Međupredmetna tema
Održivi razvoj
Veličina slova
scenarij poučavanja

Ručak kuham dva puta

Međupredmetna tema
Održivi razvoj

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • kompost
 • otpad
 • biootpad
 • kuhanje
 • kulinarstvo
 • permakultura
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Zelena matematika

Najavite temu digitalnom igrom Razvrstavanje otpada – sirovine koju ćete s učenicima podijeliti putem ove poveznice.

Razvrstavanje otpada

Ide li tetrapak u papir ili plastiku? Što s limenkama? Iako postoje lokalne razlike u razvrstavanju otpada i u tome što ide u koji spremnik i koje je spremnik boje (na primjer u Zagrebu je spremnik za staklo zelene, dok je recimo u Rijeci narančaste boje), generalna pravila o razvrstavanju otpada su ista.
Koliko dobro znaš što ide u koji spremnik i koliko otpadaka možeš razvrstati u zadano vrijeme?

Uputa: Razvrstaj otpatke u ispravne spremnike. Pripazi da svaki otpadak ubaciš u spremnik kojem pripada i da otpadak ubaciš u za to predviđeni otvor - otpadci oko spremnika uistinu nisu lijep prizor! Pazi na vrijeme i na kraju zadatka provjeri uspješnost.

Pokrenite raspravu o odvajanju otpada te koji otpad i koliko otpada odvajaju u svom kućanstvu. Prikažite video uradak o pravilnom kompostiranju otpada ZCGO – pravilno kompostiranje otpada i ukažite na važnost odvajanja otpada i izrade komposta.

Pripremite učenicima kartice s nazivima i slikama voća i povrća. Učenici iz košarice (ili kutije) izvlače kartice. Nakon izvlačenja grupiraju se tako da učenici s karticama istog voća ili povrća tvore jednu grupu. Grupa dobiva naziv po voću ili povrću na kartici. Za rad u grupama potrebne su namirnice koje učenici donose prema dogovoru na prethodnom satu. U grupama rade praktično prema unaprijed pripremljenim nastavnim listićima.

Svaka grupa dobiva svoj recept “za kuhanje“, namirnice koje su potrebne, vagu, pribor za rezanje i guljenje namirnica. Recepti mogu biti jednostavni s voćem ili povrćem. Npr. varivo s povrćem, pirjano povrće, povrtna juha, voćna salata, koje možete pronaći na nekoj od mrežnih stranica s receptima. 

Učenici važu pojedine namirnice i određuju koji dio ručka čine pojedine namirnice. Nakon toga gule pojedine namirnice, pripremaju ih “za ručak“ te odvajaju i važu biootpad. Određuju udio biootpada pojedine namirnice. Sve izmjerene podatke upisuju u pripremljenu tablicu (masa namirnice, masa biootpada, masa "za ručak“) na nastavnom listiću. Oguljene namirnice će iskoristiti kod kuće ili u školskoj kuhinji ili u razredu. Učenici planiraju izradu kompostera zadanog volumena od dasaka zadanih dimenzija. Izračunavaju površinu dasaka koje su nam potrebne.

Ukažite na omjere zelene i smeđe mase u komposteru i zašto je to važno te uputite učenike da izračunaju volumene pojedinih biootpada za svoj komposter. 

Koristite podatke na mrežnoj stranici o kompostiranju, kao što je Kompost, te neka učenici uoče koliki je približno omjer biootpada i dobivenog komposta. Zadajte učenicima da procjene koliki mora biti ukupni volumen biootpada za izrađeni komposter da bi dobili pun komposter komposta. Kako bi uvježbali postupak kompostiranja, s učenicima možete odigrati digitalnu igru Razvrstavanje otpada – kompost, koju ćete s njima podijeliti putem ove poveznice.

