2.0 Sljedeći modul Kemijska osnova živih bića
1.5

Biologija – znanost o životu – znati, razumjeti i primijeniti

Moći ću:
 • raspravljati o značaju biologije za različita područja ljudske djelatnosti
 • ovladati vještinom postavljanja istraživačkog pitanja i hipoteze
 • konstruirati nacrt jednostavnog istraživanja u skladu s osnovnim principima znanstvene metode
 • na primjerima iskazati cilj znanosti
 • prosuditi o utjecajima znanosti na društvo
 • razvrstati glavna obilježja tipičnih predstavnika različitih carstava živoga svijeta
 • analizirati hranidbene odnose u različitim ekosustavima uzimajući u obzir odnos broja/biomase članova hranidbenoga lanca/mreže/piramide .

Biologija je jedno od najvažnijih područja znanosti.

Posljednja desetljeća obilježila su mnoga biološka otkrića.
1. Možete li zamisliti što nas čeka u budućnosti?
2. U kojem će smjeru napredovati biologija i znanost općenito?
3. Što smatrate najvećim izazovima i problemima čovječanstva?
4. Mogu li te izazove i probleme riješiti neka nova otkrića?

Ponovimo gradivo – istraživanja u biologiji

Grafički prikaz prikazuje rezultate istraživanja.

Istraživanje je usmjereno na učinke umjetnoga gnojiva (NP16) na rast rajčice (Solanum lycopersicum).
Prikazane su prosječne vrijednosti zrelih plodova rajčica za različite skupine tretirane različitim masama ovog gnojiva.

Uvod

Biologija je jedno od najaktualnijih područja znanosti.
Posljednja desetljeća obilježila su mnoga biološka otkrića.

 1. Možete li pretpostaviti što nas čeka u budućnosti?
 2. U kojem će smjeru napredovati biologija i znanost općenito?
 3. Što smatrate trenutno najvećim izazovima i problemima čovječanstva i mogu li te probleme riješiti neka nova otkrića?

 

Ponovimo gradivo – istraživanja u biologiji

Grafički prikaz prikazuje rezultate istraživanja učinka umjetnoga gnojiva naziva NP16 na rast rajčice (Solanum lycopersicum).
Prikazane su prosječne vrijednosti plodova rajčica za skupine tretirane različitim koncentracijama ovog gnojiva.

Grafički prikaz prosječnog broja zrelih plodova rajčice uzgojenih u različitim masama gnojiva NP16
Grafički prikaz prosječnog broja zrelih plodova rajčice uzgojenih u različitim masama gnojiva NP16

Promotrite grafički prikaz i odgovorite na pitanja.

 1. Sročite hipotezu za ovo istraživanje.
 2. Kako biste dali naslov znanstvenom radu na ovu temu?
 3. Opišite kako biste proveli ovaj pokus.
 4. Odredite zavisnu, nezavisnu i kontrolne varijable za ovaj pokus.
 5. Koja je količina gnojiva NP16 idealna za rast rajčice?
 6. Kakav je utjecaj 0,4 mg gnojiva na rast rajčice?
 7. Koliko plodova je prosječno imala kontrolna skupina na kraju istraživanja?
 8. Mogu li se rezultati ovog istraživanja primijeniti i na druge biljke? Objasnite.
 9. U kojem poglavlju znanstvenoga rada biste uspoređivali djelovanje gnojiva NP16 i s djelovanjem drugih umjetnih gnojiva na rajčicu?
 10. Iz kojeg poglavlja znanstvenog rada je preuzet ovaj grafički prikaz?
 11. U ovom istraživanju promatran je broj zrelih plodova rajčice. Predložite neke druge parametre koji su se mogli mjeriti kako bi se odredio učinak gnojiva na rajčice.
 12. Objasnite koji biste parametar mjerili kada biste promatrali učinak gnojiva na špinat.
 13. Je li ovo istraživanje važno za svakodnevni život ljudi?
 14. Što označava riječ Solanum u stručnom nazivu rajčice?

Ponovimo gradivo – organizacijske razine živoga svijeta

Poredajte pojmove iz tablice na strelicu počevši od najjednostavnije do najsloženije strukture.

Promotrite grafički prikaz i riješite zadatke.

 • Formulirajte hipotezu za ovo istraživanje.
 • Kako biste naslovili znanstveni rad na ovu temu?
 • Opišite kako biste proveli ovaj pokus.
 • Odredite zavisnu, nezavisnu i kontrolne varijable za ovaj pokus.
 • Koja je količina gnojiva NP16 idealna za rast rajčice?
 • Kakav je utjecaj 0,4 mg gnojiva na rast rajčice?
 • Koliko plodova je prosječno imala kontrolna skupina na kraju istraživanja?
 • Mogu li se rezultati ovog istraživanja primijeniti i na druge biljke? Objasnite.
 • U kojem poglavlju znanstvenoga rada biste uspoređivali djelovanje gnojiva NP16 i s djelovanjem drugih umjetnih gnojiva na rajčicu?
 • Iz kojeg poglavlja znanstvenog rada je preuzet ovaj grafički prikaz?
 • U ovom istraživanju promatran je broj zrelih plodova rajčice. Predložite neke druge parametre koji su se mogli mjeriti kako bi se odredio učinak gnojiva na rajčice.
 • Objasnite koji biste parametar mjerili kada biste promatrali učinak gnojiva na špinat.
 • Ima li ovo istraživanje primjenu u svakodnevnome životu?
 • Što označava riječ Solanum u stručnom nazivu rajčice?

 

 Ponovimo gradivo – organizacijske razine živoga svijeta

Ponovimo gradivo – sistematika i opća svojstva živoga svijeta

Galerija fotografija prikazuje nekoliko različitih vrsta organizama.

1. Koji su latinski nazivi vrsta krivo napisani?

2. Za svaki krivo napisani naziv objasnite što je krivo.

3. Navedite neke zajedničke osobine svih prikazanih organizama.

4. Navedite neke razlike među prikazanim organizmima.

Ponovimo gradivo – sistematika i opća svojstva živoga svijeta

Galerija slika prikazuje nekoliko različitih vrsta.

 1. Koji su latinski nazivi vrsta krivo napisani?
 2. Za svaki krivo napisani naziv objasnite što je krivo.
 3. Navedite neke zajedničke osobine svih prikazanih organizama i neke razlike među njima.

Hranidbeni odnosi u ekosustavima – ptice gnjezdarice u mome susjedstvu

Urbani prostori poput velikih gradova, osim ljudi, udomljuju i brojne različite vrste divljih životinja, posebice ptica. Samo je na području grada Zagreba zabilježeno i opisano 100 vrsta ptica koje u njemu gnijezde. Detaljni podaci o vrstama gnjezdarica u Zagrebu navedeni su u Atlasu ptica gnjezdarica grada Zagreba (HAOP) koji obuhvaća podatke prikupljene u razdoblju od 2003. do 2015. godine. Namjena Atlasa je popularizirati promatranje ptica i razviti zanimanje za otkrivanjem novih vrsta gnjezdarica u urbanim područjima. Svaki zaljubljenik u ptičji svijet posredno doprinosi zaštiti i očuvanju prirode.

Istraživanjem mrežne stranice Atlas ptica gnjezdarica ćete upoznati odabrane gnjezdarice grada Zagreba te ćete izraditi hranidbene lance koji će uključivati vrste ptica s područja grada i analizirat ćete njihove međusobne odnose.

Zadatak 1. U excelu napravite tablicu 1. u koju ćete upisivati podatke o sljedećim vrstama ptica skupine A.

Skupina A

 • Škanjac Buteo buteo
 • Vjetruša Falco tinnunculus
 • Sivi sokol Falco peregrinus
 • Ćuk Otus scops
 • Šumska sova Strix aluco
 • Mala ušara Asio otus

U tablici 1 se trebaju nalaziti podaci, posebno za svaku od navedenih vrsta, koji daju odgovore na sljedeća pitanja:

1. Koje se od vrsta ptica skupine A ubrajaju u grabljivice, a koje u sove? Na temelju kojih obilježja u građi tijela? Redove u koje ste upisali vrste sova osjenčajte drugom bojom.

2. U kojim je kvadrantima zabilježen najveći broj gnijezda parova grabljivica, a u kojima najveći broj gnijezda parova sova?

3. Koliko je u prosjeku parova vrsta ptica skupine A zabilježeno u jednom kvadrantu?

4. Za koju / Za koje od vrsta ptica skupine A se kvadranti u kojima su zabilježena njihova gnijezda NE dodiruju?

5. Čime se najčešće hrane vrste ptica skupine A?

Zadatak 2. U excelu napravite tablicu 2. u koju ćete upisivati podatke o sljedećim vrstama ptica skupine B.

Skupina B

 • Lastavica Hirundo rustica
 • Piljak Delichon urbicum
 • Kos Turdus merula
 • Slavuj Luscinia megarhynchos
 • Crvendać Erithacus rubecula
 • Mrka crvenrepka Phoenicurus ochruros
 • Zviždak Phylloscopus collybita
 • Crnokapa grmuša Sylvia atricapilla
 • Velika sjenica Parus major
 • Plavetna sjenica Cyanistes caeruleus
 • Vrabac Passer domesticus
 • Zeba Fringilla coelebsU tablici 2. se trebaju nalaziti, posebno za svaku od navedenih vrsta, podaci koji daju odgovore na sljedeća pitanja:6. U koliko je kvadranata zabilježeno gniježđenje pojedine vrste ptica skupine B?7. Koliko je u prosjeku gnijezda vrsta ptica skupine B zabilježeno u najzastupljenijim kvadrantima?

  8. Koje vrste ptica skupine B gnijezde u dupljama?

  9. Koja vrsta (koje vrste) ptica skupine B gnijezde u kolonijama?

   

  10. Za koju / Za koje od vrsta ptica skupine B se kvadranti u kojima su zabilježena njihova gnijezda ne dodiruju?

  11. Čime se najčešće hrane vrste ptica skupine B?

Zadatak 3. Odgovorite na sljedeća pitanja.

12. Koja vrsta ptica skupine A gnijezdi u najmanjem, a koja u najvećem broju kvadranata?

13. Mogu li se u istom kvadrantu (istim kvadratnima) nalaziti gnijezda različitih vrsta ptica skupine A? Ako da, kojih vrsta?

14. U kojim se dijelovima grada nalaze kvadranti u kojima postoje takva preklapanja, u centru ili u rubnim područjima?

15. Kakva su urbanistička obilježja dijelova grada u kojima se nalaze gnijezda vrsta ptica skupine A?

16. Koja vrsta ptica skupine B gnijezdi u najmanjem, a koja u najvećem broju kvadranata?

17. U kojem kvadrantu (kojim kvadrantima) se gnijezdi većina vrsta ptica skupine B?

18. Kakva su urbanistička obilježja kvadranata u kojima je zabilježen najveći broj vrsta ptica skupine B?

19. Usporedite ukupan broj kvadranata u kojima su nađena gnijezda najzastupljenijih vrsta ptica iz obje skupine. Rezultat usporedbe prikažite grafički.

20. Usporedite prosječan broj gnijezda u pojedinom kvadrantu najmanje zastupljenih vrsta ptica iz obje skupine. Rezultat usporedbe prikažite grafički.

21. Napravite u npr. paintu (ili sl.) primjer jednog hranidbenog lanca koji možete smjestiti u jedan od kvadranata, a u kojem će barem jedan član biti vrsta ptice iz skupine A, a jedan član vrsta ptice iz skupine B. Koliko prosječno članova imaju vaši hranidbeni lanci? (Napomena nastavniku: učenici trebaju odabrati što više različitih kvadranata.)

22. Povežite položaj vrste ptice skupine A i vrste ptice skupine B u hranidbenom lancu s njihovom brojnošću i biomasom u odabranom kvadrantu i objasnite razliku.

23. U kakvom su međusobnom odnosu vrsta ptice skupine A i vrsta ptice skupine B?

Zadatak 4. Napravite virtualnu izložbu svojih hranidbenih lanaca, tako da svaki pridružite određenom kvadrantu na karti grada Zagreba.

24. Mogu li se vrste ptica skupine B pridružiti različitim hranidbenim lancima? Vrijedi li isto i za vrste ptica skupine A? Što zapravo čine međusobno isprepleteni hranidbeni lanci?

1. Razmislite, zašto je neovisnost i moralnost znanstvenika važna?
2. Razmislite, zašto je neovisno financiranje znanstvenih istraživanja važno?
3. Raspravite o tome na primjeru duhanske industrije.
Duhanska industrija provodila je svoja istraživanja o štetnosti cigareta za ljudsko zdravlje.
Ta su istraživanja tvrdila kako cigarete nisu opasne za zdravlje.

Za kraj…

 • Razmislite zašto je neovisnost i moralnost znanstvenika te neovisno financiranje znanstvenih istraživanja izuzetno važno.
  Raspravite o tome na primjeru duhanske industrije koja je dugo vremena tvrdila da njihova istraživanja pokazuju da cigarete nisu opasne za zdravlje.