Međupredmetna tema
Građanski odgoj i obrazovanje
Veličina slova
scenarij poučavanja

Nisam ROBot

Međupredmetna tema
Građanski odgoj i obrazovanje

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • ljudska prava
 • razvoj ljudskih prava
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

I moj glas je važan

Aktivnost I moj glas je važan provedite nakon što ste obradili teme Francuska revolucija. Motivirajte učenike pripremajući kviz znanja na temu Francuska revolucija i Američki rat za neovisnost koristeći digitalni alat Kahoot! provjeravajući znanje učenika o podjeli društva na staleže u Francuskoj u 18. stoljeću te sadržaju Ustava i pravu glasa u Americi. Učenici odgovaraju na pitanja, svaki za sebe, koristeći pametni telefon ili tablet.

Nasumičnim odabirom podijelite učenike u tri skupine koje će predstavljati tri staleža u Francuskoj u 18. stoljeću. Pritom pazite da brojčano stanje skupine odgovara činjenici da su pripadnici trećeg staleža bili više puta brojniji od pripadnika prvog i drugog staleža. Svaka skupina priprema govor koji će iz svoje uloge prezentirati u Skupštini. Svi učenici unutar skupine rade na zadatku. Koriste ranije usvojen sadržaj i informacije o razlozima takve podjele društva. Zadajte im nekoliko smjernica za oblikovanje argumentiranog govora, primjerice: pripadnici drugog i trećeg staleža brane feudalno uređenje i povlastice koje imaju, treći stalež inzistira i traži promjene, poziva se na Američki ustav i Deklaraciju neovisnosti i govore o ljudskim pravima, predlaže izmjenu načina glasovanja u Skupštini. Nakon što učenici završe s pripremanjem govora, izabiru između sebe predstavnike za Skupštinu državnih staleža koju će uprizoriti. Prilikom odabira broja kandidata učenici moraju uzeti u obzir povijesnu činjenicu da je broj zastupnika u Skupštini bio u omjeru 300 svećenika : 300 plemića : 600 pripadnika trećeg staleža i tu činjenicu prilagoditi svom brojčanom stanju. Odabranom predstavniku skupine dodijelite ulogu skupštinskog zastupnika koji čita govor svoje skupine. Koristeći digitalni alat GoSoapBox  pripremite listu s imenima skupštinskih predstavnika staleža. Učenici koji nisu sudjelovali u radu Skupštine, bez obzira kojoj su skupini ranije pripadali, glasuju za onaj stalež koji je na najbolji način i argumentirano branio svoja prava. Potaknite raspravu među učenicima o važnosti imanja političkog prava glasa i važnosti promicanja ljudskih prava.

Postupci potpore

Za aktivnosti korištenja digitalnog alata preporučuje se učenicima s teškoćama unaprijed najaviti što će pratiti na mobitelu ili tabletu kako bi bili spremniji na aktivnosti tijekom nastave. Učenicima s teškoćama u učenju potrebno je dati pojednostavljeni shematski prikaz – predložak po kojem će lakše moći pratiti. Učenicima s motoričkim poremećajem potrebno je predvidjeti produljeno vrijeme za odgovaranje i uporabu digitalnih alata, dok učenicima s intelektualnim teškoćama i specifičnim teškoćama učenja može biti potrebno duže vremensko razdoblje za usvajanje sadržaja. Potrebno je smanjiti broj novih pojmova i činjenica. Učenicima s jezičnim teškoćama, ali i učenicima s oštećenjem sluha nije preporučljivo u isto vrijeme dati aktivnost koja podrazumijeva pisanje i slušanje. Naputak za rad potrebno je ponavljati, a uz usmeno objašnjenje preporuča se osigurati i prilagođen pisani naputak i predložak za pripremu govora i rad u skupini. Učenicima više odgovaraju kraće etape rada uz dovoljno vremena za ponavljanje i spoznaju teme, a korisno je povezati učenike u skupini s vršnjakom kao oblik pomoći ili kontrole rada toga vršnjaka. Tijekom igranja uloga potrebno je osigurati dodatno vrijeme za izvršavanje zadatka, pojednostavljivanje naputka za rad, ali i strukturiranje na manje logičke cjeline. Pri tom sudjelovanje učenika s teškoćom u igranju uloga pogodno je u aktivnosti koje se temelje na iskustvima učenika, svakodnevnom životu i na stečenim znanjima.