Izrada komposta

Kada rastu, biljke, pa tako i biljke voća i povrća crpe hranjive tvari iz tla, kako bi stvorile plodove kojima se hrane životinje i ljudi. U prirodnim ekosustavima dio plodova, a i stabljika biljke kada uvene, ostaje na tlu te se razgrađuje i ponovno hrani i obogaćuje tlo iz kojeg zatim nove, mlade biljke rastu i hrane se. U suvremenoj, industrijskoj poljoprivredi, ali i vrtlarstvu, često se ubiru svi plodovi, a mrtve, uvele biljke se odstranjuju i uklanjaju s tla iz estetskih razloga. Taj postupak ostavlja tlo osiromašenim, a upravo ti možeš čak i na vlastitom balkonu, pripremiti hranjivi kompost upravo od plodova i stabljika biljaka koje ti preostanu u kućanstvu i tom mješavinom nahraniti tlo obližnjeg vrta ili parka.
Da bi znala/znao napraviti vlastiti kompost, potrebno je znati koje namirnice idu, a koje ne idu u kompost te zatim omjere u kojima je namirnice potrebno odlagati u kompost kako se ne bi razvile nepovoljne bakterije, već kako bi dobio mirisni (Da, mirisni!) kompost za svoj ili gradski vrt.

Nakon što svaka grupa napravi zadane zadatke, svoja rješenja postavljaju na online zid u Padletu. Objavite poveznicu na mrežnim stranicama ili zajedničkom mrežnom mjestu škole radi diseminacije.

Učenici odlaze u školsku kuhinju i važu biootpad prikupljen u jednom danu te ga pripremaju za kompostiranje koje će raditi u sklopu INA ili Prirode.

Postupci potpore

Prije korištenja digitalne igre, učeniku s intelektualnim teškoćama dajte jasnu uputu i provjerite je li razumio što treba raditi. Ukoliko je moguće, ranije s njim probno odigrajte igru. Učenicima s motoričkim poremećajima i većim stupnjem oštećenja vida, kojima nije moguće osigurati korištenje igre ni uz asistivnu tehnologiju koju učenik ima (primjerice, uvećavanjem prikaza na ekranu ili povećavanjem kontrasta), omogućite rad u paru, kako bi suučenik mogao igrati prema njihovoj uputi. Učeniku s oštećenjem vida je pri tome potrebno opisati što se događa u igri kako bi mogao dati uputu, a zatim mu opisati i rezultat njene provedbe.

U aktivnosti gledanja videozapisa učenicima s oštećenjem vida osigurajte mjesto blizu izvora zvuka te opišite bitne dijelove vizualnog sadržaja, a učenicima s oštećenjima sluha pripremite predložak s napisanim sadržajem teksta koji će ostali učenici slušati tijekom gledanja videozapisa. Učenicima s intelektualnim teškoćama, poremećajima iz spektra autizma i teškoćama pažnje i koncentracije osigurajte sažetak sa ključnim pojmovima i slikovnim prikazom sadržaja koji će gledati te ih tijekom gledanja usmjeravajte na pažljivije praćenje ključnih odrednica. Provjerite razumijevanje manje poznatih pojmova.

Kod vaganja i guljenja namirnica, objasnite postupak i prema potrebi pružite podršku. Osigurajte fizičku podršku učenicima s motoričkim teškoćama.

Prilikom računanja, učenicima s teškoćama omogućite uporabu podsjetnika s formulama, korištenje kalkulatora i prema potrebi, hodogram za rješavanje zadataka ili rješavanje prema ponuđenom modelu.

Za učenike koji žele znati više

Učenici tjedan dana kod kuće važu kućni otpad, te odvajaju biootpad. Svakodnevno izračunavaju koji dio kućnog otpada čini biootpad te određuju tjedni prosjek mase biootpada u svom kućanstvu.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Zelena matematika

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • MAT A.5.3. Učenik povezuje i primjenjuje različite prikaze razlomaka.
 • MAT A.5.5. Učenik računa s decimalnim brojevima.
 • MAT D.5.2. Učenik odabire i preračunava pogodne mjerne jedinice.
 • MAT D.5.4. Učenik računa i primjenjuje opseg i površinu geometrijskih likova.
 • MAT D.5.5. Učenik računa i primjenjuje volumen kocke i kvadra.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Priroda
 • Učiti kako učiti
 • Uporaba IKT-a
Izvannastavna aktivnost

Smeđe i zeleno

Aktivnost se provodi kao projektna nastava i uključuje interdisciplinarni pristup (Priroda, Matematika, Geografija). Suradnja se može provoditi preko nekog od digitalnih alata za planiranje projekata i formiranje timova, npr. Teams Office 365 paketa

U digitalnom alatu za postavljanje pitanja i prikupljanje povratnih informacija, npr. Mentimeter (obrasci Image Choice i Open Ended), prikažite fotografije vrtova. Učenici najprije odabiru koja fotografija predstavlja tradicionalni (konvencionalni) vrt, a koja permakulturni, a zatim navode vidljive razlike.

