x
Učitavanje

2.6 Opseg i površina trokuta

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Djevojčica Luna želi posaditi cvijeće u vrtu. Mama joj je namijenila dio vrta u obliku trokuta koji želi ograditi ukrasnom letvicom. Mamu zanima kolika joj je duljina letvice potrebna kako bi ogradila Lunin dio vrta, a Lunu zanima kolika je površina dijela vrta kojeg joj je mama namijenila.

Cvjetni vrt
Luna i mama nalaze se pored cvjetnog vrta. Sade cvijeće šarenih boja u dio vrta koji je omeđen bijelom ogradom u obliku trokuta. Iza gredice vidi se i kuća.

Pomozi Luni izračunati duljinu letvica koje joj trebaju kako bi napravila ogradu za vrt.

Opseg trokuta

Kako bi Luna izračunala kolika je duljina letvica kojom treba ograditi vrt, mora zbrojiti duljine svih letvica koje omeđuju vrt. Kako je vrt u obliku trokuta, Luna mora zbrojiti duljine stranica tog trokuta kako bi znala duljinu ograde.

Opseg trokuta

Opseg trokuta je zbroj duljina svih stranica trokuta.

Nacrtaj jednakostranični, jednakokračni i raznostranični trokut i izvedi formule za njihov opseg.

Opsezi različitih vrsta trokuta
Tri trokuta-raznostraničan, jednakostraničan i jednakokračan. Ispod raznostraničnog trokuta piše formula za opseg o=a+b+c, ispod jednakostraničnog trokuta piše formula o=3a, a ispod jednakokračnog trokuta piše o=a+2b

Zadatak 1.

Zadan je raznostranični trokut sa stranicama duljine 4 cm , 6 cm i 7 cm .

Izračunaj njegov opseg.

a = 4 cm

b = 6 cm

c = 7 cm

o = ?


o = a + b + c

o = 4 + 6 + 7

o = 17 cm

Zadatak 2.

Zadan je jednakostranični trokut s duljinama stranica 9 cm .

Izračunaj njegov opseg.

a = 9 cm

o = ?

o = 3 · a

o = 3 · 9

o = 27 cm


Zadatak 3.

Zadan je jednakokračni trokut kojem je osnovnica duljine 5 cm , a krakovi duljine 7 cm .

Izračunaj njegov opseg.

a = 5 cm

b = 7 cm

o = ?

o = a + 2 b

o = 5 + 2 · 7

o = 19 cm


Površina pravokutnog trokuta

Zadatak 4.

Prisjeti se načina na koji se računala površina pravokutnika.

 1. Odredi površinu pravokutnika (u cm 2  ) čije su duljine stranica 3 cm i 7 cm .  

  Pomoć:

  Površinu pravokutnika dobit ćeš ako pomnožiš duljine stranica.

  null
 2. Odredi površinu pravokutnika (u cm 2  ) čije su duljine stranica

  6 cm i 8 cm .  

  Pomoć:

  Površinu pravokutnika dobit ćeš ako pomnožiš duljine stranica.

  null
 3. Odredi površinu pravokutnika (u cm 2   ) čije su duljine stranica 15 cm i 9 cm .  

  Pomoć:

  Površinu pravokutnika dobit ćeš ako pomnožiš duljine stranica.

  null

Površina pravokutnika

Površina pravokutnika kojem su duljine stranica a i b računa se prema formuli p = a · b .

Primjer 1.

Pokušaj odrediti površinu pravokutnog trokuta sa slike.

Pravokutni trokut
Pravokutni trokut kome je kateta a dugačka 4, a kateta b 3 centimetra.

Duljine kateta zadanog pravokutnog trokuta su 4 cm i 3 cm .

Primijeti kako su katete ujedno i stranice pravokutnika s duljinama stranica 4 cm i 3 cm , dok je hipotenuza trokuta dijagonala pravokutnika.

Prisjeti se i kako dijagonala pravokutnika dijeli pravokutnik na dva jednaka dijela.

Dakle, pravokutni trokut ima površinu upola manju od površine pravokutnika.

p = 4 · 3 : 2 = 12 : 2 = 6 cm 2


Površina pravokutnog trokuta

Površina pravokutnog trokuta s duljinama kateta a i b iznosi p = a · b : 2 .

Zadatak 5.

Izračunaj površinu pravokutnog trokuta s katetama duljine 12 cm i 11 cm .

a = 12 cm

b = 11 cm

p = ?


p = 12 · 11 : 2 = 132 : 2 = 66 cm 2  


Zadatak 6.

Izračunaj površinu pravokutnog trokuta s katetama duljine 15 cm i 11 cm .

a = 15 cm

b = 11 cm

p = ?


p = 15 · 11 : 2 = 165 : 2 = 82.5 cm 2  


Zadatak 7.

Izračunaj površinu pravokutnog trokuta s katetama duljine 3.5 cm i 2.8 cm .

a = 3.5 cm

b = 2.8 cm

p = ?


p = 3.5 · 2.8 : 2 = 9.8 : 2 = 4.9 cm 2  


Na sličan način može se izračunati i površina ostalih vrsta trokuta. No, prije nego krenemo s računanjem površina ostalih vrsta trokuta, treba definirati njihovu visinu.

Visina trokuta

Kolika je visina najvišeg čovjeka koji može ući u šator, a da ne mora pognuti glavu?

Šator
Prikazan je narančasti šator sa plavom i bijelom linijom. Na šatoru je ljubičastom linijom označena visina.

Zanimljivost

Ako kupuješ šator, primijetit ćeš kako se u njegovim dimenzijama spominje visina sljemena. Ona označava visinu najvišeg dijela šatora, odnosno visinu šatora ispod glavne centrale. O šatorima pročitajte nešto više na poveznici.

Najviši čovjek koji može ući u šator, a da ne mora pognuti glavu može imati visinu kolika je i visina sljemena šatora, kao što je prikazano i na slici.

Visina trokuta

Visina trokuta je dužina čije su krajnje točke vrh trokuta i točka u kojoj okomica iz tog vrha siječe nasuprotnu stranicu (ili pravac na kojem leži nasuprotna stranica).

Duljine visina na stranice a , b i c označavamo s v a , v b i v c .

Visine trokuta
Prikazana su tri trokuta, šiljastokutan, tupokutan i pravokutan. I njihove visine. U šiljastokutnom trokutu visine su unutar trokuta, u pravokutnom trokutu prikazana je samo jedna visina, na hipotenuzu, jer su katete jedna drugoj visina. U tupokutnom trokutu dvije visine su izvan trokuta.

Primijeti kako su visine šiljastokutnog trokuta unutar trokuta, a kod tupokutnog trokuta dvije visine nalaze se izvan trokuta. Kod pravokutnog trokuta katete su dvije visine toga trokuta, a treća visina nalazi se unutar trokuta.

Zadatak 8.

Nacrtaj jedan šiljastokutni, jedan tupokutni i jedan pravokutni trokut. Označi im i izmjeri duljine stranica i visina.

Kao pomoć za rješavanje ovoga zadatka posluži se gornjom slikom.


Za što bolje uočavanje visina raznih vrsta trokuta poslužit će i animacija izrađena u Geogebri. Klikni na gumb POKRENI i započni animaciju.

Površina trokuta

Primjer 2.

Izračunaj površinu trokuta s duljinom stranice c = 5 cm i duljinom visine na tu stranicu v c = 4 cm .

Površina trokuta
Trokut je podijeljen visinom na dva pravokutna trokuta. Jedan ima katete duljine 2 i 4 centimetra, a drugi ima katete duljine 3 i 4 centimetra

Nadopuni trokut do pravokutnika kao što je prikazano na slici.

Povuci visinu iz vrha A . Uoči kako se pravokutnik podijelio na dva manja pravokutnika, a trokut na dva pravokutna trokuta.

Pravokutnik ima površinu p = 5 · 4 = 20 cm 2 .

Površine pravokutnih trokuta su sljedeće:

p 1 = 2 · 4 : 2 = 4 cm

p 2 = 3 · 4 : 2 = 6 cm

Kada ih zbrojimo, dobijemo površinu trokuta.

p = p 1 + p 2 = 4 + 6 = 10 cm 2


Primijeti kako je površina trokuta upola manja od površine pravokutnika čije su duljine stranica jednake duljini stranice trokuta i njezinoj visini. 