Općenite didaktičko-metodičke upute za rad s učenicima s teškoćama možete pronaći na poveznici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike da usporede Francusku u vrijeme apsolutizma i Francusku nakon Francuske revolucije i uoče kako je tekao razvoj ljudskih prava te istraže na mrežnim stranicama koji su povijesni dokumenti to omogućili. Dogovorite s učenicima da na jednom od sljedećih nastavnih sati svoje istraživanje predstave razredu.

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

I moj glas je važan

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • POV OŠ D.7.1. Učenik analizira različita državna uređenja i politike sklapanja međudržavnih saveza od 18. stoljeća do početka 20. stoljeća.
 • POV OŠ D.7.2. Učenik analizira utjecaj revolucija i ratova na preobrazbu državnih uređenja od 18. stoljeća do 20. stoljeća.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Hrvatski jezik
 • Geografija
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba IKT-a
Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Od danas se čuje i moj glas!

Pripremite geografsku ili političku kartu Europe te papiriće na kojima su navedeni nazivi tih država na njemačkom jeziku. Svakako uključite i Hrvatsku. Učenike podijelite u parove te im zadajte zadatak da svaki par izabere dva naziva i postavi na odgovarajuće mjesto na karti. Nakon toga, uputite ih da na internetu ili prikladnoj literaturi iz školske knjižnice, potraže godinu kada su te države povećale politička prava ženama te koji su događaji prethodili tim promjenama. Mogu istraživati na njemačkom ili hrvatskom jeziku, ovisno o predznanju i vašem dogovoru s njima, no rezultate moraju prikazati na njemačkom jeziku. Pomognite učenicima oko prijevoda ili ih uputite na mogućnost korištenja online alata za prijevod i izgovor kao što je Forvo. Ukažite učenicima i na ograničenja strojnog prijevoda, kao i na mogućnost provjere točnog izgovora riječi na stranome jeziku. Primjer medijskih tekstova koje mogu koristit su: Borba žena za pravo glasa ili Pravo glasa za žene u Hrvatskoj.  

Podatak o godini i događaju, upisuju uz njemački naziv države. Svaki par, prema dogovoru, treba pročitati svoje rezultate kako bi vježbali izgovaranje naziva države i godina na njemačkom jeziku. Države i godine trebaju napisati na A4 papir te ih magnetima poredati kronološki na ploči. U nekoliko rečenica neka objasne što je tom događaju prethodilo u državi koju su istraživali. Potaknite učenike na razmišljanje pitanjima poput: Čine li vam se ovi događaji kao davna prošlost? Je li vas neki podatak iznenadio? 

Podatke koje su učenici pronašli, možete unijeti u digitalni alat za izradu igre memorije, primjerice Match the Memory. Kroz igru uparivanja naziva države na njemačkom jeziku s godinom dobivanja prava glasa za žene u toj državi, učenici mogu ponoviti naučeno. Ovi podatci se mogu iskoristiti i za kreiranje društvene igre za igranje na ploči. 

Aktivnost možete odraditi na hrvatskom jeziku, a nazive država i čitanje godina svakako na njemačkom jeziku. Ovisno o predznanju učenika.