Napomena: Uz pitanje prikažite sliku konvencionalnog i sliku permakulturnog vrta. Kao primjer mogu vam poslužiti primjer 1. i primjer 2.  ili primjer 3. Učenici neka izlože svoje mišljenje i obrazlože ga, nakon čega prokomentirajte njihove odgovore.

Kako biste potaknuli kreativno mišljenje o permakulturi, koristite Oluju ideja, a zatim uputite učenike da individualno pročitaju tekst o permakulturi koji ste postavili u alatu OneNote – Office 365 koristeći se interaktivnim načinom obilježavanja uspješnog čitanja i pronalaženja pomoću Insert metode. Tekst možete i umnožiti i podijeliti svakome učeniku. Učenicima pripremite KWL tablicu u koju će upisivati što znaju iz svakodnevnog života o kompostiranju, a koju ste s njima podijeliti u alatu OneNote.

Zatim pogledajte s učenicima videozapis Zeleni alati – Izrada kompostne hrpe u trajanju od 9:31 min. Videozapis možete učiniti interaktivnim tako da uključite učenike u aktivno sudjelovanje u alatu EDpuzzle uz organizatore pažnje kao npr. Što je zeleni odnosno smeđi materijal? Zašto nam je potrebna voda? Zašto se kompostna hrpa mora preokretati? O čemu treba voditi brigu? i sl.

Nakon odgledanog videozapisa učenici neka nadopune svoje KWL tablice novim informacijama koje su saznali gledajući videozapis te pitanjima koja ih dodatno zanimaju ili su ostala nerazjašnjena. Raspravite o njihovoj točnosti te ih po potrebi nadopunite. 

U školskoj kuhinji učenici mogu istražiti koliko se organskog otpada odvaja dnevno.

Rezultate mogu obraditi grafički u nekom od alata za proračunske tablice, npr. Excel online - Office 365 paket, te prikazati ostalim učenicima s ciljem da se uoči koliko se organskog otpada proizvodi u kuhinji i mogućnosti korištenja istog za kompostište.

Na pitanje Zašto kompostirati? učenici mogu odgovoriti metodom suradničkog učenja Razmijeni misli u paru. Nakon što razmisle (individualno), u paru neka podijele i prokomentiraju svoje ideje te ih zabilježe u alatu Mentimeter (Open Ended) i podijele s ostalim učenicima u razredu. Razgovarajte s učenicima o njihovim odgovorima, a nakon filtriranja korisnih informacija neka učenici izvedu zaključke (npr. smanjujemo otpad na odlagalištima i troškove vrtlarenja, stvaramo/obnavljamo korisne resurse – kvalitetno organsko gnojivo i sl.). Školski komposter možete izraditi u suradnji s lokalnom zajednicom, organizirajući društvenu akciju. Aktivnosti i zadatke možete dijeliti s učenicima u aplikaciji Teams (Office 365 paket).

Nakon što postave kompostište u dijelu školskog dvorišta predviđenog za vrt, učenici mogu postaviti kante za biootpad u prostor škole. Na taj način, otpad koji će učenici odložiti može postati bogati humus za rast biljaka u školskom vrtu gdje ste postavili kante za prikupljanje kišnice.

Izvannastavna aktivnost

Smeđe i zeleno

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Svrha
 • Definira biootpad.
 • Predlaže načine iskorištavanja biootpada.
 • Objašnjava izradu kompostišta.
 • Opisuje pojam permakulture.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Uporaba IKT-a
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Učiti kako učiti
 • Zdravlje
Nastavna aktivnost za predmet Likovna kultura

Kuham! Ali što?