Površina trokuta

Površina trokuta A B C s duljinama stranica a ,   b i c i duljinama visina na te stranice v a ,   v b   i  v c dana je formulom  p = ( a · v a ) : 2 = ( b · v b ) : 2 = ( c · v c ) : 2 .

Ovaj zapis formule koristit ćete dok ne naučite računati s razlomcima. Kada naučite računati s razlomcima, koristit ćete se istom formulom, ali zapisanom na drukčiji način:

p = a · v a 2 = b · v b 2 = c · v c 2 .

Površina trokuta
Trokut sa stranicom 8 jedinica, a visinom duljine 5 jedinica

Zadatak 9.

Izračunaj površinu trokuta sa slike.

Površina trokuta je 20 kvadratnih jedinica.


Zadatak 10.

Izračunaj površinu trokuta čija je duljina stranice b = 8 cm , a duljina visine na tu stranicu  v b = 7 cm .  

b = 8 cm

v b = 7 cm

p = ?


p = 8 · 7 : 2 = 56 : 2 = 28 cm 2Zadatak 11.

Izračunaj površinu trokuta čija je duljina stranice c = 18 cm , a duljina visine na tu stranicu  v c = 10 cm .

c = 18 cm  

v c = 10 cm

p = ?


p = 18 · 10 : 2 = 180 : 2 = 90 cm 2  


Primjena opsega i površine trokuta

Zadatak 12.

Poduzeće koje se bavi izradom prometnih znakova, prema tehničkim uvjetima za izradu prometnih znakova, izrađuje prometne znakove u obliku jednakostraničnog trokuta čija je stranica 120 cm i visina 104 cm . Odgovori na sljedeća pitanja povezana s izradom prometnih znakova.

Površina lima potrebnog za izradu jednog prometnog znaka je (izraženo u cm 2  )

Pomoć:

Pomnoži stranicu s visinom i rezultat podijeli s dva.

null
Ako bi bilo potrebno staviti tanku zaštitnu letvicu oko znaka, njezina bi duljina bila
cm  .

Pomoć:

Duljina zaštitne letvice jednaka je opsegu jednakostraničnog trokuta.

null

Zadatak 13.

Noa planira zasaditi travu na travnjaku ispred kuće trokutasta oblika, čija je duljina 12 m , a najveća širina 4 m . Koliko sjemena trave treba kupiti ako za svaki kvadratni metar travnjaka treba 18 g sjemena?

Travnjak je oblika trokuta kojem je duljina jedne stranice 12 m , a duljina visine na tu stranicu 4 m .

Izračunaj površinu tog trokuta.

a = 12 m

v a = 4 m

p = ?

p = ( a · v a ) : 2 = ( 12 · 4 ) : 2 = 24 m 2

Površina travnjaka je 24 m 2 .

Treba kupiti 24 · 18 = 432 g sjemena.


Mjerna jedinica za mjerenje duljine i širine travnjaka je

 
, a mjerna jedinica za mjerenje površine travnjaka je
 
. Mjerna jedinica za mjerenje mase sjemenki je
 
.
metar
gram
metar kvadratni

Pomoć:

Razmisli i ponovi mjerne jedinice za duljinu, površinu i masu.

null

Što misliš zašto je odgovor na prethodni zadatak dan u gramima? Bi li imao više smisla da je dan u kilogramima?

Zašto je površina dvorišta dana u metrima? Bi li imalo više smisla da je dana u kilometrima?

Obrazloži svoje odgovore.

...i na kraju

Prisjetimo se naučenog.

 
je zbroj duljina svih stranica trokuta. Opseg jednakostraničnog trokuta dan je formulom
 
, opseg jednakokračnog trokuta dan je formulom
 
, a opseg raznostraničnog trokuta dan je formulom
 
.
o = a + b + c
Opseg trokuta
o = a + 2 b
o = 3 · a

Pomoć:

Za rješenje ovog zadatka pročitaj što u jedinici piše o opsegu trokuta.

null

Površina pravokutnog trokuta dana je formulom

 
zato jer su katete jedna drugoj visina, dok je općenita formula za površinu trokuta
 
.
p = ( a · b ) : 2
p = ( a · v a ) : 2

Pomoć:

Za što uspješnije rješavanje ovog zadatka pročitaj što piše o površini trokuta.

null
Povratak na vrh