Postupci potpore

Upute na njemačkom jeziku dobro je za učenike s teškoćama prilagoditi, odnosno prevesti. Zahtjeve je također potrebno razlomiti i tako u koracima ponuditi postupnost. Ovisno o potrebama učenika fotografije i karte će biti potrebno povećati, pridružiti im tekst i prostorno ih organizirati kako ne bi dolazilo do perceptivnog ometanja. Kod istraživanja, odnosno rada na literaturi, uputno je učenika uputiti na određeni izvor, odnosno tekst koji je skraćen i prilagođen s nazivima i pojmovima za učenika uvećanim tiskom te se istim bojama mogu označiti samo određeni dijelovi koje je potrebno povezati sa slikovnim prikazima karte Europe. Tome će znatno pridonijeti zorna i vizualna pomagala na osnovu dijelova iz fotografija kojima se može služiti. Pri postavljanju pitanja, posebno za učenike s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije, učenike s oštećenjem sluha ili poremećajem iz spektra autizma, postavljajte kratka i jasna pitanja koja zahtijevaju kratke odgovore ili ponudite odgovore na pitanja od kojih je jedan odgovor točan. Za učenje kroz igru uputno je učeniku pripremiti sadržaj unaprijed čime mu omogućavamo kvalitetnije sudjelovanje u radu u paru ili skupini te provjeriti njegovo razumijevanje. Pri obradi podataka važno je uzeti u obzir da alati budu dostupni učeniku s obzirom na vrstu opterećenja ili poremećaja (učenici s oštećenjima vida, sluha, motoričkim teškoćama). Naputak za rad i uputu za igru potrebno je dodatno usmeno objasniti učeniku. Rad u skupini uvijek poticajno djeluje na uključivanje učenika s teškoćama jer je omogućena podrška suučenika u obavljanju predviđene aktivnosti. Učenicima s disleksijom i disgrafijom dopustite u pisanju uporabu velikih tiskanih slova te kod pisanja omogućite uporabu računala/tableta, kao i kod učenika s oštećenjima vida i motoričkim teškoćama.

Općenite didaktičko-metodičke upute za rad s učenicima s teškoćama možete pronaći na poveznici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu istražiti zašto su Švicarska i Lihtenštajn kasno dodijelile prava ženama te koje radnje su prethodile toj odluci. Svoje istraživanje neka prikažu snimanjem kratkog videa. 

Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Od danas se čuje i moj glas!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ (1) NJ A.8.1. Učenik razumije srednje duge i jednostavne tekstove pri slušanju i čitanju.
 • OŠ (1) NJ A.8.2. Učenik proizvodi kratke i jednostavne govorne tekstove.
 • OŠ (1) NJ C.8.2. Učenik uspoređuje i vrednuje informacije iz različitih izvora na stranome jeziku i pritom se služi osnovnim vještinama kritičkoga mišljenja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Povijest
 • Sat razrednika
 • Geografija
Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Razlike među nama, dio su nas

Započnite s učenicima razgovor o ljudskim pravima, što su ljudska prava, koji dokumenti ih štite te neka navedu neka prava koja koriste svakodnevno. Objasnite učenicima što je Opća deklaracija o ljudskim pravima i pokažite im tekst Deklaracije na engleskom jeziku.

Nakon što učenici pročitaju Deklaraciju, provjerite njihovo poznavanje teme koristeći digitalni alat Forms, koji ste ranije pripremili.

Pokrenite raspravu o kršenju ljudskih prava tijekom povijesti. Ako im je potrebna pomoć, podsjetite ih na robove u starom Rimu, afričke robove na Američkom kontinentu, zatvorenike u koncentracijskim logorima tijekom Drugog svjetskog rata, borbe žena za pravo glasa ili pojedince poput Rose Parks ili Malale Yousafzai, odnosno poznate likove iz knjiga koje su čitali ili filmova koje su gledali. Svakako završite raspravu s temom modernog ropstva.

Kao pomoć u pretraživanju primjera modernog ropstva, učenici mogu koristiti sadržaj sa ove poveznice ili tekstove sličnog sadržaja. Podijelite učenike u manje skupine od dvoje ili troje učenika te svakoj skupini zadajte da istraži jedan od oblika modernog ropstva (trgovinu ljudima, dječji rad, prisilan rad ili prisilni brak). Broj skupina ovisi o broju tema koje ćete obraditi.
Nakon istraživanja, svaku skupinu uputite da napiše kratki tekst kojim opisuju kršenje prava teme koju obrađuju. Kada završe, tekst prosljeđuju drugoj skupini koja mora odrediti koji se članak Deklaracije prekršio te ga navesti u nastavku. Nakon toga, skupine ponovno mijenjaju tekst te u trećem dijelu moraju savjetovati koje sve akcije mogu poduzeti da se pravo prestane kršiti. Ovaj dio aktivnosti možete provesti tako da učenicima podijelite zajednički dokument koristeći Word Online. Kako bi bili vidljivi dijelovi teksta koji upisuje pojedina skupina, neka odaberu različite boje za unos teksta. Po završetku prikupljenih podataka, pokrenite razrednu raspravu te zajednički analizirajte prikupljene podatke. Kroz razgovor usmjerite učenike na prepoznavanje ponašanja i postupaka kojim mogu sudjelovati u borbi protiv modernog ropstva.