Porazgovarajte s učenicima o njihovom baratanju otpadom, npr. Odvajaju li otpad? Je li važno odvajati otpad? Je li to uistinu smeće ako preradom nastaje nova sirovina? Koji otpad sve odvajaju? Učenici objašnjavaju što je to biootpad, što sve odvajaju u biootpad i koja se sirovina dobiva od biootpada. Učenici zatim gledaju film o kompostiranju Zeleni alati – izrada kompostne hrpe u trajanju od 9:31 minuta.

Nakon gledanja filma i razgovora o tome kako funkcionira kompostiranje učenici u digitalnom alatu za postavljanje pitanja i prikupljanje povratnih informacija Mentimeter (Open Ended) odgovaraju na pitanje koje povrće i voće najviše vole, a zatim s njima analizirate koje su vrste povrća i voća najpopularnije u razredu. Učenici iz kutije izvlače papiriće s nazivima različitih vrsta povrća i voća. Na taj način se dijele u grupe po troje i po dva učenika fotografa.

Jedan član grupe od kolaža izrezuje dvije, tri vrste povrća. Drugi član grupe izrezuje dvije, tri vrste voća. Treći član grupe prikazuje kolažem kompost od dna papira prema gore. Unutar komposta kao pomagače pri kompostiranju mogu ubaciti i po koju glistu. Prijedlog je raditi rad na dvostrukom natron papiru iz likovne mape.

Plodovi voća i povrća izrezuju se tako da učenici prelome list kolaža više puta i odjednom izrežu više istih oblika. Na vrh papira učenici raspoređuju prikaze plodova povrća i voća. Ispod cijelih plodova slijede isti ti plodovi izrezani na polovice, ispod toga na četvrtine i tako su prikazi plodova izrezani na sve manje plohe koje se na kraju miješa s plohama komposta, odnosno postaju kompost koji raste od dna papira.

Dva učenika fotografa fotografiraju radove u svim fazama nastajanja. Od početnog komposta i glista na dnu papira, pojave plodova na vrhu papira te sve faze dodavanja manjih ploha plodova i rasta slojeva komposta do završnog prikaza rada.

Ako u razredu ima šest grupa, svaki fotograf snima radove triju grupa. Od fotografija se u digitalnom alatu za izradu i uređivanje video materijala, kao što je Adobe Spark, izrađuje stop animaciju koja se učitava na Linoit kako bi svi učenici mogli istovremeno vidjeti sve radove.

Na primjerima umjetničkog djela Drvo života, Stoclet Friz; 1909., Gustava Klimta učenici uočavaju ritam na plohi, usvajaju pojam ritma na plohi.

Učenici izlažu gotove radove. Uočavaju ritam na plohi na svojim radovima, opisuju i uspoređuju ostvarene radove međusobno i s Drvom života, ukazuju na zanimljiva rješenja ili moguća poboljšanja. Gledaju stop animacije koje su snimili fotografi, čime dobivaju nov pogled na svoje radove.

Na kraju odigrajte s učenicima digitalnu igru Razvrstavanje otpada – sirovine. Igru potražite u ovom scenariju u aktivnosti Zelena matematika. Igru možete podijeliti s učenicima putem ove poveznice.

Postupci potpore

Ukoliko u razredu imate učenika s motoričkim teškoćama omogućite im aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima. Prilikom gledanja videa, pozicionirajte ih tako da mogu dobro vidjeti sve što se događa na ekranu. Radi li se o učeniku s većim motoričkim teškoćama, koji ne može samostalno izvlačiti papirić prilikom dijeljenja u grupe, postavite nekoliko papirića na stol ispred učenika (slikom prema dolje) kako bi mogao pokazati i nasumce odabrati jedan. Pružite potrebnu fizičku podršku kod rezanja kolaža i osigurajte prilagođene škare. Imajte na umu da će učeniku biti potrebno dodatno vrijeme za završetak zadatka. Ako učenik ne može samostalno rezati ni uz sve prilagodbe, potaknite učenike na rad u paru u kojem će učenik s teškoćama davati prijedloge i upute kako rasporediti izrezane oblike ili ih, ako je moguće, sam pomicati i smještati na papiru. Učenicima s motoričkim teškoćama je često nemoguća fina kontrola pokreta pa prema potrebi, natron papir na kojem se radi fiksirajte za podlogu kako se ne bi pomicao tijekom raspoređivanja drugih elemenata. Učenik može sudjelovati i u aktivnostima fotografiranja na način da fotografu daje uputu kada i što fotografirati. Učenicima s oštećenjem vida aktivnost prikazivanja komposta možete prilagoditi na način da umjesto kolaža, za izradu pojedinih elemenata koristite papire različite debljine i strukture, namreškani papir ili tkaninu poput filca, koje će učenik moći taktilno osjetiti. Slabovidni učenici mogu izrađivati kolaž većeg formata. Elementi kolaža i pozadina neka budu jasno kontrastnih boja, a rubovi izrezanog voća i povrća mogu se dodatno istaknuti debljim crnim flomasterom. Učenika s teškoćama možete zadužiti i za davanje uputa u radu ostalim članovima u skupini. Zadatak olakšajte davanjem pisanog i slikama podržanog slijeda aktivnosti, koji će učenik moći lako pratiti.

