Međupredmetna tema
Održivi razvoj
Veličina slova
scenarij poučavanja

Smijem li piti ovu vodu?

Međupredmetna tema
Održivi razvoj

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • pitka voda
 • dostupnost vode
 • onečišćenje vode
 • zaštita vode
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Poljoprivreda ili voda?

Kao motivaciju za temu Smijem li piti ovu vodu učenicima prikažite videouradak o opasnostima pesticida, npr. prilog HRT-a od 1:17 do 4:20 min. Potaknite učenike na raspravu o utjecaju poljoprivrede na vodu. 

Podijelite učenike u skupine (četiri do pet učenika) te im podijelite dokument Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj . Poveznicu na dokument im možete podijeliti putem Edmoda.

Svakoj skupini dodijelite četiri do pet županija za koje će napraviti analizu potrošnje pesticida iz podijeljenog dokumenta. Priredite detaljne upute za rad u papirnatom ili u digitalnom obliku (možete upute objaviti u Edmodo razrednoj grupi). Učenici proučavaju tekst i analiziraju podatke dane u poglavlju Analiza potrošnje sredstava za zaštitu bilja (75.–107. str.). Pronalaze u tekstu i zapisuju na koji način korištenje pesticida utječe na onečišćenje voda.

Svaka skupina za svoje županije izrađuje stupčaste i/ili linijske dijagrame (sami procjenjuju koji dijagram je praktičniji) koristeći podatke dane u dokumentu. Za svaku županiju rade usporedni stupčasti dijagram frekvencija korištenja pesticida po kulturama. Iz iste tablice svaka skupina radi dijagram ukupne potrošnje pesticida po svim županijama i analiziraju dobivene podatke. Posebnu pažnju učenicima skrenite na kartu 5. (str. 102.). Dijagrame učenici izrađuju koristeći neki digitalni alat za tu svrhu, primjerice Meta Chart.

Nakon analize upotrebe pesticida uputite učenike da prouče poglavlje Osjetljivost tla na pronos onečišćenja (str. 253.) i prouče karte osjetljivosti tla na propuštanje onečišćivača te da za svoje županije procijene koja kategorija osjetljivosti tla prevladava (slika 2. i tablica 3., str. 256.). Svaka skupina izrađuje dijagram osjetljivosti tla iz podataka prikazanih u tablici 3. za cijelu Hrvatsku i donose zaključak (npr. koja vrsta kategorije osjetljivosti tla prevladava u Hrvatskoj i sl.).

Sve izrađene dijagrame i zaključke učenici će prikazati na interaktivnoj karti Hrvatske koju možete pripremiti koristeći alat H5P kao sliku sa hotspotom (Image Hotspots).

Otvorite alat na uređaju svake grupe i prijavite se, a prethodno otvorite novi projekt i postavite kartu Hrvatske kao pozadinsku sliku (pazeći na autorska prava, npr. s Pixabay-a s podjelom po županijama. Također odaberite mjesto na karti (ubacite na sliku neki oblik s naslovom, npr. Republika Hrvatska) gdje učenici mogu učitati svoje dijagrame i upisati zaključke koji se odnose na cijelu Hrvatsku. Učenici učitavaju svoje dijagrame i upisuju zaključke na karti postavljajući pinove, hotspot i sl. u županijama koje su obrađivali.

Po završetku izrade interaktivne karte, povedite raspravu o tome što su učenici zaključili, kako sada gledaju na proizvodnju hrane, može li se nešto promijeniti. Prikažite im video o ekološkoj poljoprivredi, npr. isti video s početka od 6:46 do 7:51 min. Gotovu interaktivnu kartu podijelite na web stranici škole kako biste osvijestili i ostale učenike, učitelje i roditelje o štetnosti uporabe pesticida na prirodu, a posebice na vodu.

Postupci potpore

Bitne odrednice sadržaja o opasnostima pesticida prikazane u videozapisu, dajte učenicima s teškoćama u obliku pojednostavljenog shematskog prikaza. Prikažite sve uzročno-posljedične veze i navedite ključne pojmove koji će učenicima pomoći u prisjećanju i usvajanju sadržaja.