Postupci potpore

Upute na engleskom jeziku dobro je za učenike s teškoćama prevesti i zahtjeve razlomiti. Za rad s digitalnim alatom učenike je potrebno unaprijed upoznati sa sadržajem odabranih poveznica, a količinu i način davanja potrebnih informacija potrebno je prilagoditi teškoći učenika. Prikupljanje podataka pogodna je aktivnost za sve učenike, pri čemu je uputno voditi brigu o interesima učenika, dostupnosti i razumljivosti prikupljanja podataka. Stoga je uputno dogovoriti s učenikom prikupljanje podataka određene vrste ili točno određenih podataka prema zadanom predlošku s ključnim riječima. Pri obradi podataka važno je uzeti u obzir da alati budu dostupni učeniku s obzirom na vrstu opterećenja ili poremećaja (učenici s oštećenjima vida, sluha, motoričkim teškoćama), zbog čega je dobro organizirati rad u paru (u skladu s onim što učitelj procijeni da učenik može) kako bi, primjerice suučenik po potrebi mogao usmjeravati učenika s određenim oštećenjem ili poremećajem ili mu pomagati (npr. učeniku s motoričkim poremećajima, oštećenjima vida). Na taj način će se osigurati aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u ovoj aktivnosti. Kod aktivnosti skupine u samostalnom pisanom obliku rješavanja zadataka, za učenike sa specifičnim teškoćama učenja i grafomotoričkim teškoćama važno je predvidjeti manju količinu teksta za pisanje, kao i grafičke organizatore u koje se upisuju željeni podatci. Greške prilikom pisanja pazeći na pravilnu uporabu glagolskih vremena ne ocjenjuju se, a suučenik iz skupine može pomoći učeniku s teškoćom u korekciji grešaka. Učenicima s oštećenjima vida važni dijelovi vizualnog sadržaja mogu im se i opisati kako bi što bolje vizualizirali ono što se pretražuje. Sve što se promatra i čita treba prethodno biti pojašnjeno te se učenicima može ponuditi tekst na Brailleovu pismu da ga pročitaju. Za učenike s oštećenjima vida poželjno je da imaju svoje računalo ili tablet, a ako im to nije dostupno, važno je da imaju čitač ekrana. Za slabovidne učenike dobro je da imaju moguću prilagodbu ekrana uz pomoć programa ZoomText.

Općenite didaktičko-metodičke upute za rad s učenicima s teškoćama možete pronaći na poveznici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici neka prouče koji proizvodi na našim policama dolaze iz zemalja u kojima se još koriste djeca za težak fizički rad ili radnici koji rade u tvornicama u ropskim uvjetima (odjeća). Mogu izraditi plakat kojim promiču borbu protiv iskorištavanja ljudi dajući prijedloge kako se boriti za prestanak iskorištavanja. Za izradu plakata mogu koristiti digitalni alat Canva.

Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Razlike među nama, dio su nas

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ EJ A.8.1. Učenik razumije tekst srednje dužine i poznate tematike pri slušanju i čitanju.
 • OŠ EJ A.8.4. Učenik sudjeluje u dužem planiranom i dužem jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike.
 • OŠ EJ A.8.6. Učenik piše struktrirani tekst srednje dužine i poznate tematike koristeći se jezičnim strukturama niže razine složenosti i razlikujući pravopisna pravila u hrvatskom i engleskom jeziku.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Osobni i socijalni razvoj
Nastavna aktivnost za predmet Likovna kultura

Hoću po svom!

Podijelite učenike u parove te im zadajte zadatak da jedan učenik crta tušem, a drugi radi kolažem. Učenik koji radi kolažem izrezuje tri kvadrata istih dimenzija od kolaža osnovnih boja. Od plavog kvadrata naprave dva pravokutnika. Žuti kvadrat prerežu tako da dobiju dva trokuta. Crveni kvadrat ostaje takav kakav je.

