x
Učitavanje

Pojmovnik

K

Kut

Kut je dio ravnine koji je omeđen dvama polupravcima sa zajedničkom početnom točkom.  

Početnu točku polupravaca nazivamo vrh, a polupravce krakovima kuta. 

Veličinu kuta mjerimo kutnim stupnjem. Za jedan kutni stupanj pišemo 1 ° .

N

Nejednakost trokuta

Trokut postoji ako mu je zbroj duljina dvije kraće stranice veći od duljine najdulje stranice.

Za duljine stranica a , b , c trokuta A B C mora vrijediti a + b > c , b + c > a , a + c > b .

To svojstvo nazivamo nejednakost trokuta.

O

Odnos duljina stranica i veličina kutova u trokutu

Nasuprot kraće stranice nalazi se manji kut.

Nasuprot manjeg kuta nalazi se kraća stranica.

Opseg trokuta

Opseg trokuta je zbroj duljina svih stranica trokuta.

P

Poučak KSK o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne jedna stranica i dva kuta uz tu stranicu.

Poučak SKS o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne dvije stranice i kut između njih.

Poučak SSS o sukladnim trokutima

Dva su trokuta sukladna ako su im sve tri stranice sukladne.

Površina pravokutnika

Površina pravokutnika kojem su duljine stranica a i b računa se prema formuli p = a · b .

Površina pravokutnog trokuta

Površina pravokutnog trokuta s duljinama kateta a i b iznosi p = a · b : 2 .

Površina trokuta

Površina trokuta A B C s duljinama stranica a b i c i duljinama visina na te stranice v a v b   i  v c dana je formulom  p = ( a · v a ) : 2 = ( b · v b ) : 2 = ( c · v c ) : 2 .

S

Simetrala kuta

Simetrala kuta je polupravac koji dijeli kut na dva jednaka dijela. 

Sukladni likovi

U matematici za potpuno jednake likove kažemo da su sukladni likovi. Oznaka za sukladne likove je  , a čitamo ju "je sukladan".

Sukladni trokuti

Dva su trokuta sukladna ako su im stranice jednakih duljina i kutovi jednakih veličina.

Sukuti

Sukuti su kutovi koji zajedno čine ispruženi kut i imaju jedan krak zajednički. Zbroj veličina sukuta je 180 ° .

T

Trokut

Trokut je dio ravnine omeđen trima dužinama, uključujući i točke koje pripadaju tim dužinama. Trokut ima tri kuta i tri vrha. 

V

Vanjski kut trokuta

Vanjski kut trokuta je kut koji je sukut unutarnjem kutu trokuta.

Visina trokuta

Visina trokuta je dužina čije su krajnje točke vrh trokuta i točka u kojoj okomica iz tog vrha siječe nasuprotnu stranicu (ili pravac na kojem leži nasuprotna stranica).

Duljine visina na stranice a , b i c označavamo s v a , v b i v c .

Z

Zbroj veličina unutarnjih kutova u trokutu

Zbroj je veličina unutarnjih kutova u trokutu 180 ° .

Zbroj veličina vanjskih kutova u trokutu

Zbroj veličina vanjskih kutova u trokutu je 360 ° .

Povratak na vrh