Tijekom gledanja učenicima svraćajte pažnju na ključne pojmove i dijelove koji će im olakšati kasnije sudjelovanje u raspravi. Učenike koji zbog oštećenja vida nisu u mogućnosti gledati videozapis usmjerite na slušanje uz dodatna objašnjenja povezana s prikazivanim sadržajima. Učenicima s poremećajem pažnje, učenicima s intelektualnim teškoćama i učenicima s poremećajem iz spektra autizma bit će potreban dodatan poticaj na pažljivije praćenje sadržaja (dodir po ruci ili ramenu, tiha govorna uputa). Preporuča se da ovi učenici sjede blizu nastavnika ili pokraj učenika koji je dobar model ponašanja.

Zadatke vezane uz analizu teksta Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u republici Hrvatskoj prilagodite mogućnostima pojedinog učenika. Učenicima s teškoćama, osobito onima sa specifičnim teškoćama učenja i učenicima s oštećenjem vida, uputno je predvidjeti manju količinu teksta koji trebaju pročitati i analizirati. Preporuča se dati im materijale unaprijed. Jasno im označite dijelove koje moraju pročitati, a dobro je i dodatno označiti dijelove u tekstu u kojima se nalaze traženi podaci. Potpitanjima vodite učenike kroz analizu i prema željenom zaključku.

Upute za rad pišite u obliku jasno podijeljenih koraka. Koristite jednostavan jezični izraz i kratke rečenice. Imenujte županije na karti 5. (str. 102).

Učenicima s teškoćama, umjesto da sami procjenjuju na temelju podataka, sugerirajte koji dijagram trebaju koristiti, a prema potrebi izvucite im i podatke koje u njega trebaju unijeti.

Demonstrirajte učenicima s teškoćama kako se koriste alati Meta Chart i provjerite jesu li razumjeli što i kako trebaju raditi. Dobro je dati i pisanu uputu koja će učenika voditi kroz korake rada u alatu. Ukoliko asistivna tehnolgija učenika s oštećenjem vida ne podržava predviđene digitalne alate, omogućite rad u paru.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu ovu aktivnost oplemeniti i proučavanjem utjecaja stočarstva na onečišćenje voda. Podatci za istraživanje nalaze se u dokumentu Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj . Rezultate svog istraživanja neka također prikažu kao interaktivnu kartu koju će objaviti u Edmodo razrednoj grupi.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Poljoprivreda ili voda?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ MAT E.6.1. Učenik prikazuje podatke tablično te linijskim i stupčastim dijagramom frekvencija.
 • OŠ MAT D.6.3. (A.6.9.) Učenik primjenjuje računanje postotnog iznosa zadane osnovne vrijednosti.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Geografija
 • Priroda
 • Uporaba IKT-a
 • Zdravlje
 • Osobni i socijalni razvoj
Izvannastavna aktivnost

Voda na testiranju!

Povedite s učenicima raspravu o pitkoj vodi. Upitajte ih znaju li odakle dolazi voda iz naših slavina, smijemo li piti vodu iz bilo kojeg bunara te bi li pili vodu iz nekog obližnjeg izvora, potoka ili rijeke. Neka razmisle koju vodu smijemo piti!

Učenike uputite da potraže što više različitih potencijalnih izvora pitke vode u svojoj neposrednoj okolini i prikupe njihove uzorke. Uzorci mogu biti voda iz slavine, bunara, pročišćivača otpadnih voda, vodocrpilišta, (prividno) čistih potoka, rijeka i jezera, spremnika kišnice.

Prema GLOBE protokolima učenici ispituju fizikalno-kemijska svojstva vode ovisno o dostupnom priboru (temperatura, pH, električna vodljivost, TDS, salinitet, alkalitet, nitrati, nitriti, fosfati, prozirnost). Obratite im pozornost da poštuju vremenske okvire u kojima će provesti mjerenje prema protokolima. Predlaže se da učenici provode mjerenja u grupama ili parovima, ovisno o udaljenosti postaje i uzimajući u obzir da se neka mjerenja moraju provesti čim prije nakon uzimanja uzorka. 