Učeniku koji crta tušem i kistom zadajte da nacrta npr. tri paralelne valovite crte na sredini papira, jednu okomitu crtu na lijevoj trećini papira i istu takvu na desnoj trećini papira. Učenici nakon završetka spajaju svoje radove tako da na papir s linijama lijepe izrezane pravokutnike, trokute i kvadrat te ih fotografiraju. Uputite ih da crtanjem i ljepljenjem kolaža grade simetričnu ravnotežu. Podijelite s učenicima zajednički dokument koristeći primjerice PowerPoint Online. Svaki par neka umetne fotografiju svog rada na jedan slajd.

Učenici zajedno nastavljaju raditi na svom radu po vlastitom nahođenju te nakon završetka radove ponovo fotografiraju i postavljaju fotografije u zajednički dokument uz one prethodno snimljene. U prostoru za komentiranje neka zabilježe svoja zapažanja uspoređujući oba rada. Mogu komentirati i radove ostalih parova.

Po završetku rada, na primjerima umjetničkih djela Svjetionik u Westkapelle, 1909. i Kompozicija sa crvenim, plavim i žutim, 1930. Pieta Mondriana potaknite raspravu o pojmovima simetrije i asimetrije te povedite raspravu u kojoj će učenici iznositi svoja svoja zapažanja vezana uz spomenute pojmove u svojim radovima. I ta zapažanja mogu unijeti u dokument u prostor za komentiranje. Reproducirajte učenicima pjesmu Cvijeće je crveno Harrya Chapina (video 1. i video 2.) na temu nametanja šabloniziranog prikaza i zatiranju kreativnosti kod djece. Potaknite raspravu s učenicima o sadržaju pjesme i o osjećajima i posljedicama koje takav pristup donosi. Uputite ih da sadržaj pjesme povežu sa svojim iskustvom rada po uputama i rada prema vlastitom nahođenju i kako su se osjećali u tim ulogama. Dojmove i osjećaje učenika koja su im oba pristupa donijela možete prikupiti koristeći Mentimeter  (World Cloud)  te ih upotpuniti u usmenoj raspravi. U raspravi  ih potaknite da razmisle koliko je sloboda važna, što ona označava za njih te neka odaberu jedan povijesni primjer gdje nije bilo slobode kakvu oni danas žive. Što bi oni, kao mladi građani poduzeli da im se oduzme sloboda?

Postupci potpore

Prilikom rada na aktivnosti poželjno je učenike s teškoćama dovoljno približiti mjestu izvođenja u paru kako bi imali mogućnost dobro vidjeti, čuti i uključiti se, a učitelj će točno definirati ulogu učenika s teškoćama (u skladu s onim što procijeni da učenik može) te na taj način osigurati aktivno sudjelovanje učenika, a ne samo njegovu pasivnu ulogu. Ako se u razredu nalazi slabovidni učenik, potrebno je odabrati mat papir ili papir žućkaste boje koji ne reflektira. Ukoliko je za učenika s motoričkim poremećajem i/ili grafomotoričkim poteškoćama tehnika tuša, uporabe kolažem i škarama prezahtjevna aktivnost može im se omogućiti druga tehnika, primjerice olovkom (olovke HB, meke B3, B4 ili mekanije) te flomasterima različitih debljina. Uz standardna pomagala za učenike oštećena vida, za rješavanje zadataka s područja geometrije potrebno je nabaviti prilagođen geometrijski pribor, odnosno crte trebaju biti podebljane na većem formatu papira, a mogu se napraviti i samoljepljive vrpce s otiskom na Brailleovu pismu te izbočene ljepljive vrpce, kao i plastelin za označavanje crta radi određivanja simetrije i asimetrije. Potrebno je ponoviti i utvrditi razumije li učenik pojmove simetrije i asimetrije. U aktivnosti fotografiranja, kao i gledanja filma i prezentacije uz usmjeravanje se mogu uključiti gotovo svi učenici, osim slijepih učenika. Važni dijelovi vizualnog sadržaja mogu im se i opisati kako bi što bolje vizualizirali ono što slušaju. Sve što se promatra treba prethodno biti objašnjeno, kao i za vrijeme gledanja filma (upotreba slika, crteža, ilustracija, modela ili neposrednih izvora stvarnosti). Učenicima s oštećenjima sluha dobro je dati predložak s napisanim sadržajem teksta filma i pjesme. S obzirom da gluhi učenici primaju informacije vizualnim i auditivnim putem, kvaliteta prijema auditivnim putem je lošija. Za učenike koji preferiraju pisani jezik moguće je osigurati osobu ili vršnjaka koji će opisati što je prikazano u prezentaciji, a učenik s teškoćama sluha to će slušati i popratiti osobnim dojmovima i iskustvima. 

Općenite didaktičko-metodičke upute za rad s učenicima s teškoćama možete pronaći na poveznici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu od kolaža izrezati elemente koji čine sliku Pieta Mondriana, Composition with Red, Blue and Yellow, 1930. Izrezane elemente (veliki crveni kvadrat, crne crte, mali žuti i veći plavi pravokutnik) rasporede kao što ih je i Piet Mondrian rasporedio u svojoj slici. Koristeći Stop Motion aplikaciju učenici snimaju stop animaciju gdje postepenim pomacima mijenjaju raspored izrezanih elemenata iz asimetrične u simetričnu ravnotežu.

Nastavna aktivnost za predmet Likovna kultura

Hoću po svom!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ LK A.7.1. Učenik ostvaruje simetričnu ili asimetričnu kompoziciju.
 • OŠ LK A.7.2. Učenik kombinira likovne tehnike tuša i kolaža.
 • OŠ LK A.7.3. Učenik fotografira likovni rad čime prati različite faze nastanka likovnog rada.
 • OŠ LK B.7.1. Učenik analizira likovno umjetničko djelo povezujući osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.
 • OŠ LK B.7.2. Učenik opisuje i uspoređuje svoj likovni rad i likovne radove drugih učenika, promišlja stvaralački proces i uočava promjene u odnosu na prvobitno rješenje.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Hrvatski jezik
 • Povijest
 • Osobni i socijalni razvoj
Izvannastavna aktivnost

Sajam ljudskih prava

Aktivnost možete provesti uz jedan od prijedloga za motivaciju: “Dnevnik Ane Frank“; G. Malley “Deklaracija“; Zoran Pongrašić “Vidi majmuna“ ili film “Ja, robot“ (režija Alex Proyas) te lirsku pjesmu H. Chapin “Cvijeće je crveno“.

Izradite poster kojim ćete najaviti mjesto i vrijeme događanja Sajma ljudskih prava. Organizirajte aktivnost na stvarnom sajmu kao što su Interliber, Festival bajki Ivane Brlić Mažuranić ili nekom gradskom sajmu koji se održava u vašoj  okolici.

Učenike podijelite u četiri skupine: skupinu vlasnika ljudskih prava, skupinu kupaca ljudskih prava koju čini najviše osam učenika, skupinu financijskih savjetnika te Vijeće za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Svi su učenici u aktivnosti predstavnici modernih građana, a svoj društveni status učenici biraju prema svojim željama.

Svaki član skupine vlasnika ljudskih prava izvlači jednu karticu na kojoj je s jedne strane napisano jedno ljudsko pravo, a na poleđini je početna cijena tog prava u aukciji. (npr. Zabrana ropstva i prisilnog rada – 500000 kn ili Pravo na život – 10 000 kn). Kartice izradite u tri boje (npr. crvena, plava i zelena). One izrađene u crvenoj boji predstavljaju 1. generaciju ljudskih prava (građanska i politička), u plavoj boji izradite kartice za 2. generaciju ljudskih prava (gospodarska, socijalna i ekonomska), a u zelenoj boji kartice za 3. generaciju (kulturna prava, zdrav okoliš). 

Umjesto kartica, učenici mogu nositi bijele majice s naslovom ljudskog prava sprijeda i početnom vrijednosti na leđima. Tada crvenim, plavim i zelenim flomasterom ispišite naslove i vrijednosti početnih iznosa na majici kako biste učenicima pomogli da se u za vrijeme trajanja aktivnosti prepoznaju po zadanom uzorku, odnosno boji. Umjesto bijelih majica mogu poslužiti i posteri izrađeni od dvije stranice kartona (prednja i stražnja) povezanih trakama, a koje učenici nose preko svoje odjeće navlačeći ih preko glave. I kartonski posteri bi trebali biti razvrstani prema uzorcima.