Dodatne informacije možete potražiti u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici izrađuju letak u aplikaciji Word online na temu kako kompostirati biootpad koristeći fotografije nastale tijekom izrade radova te dijele letak drugim učenicima, roditeljima i poznanicima.

Nastavna aktivnost za predmet Likovna kultura

Kuham! Ali što?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ LK A.5.1. Učenik upoznaje pojam i postupak kompostiranja, prikazuje ga ritmom na plohi.
 • OŠ LK A.5.2. Učenik slika tehnikom kolaža.
 • OŠ LK A.5.3. Učenik digitalnim fotoaparatom snima likovne radove i izrađuje stop animaciju.
 • OŠ LK B.5.1. Učenik analizira likovno umjetničko djelo povezujući osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela u cjelini.
 • OŠ LK B.5.2. Učenik opisuje i uspoređuje svoj likovni rad i likovne radove drugih učenika, ukazuje na zanimljiva rješenje i moguća poboljšanja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Priroda
 • Informatika
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Poduzetništvo
 • Učiti kako učiti
 • Uporaba IKT-a
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Kuhaj, baci, reci!

Učenicima zadajte da odgledaju neku od kulinarskih emisija, npr.  24kitchen ili Tri, dva, jedan - kuhaj!, kako bi usvojili karakteristične fraze kao što su za danas sam pripremio/la, predstavljanje namirnica, dok se to kuha, ogulit ću… Zadajte im da prilikom gledanja emisije zapišu ključne riječi i fraze jer će nakon gledanja te emisije trebati osmisliti vlastitu kulinarsku emisiju, ali ne o pripremi obroka nego o pripremi komposta. Fraze i česte riječi koje upamte iz emisije mogu zapisivati u tablicu u nekom od digitalnih alata za obradu teksta, npr. Word online i tako stvoriti zajedničku bazu fraza, što će potaknuti i jaču motiviranost za aktivnost, a s time i za tematiku. 

Zajednički pogledajte video o kompostiranju. Možete u digitalnom alatu za izradu interaktivnog videa, npr. EDpuzzle, napraviti video s pomoćnim pitanjima ili samo stankama tako da učenici mogu zapisati na tim mjestima ključne riječi i fraze. Heurističkim razgovorom navedite ih da zaključe zašto je kompost važan te, naposljetku, zašto je vrlo bitno držati se “recepta” za njegovu pripremu.

Podijelite ih u skupine i neka na temelju vlastitih bilješki osmisle “recept za kompostiranje”. Zadajte im da, na temelju baze ključnih riječi i fraza, osmisle i uvježbaju govor (kompozicija govora) prema kojem će odglumiti vlastitu kulinarsku tv-emisiju u kojoj će pokazati usvojenost pojmova o biootpadu, slijedeći sve faze, od pripreme i predstavljanja namirnica (“zeleno i smeđe”), do guljenja i kućnog kompostiranja jer on/ona “danas ručak kuha dva puta”. Neka predstave čime se koja namirnica “sljubljuje”, daju primjer primjene, usporede vrste otpada, običnoga i komposta te gotovoga humusa, koji ne smrdi. Otvarajući npr. kantu s kompostom, kao da otvaraju lonac, “mirišu” arome, predstavljaju “gledateljima” teksturu. Svaka skupina treba prezentirati svoj govor (glumljenu tv-emisiju), izmjenjujući se u govoru, primjerice jedan učenik predstavlja skupinu, pozdravlja gledatelje i predstavlja “ručak”, drugi potiče zanimanje za temu, treći izlaže, četvrti sažima, peti nudi “zanimljiv kraj” i zahvaljuje se…. 

Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida, učenicima s intelektualnim teškoćama i učenicima s poremećajem pažnje olakšajte zadatak pronalaženja, zapisivanja i usvajanja karakterističnih kulinarskih fraza predlaganjem točno određene emisije za gledanje (možete im dati snimku emisije ili poveznicu na kojoj ju mogu pogledati i više puta i prema potrebi zaustavljati i vraćati snimku). Učenicima s oštećenjem sluha na isti način osigurajte neku od kulinarskih emisija s titlovima. Učenicima dajte jasne upute i smjernice kojima će se voditi u prikupljanju fraza, a ako je potrebno, pripremite im organizator pažnje na kojem će tijekom gledanja, među ponuđenim izrazima označiti ili nadopuniti fraze koje su čuli u emisiji. Ove prilagodbe mogu biti od pomoći i učenicima sa specifičnim teškoćama učenja i poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije.

Učenicima s teškoćama osigurajte smještanje u skupine u kojima će moći aktivno sudjelovati i dobiti potrebnu podršku drugih učenika. Jasno odredite njihovu ulogu i zadatke u skupini, kako bi osigurali uspješnost. Kod osmišljavanja recepta i uvježbavanja govora, učenicima s teškoćama pripremite strukturu ili model koji mogu slijediti ili nadopunjavati prethodno pripremljenim frazama.

Kod prezentacije govora, učeniku s intelektualnim teškoćama dajte da izlaže manje zahtjevan dio i onaj u čijoj je izradi najaktivnije sudjelovao. Učenicima s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti dajte da izlažu među prvima i osigurajte im strukturu i redoslijed izlaganja. Učenike s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije ne ispravljajte prilikom izlaganja i spriječite oponašanje i ruganje. Ne inzistirajte na tome da ti učenici govore pred razredom, ako se ne osjećaju ugodno.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele više, slijedeći uvježbani govor, mogu snimiti stvarni video sa stvarnim kompostom, kuharskom odjećom, rekvizitima, jednostavnom scenografijom i u pravoj kuhinji (neke škole još imaju učionicu domaćinstva sa štednjacima). Diseminirajte video na dostupnom online mjestu. 

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Kuhaj, baci, reci!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • HJ A 5.3. Učenik usmeno opisuje i pripovijeda u skladu sa zadanom temom; govori dovoljno glasno, razgovijetno te usklađuje govorenje sa znacima neverbalne komunikacije.
 • HJ C 5.2. Učenik stvara medijske sadržaje jednostavnijih struktura Ključni pojmovi: jezične vještine, pričanje u svakodnevici, izricanje radnje, glagoli u svakodnevici, kompozicija govora, kompost, kuhanje, biootpad.
 • HJ B 5.5. Učenik pronalazi besplatne alate za provedbu, koristi se vlastitim digitalnim uređajima koji su mu dostupni, snima kratke filmove.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Priroda
 • Učiti kako učiti
 • Uporaba IKT-a
 • Zdravlje
Nastavna aktivnost za predmet Geografija

Ručak kuham tri puta

Pripremite za učenike košaru ili vrećicu sa sastavnicama jednog nedjeljnog ručka. To na primjer može biti: papar s Madagaskara, bosiljak iz Austrije, sezam iz Indije, majčina dušica iz Poljske, sol iz Bosne i Hercegovine, ulje iz Španjolske, tjestenina iz Italije, ocat iz Hrvatske, meso iz Argentine, krumpir iz Francuske, zelena salata iz Španjolske, kava iz Brazila, banane u majmunskom kolaču iz Ekvadora, itd. 

Pripremite učenicima slijepu kartu s označenim državama svijeta. Učenici u prvom koraku u paru dobivaju svaki jednu sastavnicu nedjeljnog ručka, na proizvodu traže zemlju podrijetla, a vi pritom ispisujete na ploči zemlje podrijetla pojedinog proizvoda. 