Uspoređivanjem dobivenih rezultata s referentnima koje će pronaći u Priručniku za mjerenja – Istraživanje vode, učenici određuju kakva je kvaliteta vode u njihovoj okolini. Klasificiraju svoje uzorke prema stupnjevima i vrstama onečišćenja vode. Sve podatke dobivene mjerenjima i uspoređivanjem prikazuju koristeći proizvoljan digitalni alat za tablično prikazivanje podataka, primjerice Excel Online te ih statistički analiziraju. 

Zajedno s učenicima raspravite o kvaliteti vode u vašoj okolini. Neka sada pokušaju odgovoriti na pitanje: Koju bismo vodu smjeli piti? Dajte učenicima da istraže sadržaje na mrežnoj stranici Ispitivanje voda i prouče koja se sve još testiranja vode provode. Neka zamisle scenarij da nemamo pitke vode. Kako bismo došli do vode da nam u kući i okolici nema pitke vode? Ako bismo kupovali vodu u boci, što bi to značilo za okoliš? A za turizam?

Organizirajte posjet učenika obližnjem vodocrpilištu, pročišćivaču otpadnih voda ili javnoj vodoopskrbnoj službi te porazgovarajte sa stručnim osobama o uzrocima zagađenja.

Aktivnost je pogodno provesti za Svjetski dan voda, 22. ožujka.

Izvannastavna aktivnost

Voda na testiranju!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti, sedmi i osmi razed osnovne škole
Svrha
 • Učenici provode fizikalno-kemijsku analizu vode.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Matematika
 • Fizika
 • Kemija
 • Biologija
 • Uporaba IKT-a
 • Zdravlje
Nastavna aktivnost za predmet Priroda

Naša voda, naša budućnost (Voda za sve)

Zamolite učenike da u KWL tablicu upišu što iz svakodnevnog života znaju o svojstvima pitke vode (Kakva mora biti zdravstveno ispravna voda za piće? – bistra, bezbojna, bez mirisa i okusa, bez štetnih tvari i uzročnika bolesti). Tablicu popunjavaju na svojim tabletima, u svojoj OneNote razrednoj bilježnici.

Zajedno s učenicima pogledajte videozapis Kada je voda sigurna za piće? u trajanju od 5:23 min. Videozapis je dovoljno pogledati od 3:00 do 3:35 min. Isti je na engleskom jeziku, ali u postavkama možete postaviti hrvatske titlove. Nakon odgledanog videozapisa neka nadopune svoje KWL tablice novim informacijama koje su saznali gledajući videozapis te pitanjima koja ih dodatno zanimaju ili su ostala nerazjašnjena. Raspravite s učenicima o tim pitanjima. Potaknite ideje i diskusiju među učenicima o problematici pitke vode.

Učenicima pokažite nekoliko primjera fotografija onečišćenja voda (primjer 1. , primjer 2.). Pitanje otvorenog tipa (Što prikazuju fotografije?) učenicima možete postaviti koristeći interaktivnu prezentaciju Mentimeter. Potaknite učenike i osvijestite njihove spoznaje o onečišćenju voda tehnikom vruće olovke. Po isteku vremena, neka usmenim putem podijele što smatraju važnim.

Potaknite ideje i diskusiju među učenicima o uzrocima onečišćenja voda (kemikalije, umjetna gnojiva, otpadne vode (industrija, kućanstvo)…). Prokomentirajte s učenicima: Što su otpadne vode? Djeluje li onečišćenje voda samo na okoliš (ne, nego na sva živa bića)? Ako da, kako? Kako možemo spriječiti ispuštanje štetnih tvari u vodotokove (pročišćavanjem voda)?

Podijelite učenike u skupine te podijelite s njima set kartica s različitim uzrocima zagađenja vode koje ste izradili u alatu H5P – Image Sequencing. Zamolite učenike da razgovaraju o tome što smatraju koji je glavni uzrok zagađenja vode, a zatim neka poredaju kartice s uzrocima onečišćenja od najčešćeg do najmanje čestog uzroka. Svoje ideje mogu podijeliti s razredom (nije nužno da daju točan odgovor već da svoj poredak argumentiraju). Suradničkim učenjem neka u T-tablicu uz uzrok zagađenja vode upišu mogući način rješavanja problema (npr. otpad na divljim odlagalištima – kontrolirano odlaganje otpada, industrija – pročišćavanje otpadnih voda, korištenje kemikalija i umjetnih gnojiva u poljoprivredi – kontrola primjene…). Tablicu pripremite u vašoj OneNote razrednoj bilježnici. Komentirajte moguća rješenja s učenicima. Ukoliko ste u mogućnosti, posjetite pročišćivač voda koji se nalazi u vašem  zavičaju. Učenici neka pripreme pitanja koja će postaviti voditelju pročišćivača (npr. Kojim postupcima se pročišćavaju otpadne vode? Koliko traje proces pročišćavanja?) te fotografiraju postrojenje. Nakon posjeta mogu izraditi izvještaj u obliku mrežne stranice u alatu Adobe Spark u koji će postaviti fotografije, intervju, lokaciju na karti i videozapis koji su snimili putem mobilnog uređaja.

Sada kada su svjesni što je to zdravstveno ispravna voda za piće i čime je sve ugrožena, raspravite s učenicima što iz svakodnevnog života znaju o raspodjeli vode na Zemlji: Koliko vode ima na Zemlji? Koliko ima pitke vode u odnosu na ukupnu količinu vode na Zemlji? Je li voda ravnomjerno raspoređena u svim dijelovima svijeta? Ako nije, zašto nije? Učenicima možete prikazati i kartu koja prikazuje pristup pitkoj vodi na svijetu. Produbite svijest učenika o prostornoj raspodjeli temeljnim uvidom u promjenjivost raspodjele vode kroz vrijeme. Učenicima možete pokazati sliku kruženja vode u prirodi te ih zamoliti da opišu kruženje vode u prirodi. Raspravite s učenicima: Na koji način se “reciklira“ voda na Zemlji (ciklus kruženja vode)? Koliko nam je vode dostupno za održavanje života na Zemlji (manje od 1%)? Gdje se ona nalazi (rijeke, potoci, podzemne vode)? Ostajemo li bez pitke vode i zašto?

Potaknite učenike na promišljanje o neumjerenoj potrošnji vode neodrživim tempom i njezinom utjecaju na ostala živa bića i okoliš, važnosti promišljenog i odgovornog pristupa pitkoj vodi, te održivosti upravljanja vodama, čime se bave UN-ovi Globalni ciljevi održivog razvoja – br. 6 (Čista voda i sanitarni sustav (ljudsko pravo – voda za sve)) i 14 (Život pod vodom). Spomenite učenicima i kompostni zahod kao alternativu septičkim jamama i kanalizacijskim sustavima, a koji smanjuje potrebu i za korištenjem vode i njezinim kasnijim pročišćavanjem. 

Učenici neka u paru napišu činkvinu o vodi. Upute za pisanje činkvine možete pronaći na str. 15. Metode i tehnike (oblici) za razvijanje suradničkog učenja i kritičkog mišljenja. Činkvine možete postaviti na pano škole ili objaviti na mrežnim stranicama škole povodom Međunarodnog dana zaštite voda, 22. ožujka.

Postupci potpore

KWL i T-tablice koje učenici popunjavaju olakšajte na način da ponudite pitanja koja će ih pritom voditi, djelomično riješenu tablicu ili tablicu s ponuđenim odgovorima među kojima učenik može odabrati odgovarajući.

U aktivnosti gledanja videozapisa učenicima s oštećenjem vida osigurajte mjesto blizu izvora zvuka te opišite bitne dijelove vizualnog sadržaja, a učenicima s oštećenjima sluha pripremite predložak s napisanim sadržajem koji će ostali učenici slušati tijekom gledanja videozapisa. Slabovidnim učenicima osigurajte mjesto ispred laptopa zato što većina učenika ne vidi toliko daleko da bi mogli uočiti što se prikazuje na bijelom projekcijskom platnu. Učenicima s intelektualnim teškoćama, poremećajima iz spektra autizma i teškoćama pažnje i koncentracije osigurajte sažetak s ključnim pojmovima i slikovnim prikazom sadržaja koji će gledati te ih tijekom gledanja usmjeravajte na pažljivije praćenje ključnih odrednica. Provjerite razumijevanje manje poznatih pojmova i osigurajte gledanje filma onoliko puta koliko je učenicima potrebno da zahvate sve bitne informacije.