Svakome članu skupine kupaca ljudskih prava dodjeljuje se novac (kartonski krugovi) u iznosu od 110.000,00 kuna. 

Zadatak te skupine je da na aukciji kupuju ljudska prava po tipu engleske aukcije. Voditelj aukcije je učitelj u ulozi rukovoditelja aukcije. Svaki vlasnik ljudskog prava predstavlja i objašnjava svoje pravo: npr. Ja posjedujem pravo na zabranu ropstva i prisilnog rada. Ako kupite ovo pravo, nitko vas ne može prisiliti na rad bez plaćanja protiv vaše volje. 

Pravilo u aukciji je da ponuditelj ima pravo samo dva puta povisiti cijenu ljudskog prava. Licitaciju je moguće provesti uz pomoću alata Excel online. Jednako ga je moguće provesti bez uporabe IKT-a, ali tada svaki kupac vodi vlastitu evidenciju prodaje na listiću (naziv ljudskog prava koje je kupljeno, početna cijena, završna cijena).

Skupina financijskih savjetnika ima ulogu pomoći vlasnicima ljudskih prava savjetovanjem o njihovom ulaganju novčanih sredstava. Pri tom imaju uvid u evidenciju prodaje svakog vlasnika ljudskih prava.

Četvrta skupina je Vijeće za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Članovi Vijeća imaju zadatak sastaviti zakletvu prije održavanja Sajma, a koju će nakon provedene licitacije, svečano položiti svi kupci ljudskih prava. Sadržaj zakletve odnosi se na zaštitu, čuvanje i promicanje ljudskih prava u društvu i polaže se u svečanoj atmosferi. 

Učitelj je pomagač i voditelj u aukciji, a može imati pomagača koji vodi evidenciju prodaje ljudskih prava (naziv ljudskog prava, početna cijena, završna cijena i ime kupca). Nakon što osam kupaca potroše svoj limit, aukcija završava. Potom svi kupci ljudskih prava polažu svečanu zakletvu pred Vijećem za zaštitu ljudskih prava. Zakletvu, nakon prisege, kupci potpisuju.

Učenici sjedaju u krug. Povedite s učenicima raspravu prema pitanjima: Ukoliko su prava dostupna za kupovinu, što ako dođu u krive ruke? Što će onda biti s tim pravima? Uputite učenike na zadatak osmisliti mjere zaštite ljudskih prava. Na većem bijelom papiru A1 formata učenici flomasterima zapisuju predložene mjere zaštite ljudskih prava. Razmotrite s učenicima zapisane mjere i zaokružite one na koje se većina učenika dizanjem ruke odluči kao rješenja koje je moguće provesti u društvu.

Objašnjavamo dobrobiti svakog ljudskog prava te promišljamo o ideji da neko pravo možeš birati, a drugo odbaciti. Učenici potom pronalaze zajednički uzorak na svojim karticama (crvena, plava i zelena boja) i formiraju skupine ljudskih prava: 1. generacija (građanska i politička); 2. generacija (gospodarska, socijalna i ekonomska) i 3. generacija (kulturna prava, zdrav okoliš). 

U svojim skupinama učenici izvode zajednički zaključak odgovarajući na pitanja: Je li skuplje pravo na slobodu od prava na čisti zrak? Zašto ste za neko pravo izdvojili više novaca, a za neko manje? Mogu li se prava kupovati ili prodavati? Od kojeg trenutka čovjeku pripadaju ljudska prava? 

Po isticanju zaključka svim učenicima koji su sudjelovali u aktivnosti dodijelite značku na kojoj je velikim slovima napisano BORAC ZA LJUDSKA PRAVA.

Izvannastavna aktivnost

Sajam ljudskih prava

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Svrha
 • Prepoznati jednakost kao temeljnu vrijednost demorkacije kroz proživljeno iskustvo mogućnosti kupovine i prodaje ljudskih prava.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Matematika
 • Povijest
 • Informatika
 • Likovna kultura
 • Poduzetništvo
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba IKT-a

Anketa

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici.