reakcije:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Označite slovo ispred točne tvrdnje.
Kemiluminiscencija je kemijska reakcija pri kojoj se energija oslobađa u obliku svjetlosti.
Koji organizmi svjetlost proizvode kemijskim reakcijama i svijetle u mraku?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Oznaka za mjernu jedinicu energije jest:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Izdvojite fizikalne/kemijske promjene pri kojima je potrebno dovesti energiju.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Izdvojite fizikalne/kemijske promjene pri kojima se oslobađa energija.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Kako bismo odredili je li promjena egzotermna ili endotermna, temperaturu sustava mjerimo na početku i na kraju reakcije:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Kemiluminiscencija je kemijska reakcija pri kojoj se energija oslobađa u obliku svjetlosti. Koji organizmi svjetlost proizvode kemijskim reakcijama?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?