Fotografije onečišćenja voda i kartu koja prikazuje pristup pitkoj vodi na svijetu detaljno opišite učenicima oštećenog vida. Koristite jednostavne i jasne izraze, imenujte sve ključne dijelove prikaza, a izbjegavajte općenite i nejasne pojmove. Za slabovidne učenike pokušajte pronaći primjere fotografija koje su dovoljno velike, sa što manje detalja i u jasnom kontrastu u odnosu na pozadinu.

Učenicima s teškoćama (npr. teškoćama pažnje i koncentracije, intelektualnim teškoćama i poremećajem iz spektra autizma) pripremite jednostavniji prikaz ciklusa kruženja vode u prirodi. Za bolje razumijevanje i zahvaćanje ključnih odrednica sadržaja, ovim je učenicima potrebno dozirati količinu informacija i zasićenje prikaza. Koristite jednostavniji font, uvećani i podebljani tisak, manje slika i naglašeniji kontrast između teksta i pozadine. Provjerite razumijevanje složenijih izraza poput kondenzacija, evapotranspiracija. Objasnite ih na primjerima i prema potrebi ih zamijenite jednostavnijim izrazima.

Kod osmišljavanja činkvine, učenicima s teškoćama dajte jasnu uputu ili pripremite strukturu/model koji mogu slijediti ili nadopunjavati.

Za učenike koji žele znati više

Zainteresirani učenici mogu istražiti koliko se vode nalazi u ljudskom tijelu i koja joj je uloga te saznati koje su posljedice ukoliko ne pijemo vodu. Poslužiti im može videozapis Što bi se dogodilo da ne piješ vodu? u trajanju od 4:51 min. Videozapis je na engleskom, uz hrvatske titlove koje je potrebno uključiti u postavkama.

Svoja saznanja učenici mogu primijeniti tako da izrade animiranu prezentaciju u alatu PowToon te je prezentiraju ostalim učenicima na nekom od sljedećih satova.

Nastavna aktivnost za predmet Priroda

Naša voda, naša budućnost (Voda za sve)

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ PRI B.6.1. Učenik objašnjava međusobne odnose živih bića s obzirom na zajedničko stanište. (Raspravlja o utjecaju prekomjernog korištenja vode. Analizira utjecaj neumjerene potrošnje ljudi na ostala živa bića i okoliš.)
 • OŠ PRI B.6.2. Učenik raspravlja o važnosti održavanja uravnoteženog stanja u prirodi i uzrocima njegova narušavanja. (Analizira svoje postupke u kontekstu održivog razvoja te predlaže osobni doprinos. Razmatra važnost promišljenog gospodarenja prirodnim dobrima.)
 • Opisuje svojstva pitke vode.
 • Opisuje neke od uzroka zagađenja vode.
 • Razmatra nejednakosti u pristupu čistoj vodi na globalnoj razini.
 • OŠ PRI B.6.3. Učenik objašnjava značenje ciklusa na primjerima iz žive i nežive prirode. (Objašnjava utjecaj kruženja vode u prirodi na živi svijet i utjecaj živoga svijeta na kruženje vode.)
 • OŠ PRI D.6.1. Učenik tumači uočene pojave, procese i međuodnose na temelju opažanja prirode i jednostavnih istraživanja. (Uočava uzročno-posljedične veze i obrasce te na njihovoj osnovi predviđa pojave i događaje. Prepoznaje relevantne podatke iz ponuđenih izvora te izvješćuje usmeno i pisano rabeći ispravne nazive.)
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Geografija
 • Uporaba IKT-a
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Učiti kako učiti
 • Zdravlje
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

U novom broju školskoga lista: “Ozbiljna upozorenja - kakvu vodu pijemo?”

Dogovorite s kolegama, učiteljima prirodoslovne skupine predmeta, sudjelovanje u izvanučioničkoj nastavi u kojoj će glavni zadatak učenika biti prikupljanje uzoraka i ispitivanje svojstava vode, s ciljem davanja odgovora na ključno pitanje: Smijem li piti ovu vodu? 

Potaknite učenike da u izvanučioničkoj nastavi problemu onečišćenja vode pristupe s istraživačkoga i kritičkog gledišta te da se vođenjem bilježaka pripreme za pisanje raspravljačkih tekstova, u kojima će izražavati vlastite stavove i nuditi moguća rješenja za uočene probleme. Zadužite učenike za intervjuiranje službenih osoba pri uzimanju uzoraka s vodocrpilišta ili pročišćivača te za intervjuiranje građana kod kojih uzimaju uzorke iz bunara ili sa slavine. Potaknite učenike da primjere pitanja za intervju sastave u nekom od digitalnih alata, npr. u Wordu online, a  potom ih, po potrebi i u dogovoru s učenicima, korigirajte. Neka učenici fotografiraju rad na terenu jer će im slikovni materijal trebati kao dodatno objašnjenje teksta.

Na satu Hrvatskog jezika podijelite učenike za rad u grupama: učenici u 1. grupi bave se temom Uzroci onečišćenosti prirode, a u 2. grupi temom Posljedice onečišćenosti prirode. Uputite učenike u pisanje raspravljačkih tekstova koristeći neki alat za obradu teksta, primjerice Word online, na način da uzimaju u obzir različite dokaze, primjere i iskustva. U grupnom radu učenici mogu suradnički raditi i razmjenjivati ideje. Naglasite im da očekujete jasno izražavanje stavova, predodžbi, znanja, prosudbi, iskustava i osjećaja. Korigirajte učeničke pogreške i predložite im što trebaju doraditi, skratiti ili jezično dotjerati. Nakon vršnjačkog vrednovanja izaberite najbolje radove iz obje skupine za objavljivanje u školskom listu. Usmjerite učenike u zadatku biranja slikovnog materijala i naglasite da slikovni materijal treba pratiti tekstove koje su pisali. 

Uključite učenike u konačno oblikovanje sadržaja školskoga lista, u kojem ćete uz raspravljačke tekstove, objaviti i tablice, infografike, karte i tekstove s podatcima prikupljenima na izvanučioničkoj nastavi, u sklopu prirodoslovnih predmeta (uz odgovor na pitanje Smijem li piti ovu vodu?).

Postupci potpore

Učenike unaprijed pripremite za intervjuiranje službenih osoba/građana. Objasnite im koja je svrha intervjua i zajednički osmislite i pripremite strukturu intervjua i pitanja koja učenik treba postaviti ispitanicima. Prema potrebi demonstrirajte i uvježbajte s učenicima kako pristupiti ispitanicima, kako postavljati pitanja i voditi razgovor. Dogovorite s učenicima najprimjereniji način bilježenja odgovora (snimanje razgovora, rad u paru – jedan pita, drugi bilježi).

Dajte smjernice za fotografiranje. Ovisno o predviđenim aktivnostima i zadatcima koje učenici trebaju provesti na lokaciji posjeta, predvidite što bi sve trebali fotografirati te dajte učenicima pisani podsjetnik.

Prilikom grupiranja učenika u skupine, predvidite smještanje učenika s teškoćama sa suučenicima koji mu prema potrebi mogu pružati podršku tijekom izvođenja aktivnosti. Jasno definirajte ulogu učenika s teškoćama, u skladu s njegovim mogućnostima, kako bi mogao uspješno izvršiti zadatak i aktivno doprinijeti radu skupine.

U pisanju raspravljačkih tekstova vodite učenike s teškoćama potpitanjima. Učenicima s teškoćama pažnje, učenicima s poremećajem glasovno-jezično govorne komunikacije, poremećajem iz spektra autizma i učenicima s intelektualnim teškoćama i specifičnim teškoćama učenja, potrebno je definirati strukturu kako bi pismeno izražavanje bilo prikladno. Kao vodilju pri pisanju, učenicima možete pripremiti sažetke s ključnim odrednicama sadržaja koje će moći povezati sa svakodnevnim životom. Predvidite im manju količinu teksta za pisanje, pisano izražavanje vremenski ne ograničavajte, a pogreške tipa disleksije ne ocjenjujte. Ne ispravljajte pogrešno napisane riječi, nego ih samo podcrtajte kako bi učenik mogao samostalno uočiti grešku i ispraviti je uz pomoć udžbenika ili rječnika.

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike koji žele znati više u aktivizam, tj. društveni angažman u borbi za očuvanje prirode i zaštitu okoliša. Predložite im da uz školski list, u kojem se navode prikupljeni podatci i rezultati istraživanja, izrade i promidžbene materijale (npr. u digitalnom alatu Canva) za borbu za očuvanje voda svojega kraja. 

Povežite se s nastavnikom/nastavnicom Matematike 6. razreda koji/koja je provodio/provodila Aktivnost 1 iz ovog scenarija pa neka učenici 6. i 8. razreda, s promotivnim materijalima (izrađenima u ovoj aktivnosti) i podatcima/kartama o onečišćenju voda u RH (izrađenima u aktivnosti iz Matematike) zajednički posjete javnu ili privatnu ustanovu u kojoj bi mogli intervjuirati odgovorne osobe. Pripremite učenike za vođenje razgovora u kojem će zahtijevati odgovore na pitanja vezana uz uočene probleme i u kojima će zahtijevati moralnu i društvenu odgovornost u donošenju odluka u životu lokalne zajednice. Učenike pripremite za raspravu i intervju kroz simulirane situacije i moguće razgovore.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

U novom broju školskoga lista: “Ozbiljna upozorenja - kakvu vodu pijemo?”

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ HJ A.8.1. Učenik govori i razgovara u skladu sa svrhom govorenja i sudjeluje u planiranoj raspravi.
 • OŠ HJ A.8.4. Učenik piše raspravljačke tekstove u skladu s temom i prema planu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Priroda
 • Biologija
 • Kemija
 • Matematika
 • Informatika
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Zdravlje
 • Građanski odgoj i obrazovanje
Nastavna aktivnost za predmet Kemija

Trebamo je, čuvajmo je!

Pitajte učenike misle li da je pitka voda javno ili privatno dobro i što je od toga bolje. Pogledajte videozapis The Story of Water u trajanju od 3:36 min i objasnite učenicima da video objašnjava kako težnja privatnih vodovodnih korporacija da maksimaliziraju svoj profit rezultira većim cijenama vode i manjom kvalitetom opskrbe vodom (video je na engleskom jeziku s hrvatskim titlovima koje treba uključiti u postavkama). Usporedite situaciju u Hrvatskoj i SAD-u referirajući se na prednosti toga što su u Hrvatskoj vodovodne usluge još uvijek javne, ali i napominjući kako se izvori pitke vode daju u koncesiju velikim tvrtkama.

Učenike organizirajte u skupine u kojima će metodom World Cafe razmijeniti znanja koja su do sada stekli o vodi kao pravu svakog čovjeka, ali i kao važnom resursu za svako živo biće o kojoj ovisi fiziološko stanje živog svijeta i koja pogoduje zdravlju samo kada je kvalitetna. Cilj je da u opuštenoj atmosferi, u nekoliko ciklusa razgovora, učenici razviju nove ideje, steknu nove spoznaje i pronađu mogućnosti djelovanja. Razgovori traju 15 minuta, u skupini je pet učenika. Za svaki stol pripremite veliki papir ili papirnati stolnjak te pravila ponašanja u ‘’kafiću’’ (npr. slušajte se pozorno kako biste se stvarno razumjeli, usredotočite se na ono što je važno, povežite ideje…). Potaknite učenike na raspravu o kvalitetnoj vodi kao pravu svakog čovjeka, neka bilježe ideje, misli i spoznaje s okruglog stola. Nakon prvog ciklusa sudionici napuštaju svoj stol i odlaze za druge stolove miješajući skupine. Jedan učenik ostaje za stolom kao domaćin i upoznaje novopridošle s najvažnijim mislima, a oni na temelju toga raspravljaju dalje. Tako potičete dinamičnu razmjenu među sudionicima te se u kratkom roku prenose znanje i iskustvo svakog pojedinca. Zaključci sa svakog stola se objedinjuju i predstavljaju svim učenicima. Domaćin predstavlja, a ostali sudionici nadopunjuju.

Čak i kada ima dovoljno vode, ona je često onečišćena zbog intenzivne poljoprivrede, industrijskog otpada, sredstava za čišćenje u kućanstvima i drugih čimbenika koji utječu na njenu kvalitetu. Podijelite učenike u skupine (po pet učenika). Odaberite obližnje vodene površine u svome kraju (more, bara, rijeka, potok, jezero…). Svaka skupina projektno radi na svojoj lokaciji: Na terenu istražite svojstva vode. Ispitajte boju i miris, termometrom izmjerite temperature vode na 10 cm dubine, pH-metrom izmjerite pH, izmjerite prozirnost vode, prisutnost nitrata, nitrita i fosfata, odredite količinu kisika. Neka rezultate svih skupina objedine i naprave online plakat u alatu Canva, grafikone neka izrade u nekom digitalnom alatu, primjerice Meta-Chart

Zajedno s učenicima postavite online plakate na mrežne stranice škole radi informiranja ostalih učenika.

Nakon odrađenog zadatka, ponudite učenicima evaluacijski listić o zadovoljstvu radom u skupini, npr.: Je li svaki član skupine dao maksimalan doprinos izvršenju zadatka? Možeš li objasniti što si naučio/naučila nakon uspješno odrađene aktivnosti?

Postupci potpore

Prilagodite videozapis na način opisan u prethodnim aktivnostima, no obratite pažnju i na kvalitetu zvuka i primjerenu glasnoću videozapisa kako bi bio što razumljiviji čak i učenicima koji dobro čuju i dobro vladaju engleskim jezikom. Učenicima s teškoćama učenja je preporučljivo unaprijed dati poveznicu na video i objasniti im kako se postavljaju titlovi na hrvatskom jeziku, kako bi ga mogli pogledati i prije same aktivnosti i upoznati se sa sadržajem. Možete im izraditi i organizator pažnje u koji će tijekom gledanja bilježiti bitne informacije, a koji će im kasnije služiti kao podsjetnik.

Tijekom aktivnosti World Cafe obratite pozornost na kretanje učenika s oštećenjem vida i učenika s motoričkim teškoćama. Sklonite prepreke u učionici i pružite fizičku podršku u kretanju ako je potrebno. Ukoliko učenik ima veći stupanj teškoća i nije mu moguće osigurati aktivno kretanje i sudjelovanje u miješanju skupina, smjestite učenika na sredinu razreda i neka ostali učenici prilaze njemu.

Dodatne informacije možete potražiti u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Od ukupne količine svjetskih voda, samo 1% otpada na pitku vodu. U nekim područjima pitke vode gotovo da i nema. Zbog toga se u nekim zemljama i u posebnim situacijama pitka voda dobije iz mora. Neka učenici istraže kako se zove taj proces i ukratko ga objasne. Uspoređuju cijenu tako dobivene vode i cijenu vodovodne vode koju mi plaćamo. Argumenitraju razliku. Izvode zaključke o važnosti očuvanja kvalitetne vode. Rezultate istraživanja prikazuju u alatu PowerPoint online, Sway ili nekom drugom po izboru.

Nastavna aktivnost za predmet Kemija

Trebamo je, čuvajmo je!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ KEM A.7.1. Istražuje svojstva i vrstu tvari.
 • OŠ KEM A.7.3. Kritički razmatra upotrebu tvari i njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš.
 • OŠ KEM B.7.1. Analizira fizikalne i kemijske promjene.
 • OŠ KEM D.7.1. Povezuje rezultate i zaključke istraživanja s konceptualnim spoznajama.
 • OŠ KEM D.7.3. Uočava zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tekstom, crtežom, modelima, tablicama, grafovima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Biologija
 • Fizika
 • Matematika
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba IKT-a
 • Zdravlje

Anketa

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici.