Međupredmetna tema
Poduzetništvo
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Složi svoju dimenziju štednje

Međupredmetna tema
Poduzetništvo

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • INF: životni troškovi, otvaranje bankovnog računa, otplata na rate
 • MAT: štednja, investicije, kretanje cijena
 • MAT: štednja, kamate, kapital
 • IZVAN: prihod, troškovi, financijski plan
Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Plan(er) štednje

Razgovarajte s učenicima o bližoj budućnosti koja im slijedi nakon njihova školovanja, a to je eventualno studiranje i rad putem studentskog servisa ili zapošljavanje. Objasnite im kako život donosi troškove koje kontinuirano i pravovremeno treba pokrivati, a za njih treba unaprijed osigurati novčana sredstva. Pitajte učenike: Koje troškove treba u životu svakodnevno podmirivati, a vaši ih roditelji trenutno podmiruju? Znate li na koji način i kada to obavljaju? Poznajete li neke financijske institucije i njihovu namjenu? Kako pokriti mjesečni trošak stanarine i režija? Postoji li u današnje vrijeme napredna tehnologija za praćenje troškova i koja?

Učenicima recite da se zamisle u ulozi studenata koji se zapošljavaju putem studentskog ugovora za koji je preduvjet imati otvoren bankovni (žiro) račun. Podijelite učenike u nekoliko grupa i dodijelite im naziv grupe - ime jedne banke u Hrvatskoj. Učenicima zadajte zadatak da istraže uvjete otvaranja bankovnog računa (tekući, žiro i valutni), oblike štednje, internetsko i mobilno bankarstvo, naknade za platne usluge i kamatne stope na prekoračenje dopuštenog iznosa na računu, odnosno sve troškove koje im nameće pojedina banka. Učenici će međusobno surađivati tijekom istraživanja putem MS Teams-a tako što će pokrenuti raspravu na svome kanalu i jedan zajednički Word dokument u koji će pisati svoja saznanja. Učenici pokreću raspravu prema banci koju su istraživali pa će raspravu temeljiti na prikazanim uvjetima koje različite banke nude. Učenici su dužni plaćati školarinu u iznosu od 10.000 kuna godišnje u 12 rata te će nakon istraživanja napraviti vlastiti plan(er) otplate školarine i mjesečne štednje, odnosno plan drugih životnih troškova, uz već ranije utvrđene troškove banke. Učenici će vlastiti plan(er) kreirati pomoću predloška u MS Excel programu. Vlastiti plan(er) je dokument kojim se procjenjuju prihodi te se bilježe troškovi za neko određeno razdoblje. Prihodi koje učenici prate su plaće/honorari, stipendije i slično. Troškovi koje učenici prate su plaćanje školarine, štednja i troškovi koje im nameće banka. Učenici smjernice za izradu plana/planera mogu pronaći na internetskim stranicama Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju.

Učenici će po završetku istraživanja u grupama argumentirano prezentirati vlastite planove grafičkim i tabličnim prikazima koje će napraviti u MS Excel programu te postaviti potrebne grafikone u komentare objave u MS Teamsu kako bi ih i ostali mogli vidjeti.

Postupci potpore

U pripremi za uvodni dio sata učenicima možete dati pitanja da o njima razmisle kod kuće (pogodno za učenike s jezično-govornim teškoćama, PSA-om ili ADHD-om).

Za aktivnosti istraživanja uputno je s učenicima izraditi plan rada koji će sadržavati glavne stavke razrađene na sastavnice, po mogućnosti nakon demonstracije jednog primjera (osobito pogodno za učenike s ADHD-om ili PSA-om). Učenicima prema interesima zadajte aktivnosti vezane uz sasvim određenu stavku u osobnom bankarstvu.

Učenike možete podijeliti u parove kako bi u izvođenju nekih dijelova aktivnosti imali podršku, kao što je istraživanje poveznica, sudjelovanje u raspravi, crtanje grafova i tablica (važno za učenike s oštećenjima vida, jezično-govornim teškoćama i određenim motoričkim oštećenjima).

Za učenike koji žele znati više

Učenicima koji žele znati više dajte zadatak da u svoje mjesečne planove uvrste i druge životne troškove, npr. stanarina, režije, hrana, odijevanje, održavanje vozila, izlasci i sl. i tako prošire grafičke i tablične prikaze u MS Excelu.

Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Plan(er) štednje

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • C.1.2. Nakon prve godine učenja predmeta Informatika u srednjoj školi u domeni Digitalna pismenost i komunikacija učenik istražuje usluge interneta i mogućnosti učenja, poslovanja, budućega razvoja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Zlato moje malo

Porazgovarajte s učenicima o oblicima štednje, upitajte ih znaju li kolike su kamatne stope na štednju, isplati li se po njima štedjeti na taj način i znaju li neki drugi način na koji mogu istovremeno i štedjeti, ali i dodatno zarađivati.

Podijelite učenike u četiri grupe. Svakoj grupi dodijelite po jednu plemenitu kovinu: zlato, srebro, platina i paladij. Svakoj grupi dodijelite npr. 200.000,00 kn za investiciju u dodijeljenu plemenitu kovinu. Učenici pretražujući internetske stranice istražuju podatke o kretanju cijena investicijskih kovina u posljednjih godinu dana, istražuju na koji način se formira cijena itd. Za svaku kovinu istražuju i bilježe gdje se koristi, koliko prirodnih zaliha na Zemlji ima, postoje li neki pokazatelji pomoću kojih možemo predvidjeti povećanje potražnje i sl. Možete ih usmjeriti na internetske stranice Plemenite kovine – Elementum i Trenutne cijene plemenitih metala.

Učenici istražuju plaća li se u Hrvatskoj PDV na trgovanje tom kovinom te koliko on iznosi i računaju koliko bi te plemenite kovine mogli kupiti za dodijeljeni im kapital na početku aktivnosti. Uputite ih na internetsku stranicu Platina i paladij - Potencijalno vrlo isplativa investicija.

Pomoću podataka o promjeni cijene kovine, u Excelu izrađuju linijski dijagram koji će prikazivati promjenu iznosa njihova uloženog kapitala ako su kovinu kupili na početku protekle godine. Podatke o kretanjima cijena plemenitih kovina učenici mogu pronaći na internetskim stranicama Povijesne karte i podaci, gdje odabiru kovinu i odgovarajući graf kretanja cijena i tablicu podataka u protekloj godini. Kako taj graf kretanja cijena prikazuje dnevnu promjenu cijene u američkim dolarima po unci, uputite učenike da cijene izraze u kunama po gramu. Iz tablice očitavaju prosječnu vrijednost cijene kovine za odgovarajući mjesec te uz pomoć tog podatka računaju koliko bi iznosila cijena njihove kupljene kovine u tom trenutku. Sve podatke unose u tablicu u Excelu te potom izrađuju linijski dijagram gdje os apscisa predstavlja mjesece u godini, tj. vremenski tijek, a os ordinata vrijednost investicije u kunama.

Za isti dodijeljeni kapital računaju koliko bi taj iznos donio kamata u tom jednogodišnjem razdoblju ako su se odlučili na oročenu štednju. Pretražuju internetske stranice banaka kako bi pronašli podatak o kamatnoj stopi.

Svoj linijski dijagram objavljuju na zidu Padleta gdje ste unaprijed pripremili četiri stupca za svaku grupu. Osim dijagrama, na Padlet zapisuju u obliku objave sve što su uočili prilikom istraživanja, a da može imati veliku ulogu pri odabiru pojedine investicijske kovine te podatak o oročenoj štednji. Nakon što sve grupe objave svoj dijagram i zapažanja, povedite raspravu o isplativosti pojedine investicije, o tome koja kovina ima najveće promjene u cijenama, koja im se čini najstabilnija za ulaganje, za koju smatraju da bi u bližoj budućnosti mogla imati veći rast cijene i zašto, kakav je odnos prinosa od oročene štednje i investicije u kovine, za koji bi se vid štednje odlučili itd.

Poseban naglasak stavite na investicijsko zlato kao jedinu kovinu za koju se pri trgovanju ne plaća PDV.

Postupci potpore

Ukoliko učenici imaju malo iskustava u planiranju i provedbi aktivnosti istraživanja, upoznajte ih s ključnim koracima provedbe i sastavnicama putem jednog primjera vezanog uz kasniji rad u grupama na kojem će učenici prema potrebi ponoviti i izradu linijskog dijagrama, računanje kamata (pogodno za učenike s ADHD-om i PSA-om).

Uputite učenike da u formiranim grupama naprave svoj plan i u dogovoru s vama planiraju određene zadaće za svakog člana uvažavajući njegove teškoće i jake strane pri pretraživanju internetskih stranica (traženje i bilježenje zadanih podataka), izradi linijskog dijagrama, sudjelovanje u raspravi i sl. U tu svrhu predvidite podršku učenicima s oštećenjima vida i jezično-govornim teškoćama u čitanju tekstova, učenicima s određenim motoričkim teškoćama u traženju stranica i bilježenju, a učenicima s ADHD-om i PSA-om zadavanjem pojedinačnih zadataka uz jasne upute. Vodite brigu o potrebnom vremenu za rad svakog učenika, kao i vremenu za pripremu sudjelovanja u raspravi (osobito za učenike s jezično-govornim teškoćama).

U svrhu bilježenja podataka za pojedine stavke, učenicima možete načiniti tablice u koje će podatke upisivati povećanim fontom kako bi svima bili pregledni i lako čitljivi (posebno učenicima s teškoćama čitanja i oštećenjima vida).

Za učenike koji žele znati više

Učenici istražuju koristeći se npr. mrežnim stranicama Ima li Hrvatska zlatne rezerve? ili Otkriveno kako su prodane hrvatske zlatne rezerve koliko je Hrvatska nakon raspada Jugoslavije posjedovala zlatnih rezervi, koliko ih ima sada, kada su prodavali te rezerve, po kojoj cijeni su ih prodali te računaju kolika bi vrijednost tih rezervi bila danas uzimajući u obzir trenutnu cijenu zlata. Na mrežnoj stranici Povijesne karte i podatci pronalaze podatak o prosječnoj cijeni zlata za one godine kad je Hrvatska prodala svoje rezerve i uspoređuju tu cijenu s onom po kojoj je Hrvatska prodala svoje zlato. Istražuju koliko zlatnih rezervi imaju najrazvijenije države svijeta. Svoje istraživanje mogu pripremiti u obliku prezentacije u Microsoft Sway-u te ga predstavljaju u razredu.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Zlato moje malo

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ MAT E.1.1 Barata podatcima prikazanim na različite načine.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Štednja kakva mi treba

Za početak aktivnosti pitajte učenike imaju li svoju štednju, što znaju o načinima štednje u Hrvatskoj te ima li netko od njih dječju štednju.
Učenicima najavite da će oni kreirati svoj oblik i model bankovne štednje za mlade od 12. do 25. godine života i predstaviti ga tročlanoj grupi učenika koje ste vi odabrali.
Izdvojena grupa preuzima ulogu menadžera kojima timovi predstavljaju svoje modele i koji proglašavaju najbolji od predstavljenih modela.
Ostatak razreda podijelite u timove i odredite uloge u timu. Voditelj organizira i upravlja radom tima, istraživač istražuje tržište i postojeće ponude štednje, kreativac je zadužen za osmišljavanje mobilne aplikacije za praćenje stanja na računu, radnik (može ih biti više) obavlja posao koji mu je određen, kritičar je osoba koja kritički promišlja o prednostima i nedostacima proizvoda, vremenskom ograničenju i rokovima.
Timove uputite da na stranicama HNB-a prouče koje vrste bankarske štednje postoje u Hrvatskoj i osmisle svoj proizvod koji će predstavljati model štednje za mlade. Na poveznici mogu pročitati članak i pogledati filmić na temu “Načela štednje i ulaganje”.
Kamata se obračunava po jednostavnom kamatnom računu za određeni period godina. Uputite ih da sami osmisle način ukamaćivanja vodeći računa o tome da kamata ne može biti veća od 1,5 %, ali može biti promjenjiva tijekom godina. U ponudu štednje može se uključiti premiju (ne veću od 15 %).
Uzmite za primjer ugovorenu štednja na deset godina s mogućnošću mjesečnog uplaćivanja. Kamatna stopa na prvih pet godina iznosi 0,5 % i obračunava se po jednostavnom kamatnom računu na ušteđeni iznos u prvih pet godina. Za idućih pet godina kamatna stopa iznosi 1,5 %, a obračunava se po jednostavnom kamatnom računu nakon isteka štednje na cjelokupan ušteđeni iznos ili samo na ušteđeni iznos u posljednjih pet godina. Oblike isplate, ukoliko se štednja raskine ranije, učenici sami smišljaju. Primjerice, ako se štednja prekine nakon dvije godine, ne obračunavaju se kamate; ako se prekine nakon šest godina, kamata se obračunava na pet godina ili slično.
Dok timovi razrađuju svoj model, menadžeri istražuju koje vrste štednje postoje u Hrvatskoj, što jedna štednja mora imati i među sobom dogovaraju kriterije kojima će ocjenjivati predložene modele. Možete ih uputiti i pomoći im u pisanju kriterija. Primjerice: visina kamatne stope, premije, mobilna aplikacija, način prezentiranja... Uputite ih da izrade rubriku ocjenjivanja u kojoj će navesti kriterije i svaki će tim ocjenjivati po raspisanim kriterijima.
Timovi svoje modele štednje predstavljaju u PowerPointu i Excelu. U PowerPointu će istaknuti od čega se sastoji njihov model, koje su karakteristike, što štednja nudi i zašto odabrati baš tu štednju, a u Excelu svoj model predstavljaju konkretnim primjerom. Tijekom prezentacije potrebno je istaknuti kako su osmislili mobilno vođenje i praćenje štednje.
Tročlana grupa tijekom prezentacija modela ocjenjuje svaku od kategorija iz kriterija koje su napravili. Nakon kraće konzultacije, opredjeljuju se za jedan model uz objašnjenje što je presudilo i zašto su odabrali baš taj model.
Na kraju prokomentirajte s učenicima koliko im je bilo zahtjevno staviti se u ulogu osobe koja mora ponuditi tržištu nešto drugačije. Pitajte ih bi li oni štedjeli u nekom od ponuđenih modela. Koliko je uopće isplativo štedjeti uz takvu kamatnu stopu? Možemo li novce uložiti i štedjeti na neki drugi način?

Postupci potpore

Uloge učenika u timu dogovorite prema njihovim interesima i jakim stranama (znanjima, vještinama računanja, povezivanjem podataka, snalaženjem itd.), povjerite razumijevanje uloge i dodijeljene zadaće te pratite točnost realizacije. Prema potrebi organizirajte rad u paru (osobito za učenike s oštećenjima vida, motoričkim oštećenjima ili teškoćama čitanja).

Učenike uputite na točno određena mjesta na potrebnim internetskim stranicama (primjerice, učenike s teškoćama čitanja, ADHD-om ili PSA-om). Za učenike s oštećenjima vida osigurajte zvučne opise filmića “Načela štednje i ulaganje”. Obratite pažnju na to da podaci u PowerPointu budu pregledno predočeni s čitljivom veličinom fonta (važno za učenike s teškoćama čitanja).

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike da prouče na koji se način, osim u bankama, može štedjeti. Primjerice: životno osiguranje, dionice, investicijski fondovi, zlato... Na konkretnom primjeru početnog iznosa u MS Excelu učenici prikazuju kako bi izgledala krivulja štednje za svaki odabrani model te navode njegove prednosti i nedostatke.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Štednja kakva mi treba

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ MAT B.1.3. Primjenjuje proporcionalnost, postotke, linearne jednadžbe i sustave linearnih jednadžbi.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

#štedilovu

Razgovarajte s učenicima o pojmu 'prihod'. Podijelite učenike u tri grupe, a potom ih uputite na rad u postajama. Kod prve postaje učenici preskaču uže tako da svaki član grupe napravi 10 preskakanja. Na drugoj postaji učenici od knjiga trebaju napraviti bor (kraljevski stolac ili visoki toranj). Na trećoj postaji pripremite tablet i objavite igricu Tko želi biti milijunaš? (izrađenu u alatu LearningApps). Dozvolite grupama da se izmijene na svim postajama. Na kraju njihova rada, podijelite svakom učeniku kartice od kartona na kojima ste zalijepili QR kod koji učenike vodi na stranicu Štedopis. Njihov je zadatak proučiti na stranici ključne pojmove. Razgovarajte o pojmovima: bankovni račun, debitna kartica, PIN, IBAN, naknade, kamate, prekoračenje. Zapišite ključne pojmove na veći format papira.

U otvorenom razgovoru učenici otkrivaju koliko njih ima otvoren račun u banci, otkuda im stižu uplate na račun (prihodi), kako prate stanje na svojim bankovnim računima, na što troše svoj novac (troškovi), koliko iznose troškovi koje im nameće banka, kakva su njihova iskustva u svijetu financija, uspijevaju li nešto od novca uštedjeti itd.

Na stolove postavite jastučnicu (ili praznu staklenku s poklopcem) i mobitel na kojem ste zalijepili oznaku #štedilovu. Objasnite im značenje: jastučnica (ili staklenka) predstavlja čuvanje novca kod kuće, a mobitel predstavlja pojam mobilnog bankarstva. Učenicima recite da 10. dio svog zarađenog novca u radu na postajama trebaju uštedjeti. Dodijelite svakome od njih novčanice u nekom iznosu (izrezane od papira). Učenike zamolite da od papirnatog novca koji su dobili otrgnu 10. dio. Potom ih navedite da odaberu jedan od načina štednje na stolu te svoj 10. dio zarađenog novca postave kraj tog modela štednje. Potaknite ih da obrazlože zašto je taj model štednje njima opravdan. Razgovarajte o tome koja je razlika između tih štednji te koja je opcija danas povoljnija.

Podijelite učenike u grupe sa zadatkom da osmisle strategiju financijskog plana uštede tijekom četiriju godina u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj (od otvaranja bankovnog računa, načina zarade, načina štednje uz isticanje cilja štednje, praćenja uplata i isplata bankovnog računa te izračunavanje naknada za vođenje računa u različitim bankama). Učenicima objasnite pojam 'financijski plan', odnosno 'osobni proračun'. Financijski plan je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te se utvrđuju rashodi i izdaci za neko buduće razdoblje. Još se naziva i osobni proračun, kada se radi o pojedincu. U osobnom proračunu popisuju se sva primanja, kao i svi troškovi, a zatim se u svrhu kontrole osobnih financija uspoređuju rashodi s prihodom. Ako su rashodi veći od prihoda, potrebno je odrediti prioritetne troškove. Hranu i stanarinu moramo platiti, no ako je naš osobni proračun u minusu, na neko se vrijeme možemo odreći bonova za mobitel ili odlaska na kavu. Kada učenici usklade prihode s rashodima, trebali bi predvidjeti štednju za budućnost. Učenici svoju strategiju štednje izrađuju u alatu Prezi. Ponudite im kao dobre smjernice u istraživanju sljedeće poveznice: Moj bankar, Srednja.hr, Irena: načela štednje i ulaganja. Učenici u grupama po završetku istraživanja i osmišljavanja strategije štednje prezentiraju svoje uratke.

U otvorenom razgovoru s učenicima zaključite koji su ključni pojmovi te ih zapišite i objasnite na većem formatu papira. Dopunite plakat izjavama učenika o provedenoj aktivnosti i njihovom zadovoljstvu o naučenom.

Izvannastavna aktivnost

#štedilovu

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Svrha
 • Razvijati financijsku pismenost učenika aktivnim sudjelovanjem u radu grupe.
 • Poticati i osnaživati učeničku znatiželju o praćenju osobnog proračuna te razvijati potrebu planiranja štednje.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.