U sljedećem koraku učenici uz pomoć atlasa pronalaze na slijepoj karti navedene zemlje, bojaju ih u različite boje (ili skiciraju proizvod u površinu navedene zemlje), te imenuju zemlje i kontinente na kojima se države nalaze. Nakon toga učenici samostalno uz pomoć ravnala povlače crte od navedene zemlje do Hrvatske te iscrtavaju mrežu linija svih navedenih proizvoda na slijepoj karti. Učenici u paru, uz pomoć kalkulatora i mjerila, izračunavaju okvirnu udaljenost zemlje podrijetla pojedinog proizvoda do Hrvatske. Učenici dijele svoj rezultat s ostatkom razreda. Nakon što su poznati svi rezultati, učenici zbrajaju udaljenosti te dobivaju ukupnu udaljenost svog nedjeljnog ručka i uspoređuju je s opsegom Zemlje. Na taj način izračunavaju udaljenost koju prelazi njihova hrana da bi došla do njihovog stola.

Nakon što su izračunali okvirnu udaljenost, učenici svoje rezultate ispisuju na ploči i uspoređuju ih s rezultatima ostalih parova. Pitajte učenike koje od navedenih proizvoda bi zamijenili proizvodima iz svog zavičaja kako bi skuhali sličan ručak. Prokomentirajte s njima što bi to značilo za lokalno gospodarstvo.

Okupite se oko stola s proizvodima i pitajte učenike što od navedenih proizvoda možemo koristiti kao kompost, što oni rade s ostatcima hrane, koriste li hranu i sljedeći dan. Pitajte ih koji jelovnik bi napravili s ovim namirnicima, a koji s ostacima hrane za drugi dan. Potkrijepite njihove odgovore vašim iskustvom u pripremi hrane, kako koristiti stari kruh, što učiniti s djelomično trulim voćem i sl.

Pogledajte s učenicima video na temu izrade komposta. Porazgovarajte s njima o pitanju zašto je kompost važan za razvoj biljaka.

Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida, učenicima sa specifičnim teškoćama učenja i učenicima s intelektualnim teškoćama u aktivnosti traženja zemlje podrijetla na proizvodu, pripremite uvećani prikaz deklaracije koju moraju pročitati. Za učenike s oštećenjem vida tekst može biti na Brailleovom pismu ili u elektronskom obliku koji će moći koristiti na računalu s čitačem ekrana. Učenicima s teškoćama čitanja, poremećajem pažnje i intelektualnim teškoćama tekst neka bude s manje informacija, većeg nestiliziranog fonta i proreda. Ključnu informaciju (zemlju podrijetla) možete naglasiti podebljavanjem.

Učenicima s teškoćama, ovisno o sposobnostima, uz slijepu kartu možete dati istu takvu sa napisanim nazivima zemalja na kojoj će moći pronaći položaj zemlje koju traže ili možete na slijepoj karti napisati prvo početno slovo ili prvi slog naziva tražene zemlje/kontinenta kako bi učeniku olakšali snalaženje. Uz naziv zemlje porijekla možete staviti i slikovni prikaz pojedinog proizvoda/namirnice.

Slijepim učenicima osigurajte karte s taktilnim oznakama ili natpisima na Brailleovom pismu te prema potrebi pružite podršku u taktilnom označavanju mreže linija. Možete dati i prethodno iscrtanu mrežu (pomoću folije za pozitivno crtanje, paste za označavanje ili pištolja s vrućim ljepilom).

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike da istraže akciju “Kupujmo hrvatsko” i odgovore na pitanje Zašto je važno koristiti lokalnu hranu? u obliku pisanog izvješća esejskog tipa.

Nastavna aktivnost za predmet Geografija

Ručak kuham tri puta

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ GEO B.5.2. Učenik razlikuje vrste geografskih karata prema mjerilu i sadržaju te s pomoću tumača interpretira elemente karte na različitim prostornim razinama.
 • OŠ GEO A.B.5.3. Učenik analizira globalnu raspodjelu kopna i mora na geografskoj karti i globusu te uspoređuje prostorne identitete na kontinentskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Matematika
 • Hrvatski jezik
 • Engleski jezik
 • Likovna kultura
 • Zdravlje

Anketa

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici.